Исторически речник
п п҃ паведьнкъ павьловъ+ павьлъ+ павьл҄ь+ пагѹба+ пагѹбьнкъ+ пагѹбьнъ+ падань+ падат+ падень+ падиакъ+ пажть+ паꙁнегъть+ паꙁѹха+ пакость+ пакость пакостьнкъ+ пакꙑ пакꙑбꙑтскъ+ пакꙑбꙑть+ палат+ палатнъ+ пал҄ень+ палестнъ+ палестньскъ+ палт+ палца+ памфлъ+ памѧтвъ+ памѧть+ памѧть+ панца+ панца+ пантата пантелемонъ+ панфот папа+ папа+ папежь+ папинъ+ папрьтъ+ папѹлъ+ параклтъ+ парамонарь+ параскева+ параск҄евьг҄[]+ паремꙗ+ паренессъ+ парт+ паропсда+ партенеонъ+ паснкъ+ паства+ паствна+ паствньнъ+ паствꙑ пастI+ паст сѧI+ паст [сѧ]II+ пастѹховъ+ пастѹхъ+ пастꙑрь+ пасть+ пасха+ пасꙑ патриархиꙗ+ патрарховъ+ патрархъ+ патраршьскъ+ патраршьство+ патраршьствоват+ патрк҄I+ патрк҄II+ патрк҄ь паѹна пафнотъ+ пахом+ пае паѭна+ пелена+ пенткосі пенткост пенткостнъ пепелъ+ пергам+ перн+ перн перс+ персѣннъ+ персьскъ+ перьнатъ+ петасъ+ петровъ+ петръ+ пеалт сѧ+ пеаловат сѧ [с]+ пеаль+ пеально пеальнъ+ пеать+ пеатьлѣт+ пеьль пещера+ пещерьнъ+ пещ+ пещ сѧ+ пещьI+ пещьII+ пещьнца+ пещьнъ+ пир҄ень+ пирьникъ+ пирꙗнинъ+ пирꙗньскъ+ пват+ пво+ пвьца+ пганъ+ пла+ платовъ+ платъ+ плащь+ пнак҄да+ пнкъсъ+ пон+ поннъ+ поновъ+ поньнъ пра+ пръ+ псдонъ+ пскат+ пскѹпл҄ь пскѹпъ пскѹпь псменъ+ псменьнъ+ псмѧ+ пстк҄ꙗ+ птано птат+ птат сѧ+ пт+ птомъ птѣнь+ птѣт+ птѣтъ пть+ птьI+ птьII+ пща+ пщьнъ+ пꙗнца+ пꙗнъ+ пꙗньство+ пꙗньствь+ плават+ плавъ+ пладьне пладьнь+ плакатI+ плакат [сѧ]II+ пламень пламеньнъ+ пламѣнъ+ пламꙑ+ платонъ+ платъ+ платьно+ плаевьнъ+ плаь+ плащанца+ плащаньнъ+ плащь+ племеньнъ+ племѧ+ пленца+ плескат+ плесна+ плесньце+ плест+ плеще+ плновень+ плнѫт+ плщеват+ плщь+ плодт сѧ+ плодовтъ+ плодоносьствоват+ плодопрношень+ плодъ+ плодънꙑмъ плодътворень+ плодьнъ+ плоплодъ плоскъ+ плотъ+ плотъ плоть плѹт+ плѹща+ плѣва+ плѣвелъ+ плѣвьнца+ плѣвьнъ+ плѣн҄ень+ плѣнт+ плѣнъ+ плѣньнкъ+ плѣньнца+ плѣнꙗт+ плѣт+ плюнѫт+ плъкъ+ плънь+ плътолюбвъ+ плътоносьць+ плътоꙗдвъ+ плътѣнъ плъть+ плътьнъ+ плътьскъ+ плътьскꙑ плът сѧ+ пльвань+ пльват+ пльꙁат+ пльꙁѣт+ пльꙁъкъ+ пльнъ+ плѧсань+ плѧсат+ плѧсьць+ плускъ+ по побесѣдоват+ побват+ побт+ поболѣт+ поборт+ побраньскъ+ побѣгат+ побѣгнѫт+ побѣда+ побѣдтел҄ь+ побѣдт+ побѣдотворьць+ побѣдьлвъ+ побѣдьнкъ+ побѣдьнъ+ побѣждат+ побѣжденьI+ побѣжденьII+ побъдѣт+ побꙑть+ повадт+ поваждат+ повапьнт+ повелѣват+ повелѣнъ повелѣньнъ+ повелѣнь+ повелѣт+ повест+ повват+ повноват+ повноват сѧ+ повньнъ+ повнѫт+ повнѫт сѧ+ повт+ повꙗт+ повлѣщ сѧ+ поводата+ поврѣст+ поврѣщ+ повѣдань+ повѣдат+ повѣдоват+ повѣдѣт+ повѣдь+ повѣст+ повѣсть+ повѣстьнъ+ повъпрашат+ повъслѣдоват+ поганнъ+ поганъ+ поганꙑн҄+ поганьскъ+ поганьствиѥ+ поганьство+ поганꙗт+ погаст+ погладт+ поглѹмт сѧ+ поглътт+ поглъщат+ погнест+ погнѣват сѧ+ погонт+ пограбат погребень+ погребтел҄ь+ погрет+ погрбат+ погрѹꙁт погрѣбань+ погрѣбат+ погрѣшень+ погрѣшт+ погрѣшт сѧ+ погрѧꙁнѫт+ погрѫжат+ погрѫжат сѧ+ погрѫжень+ погрѫꙁт+ погрѫꙁт сѧ+ погѹбт+ погѹбл҄ень+ погѹблꙗт+ погѹбьꙗт погюбт погънат+ погꙑбат+ погꙑбень+ погꙑбнѫт+ погꙑбѣль+ погꙑбѣльнъ+ подават+ подавт+ подавлꙗт+ подадтел҄ь+ подаль+ подарꙗт+ подател҄ь+ подат+ подаꙗт+ подвгнѫт+ подвгнѫт сѧ+ подвгъ+ подвжат+ подвжат сѧ+ подвжьнкъ+ подвжьно подвжьнъ+ подвꙃань+ подвꙃат+ подвꙃат сѧ+ подвт сѧ+ подлъгъ подоба+ подобат+ подобт+ подобт сѧ+ подобл҄ень+ подобольнъ+ подобонравьнъ+ подобьно подобьнострастьнъ+ подобьнострастьньнъ+ подобьнѣ подобьнъ+ подобьнъвѣръ+ подобьствь+ подобь+ подрагъ+ подражань+ подражател҄ь+ подражат+ подражат# подражень+ подражвъ+ подражт+ подражт сѧ+ подражьнкъ+ подрѹгъ+ подрѹжь+ подрѣжань+ подрѣжат+ подрьжань+ подрьжат+ подрѫжт+ подрѫꙁт+ подѣль+ подъ подъбѣга подъгорь+ подъдрьжат+ подъꙁаконьнъ+ подъꙁемь+ подъмат+ подът+ подъклонт+ подъкопават+ подъкопат+ подълагат+ подъложт+ подъметъ+ подънебескъ подънебесьнъ+ подънебесьскъ+ подъножь+ подъпадат+ подъпалт+ подъпѣга подърꙑт+ подъстьлат+ подъсꙑпат+ подъмат подъѩтел҄ь+ подъѩт+ подъѩть+ пожагат+ пожалт с+ пожелань+ пожещ+ пожтI+ пожтII пожрѣт+ пожрьт+ пожѣгат# пожьдат+ пожѧт+ поꙁавдѣт+ поꙁаконьнъ+ поꙁдѣ поꙁдьнъ+ поꙁлатт+ поꙁнават+ поꙁнань+ поꙁнат+ поꙁобат+ поꙁората+ поꙁорще+ поꙁороват+ поꙁоръ+ поꙁорьнкъ+ поꙁъвань+ поꙁъват+ поꙁꙑват+ поꙁьрѣт+ помат+ помоват+ поскат+ потI+ потII+ покадт+ покаꙁань+ покаꙁатI+ покаꙁатII+ покаꙁат сѧ+ покаꙁоват+ покаꙁовъ+ покалꙗт сѧ+ покарꙗт [сѧ]+ покаꙗꙁнь+ покаꙗꙁньнъ+ покаꙗньнъ+ покаꙗнь+ покаꙗт сѧ+ покланꙗнь+ покланꙗт+ покланꙗт сѧ+ поклон҄ень+ поклонт+ поклонт сѧ+ поклонъ+ поклоньнкъ+ поклѧкнѫт+ поковат+ поко+ поконъ+ покот+ поконь+ поконьнкъ+ покор҄ень+ покорт+ покорт сѧ+ покрвьнъ+ покровтел҄ь+ покровще+ покровъ+ покропт+ покръвітель покрꙑват+ покрꙑт+ покѹст сѧ+ покѹшат+ покѹшат сѧ+ покꙑвань+ покꙑват+ покꙑновень+ покѫпат сѧ+ пола+ полагат+ полата+ пол҄е+ полемонъ+ пол҄емъ полетѣт+ полват+ полꙁат+ полца полꙗт+ положень+ положт+ полѹдьнь+ полѹдьн҄ь+ полѹдьньнъ+ полѹнощь+ полѹа+ полѹат+ полѹень+ полѹвъ+ полѹт+ полѹт сѧ+ полѣт+ полъI+ полъII польꙃа+ польꙃеват+ польꙃеват сѧ+ польꙃьнъ+ польскъ+ полукарпъ+ помават+ помагат+ помаꙁаньнкъ+ помаꙁань+ помаꙁат+ поманѫт+ помаꙗнь помаꙗт+ помест+ пометат+ пометат сѧ+ помꙃат+ помловат+ помнат+ помльат+ поможень+ помолт+ помолт сѧ+ поморь+ помощ+ помощь+ помощьнкъ+ помощьнца+ помощь помп+ помраень+ помрат+ помрат сѧ+ помрьꙁнѫт+ помрькнѫт+ помѹдт+ помѣжт+ помѣнѫт+ помѣтат+ помꙑслт+ помꙑслъ+ помꙑшл҄ень+ помꙑшлꙗнь+ помꙑшлꙗт+ помьнѣт+ помьнѣт сѧ+ помѧновень+ помѧнѫт+ помѧнѫт сѧ+ пон҄е понедѣльникъ+ понедѣльнкъ+ пон҄еже понест+ понкнѫт+ поновт+ поновл҄ень+ понорьлвъ+ поност+ поносъ+ поношень+ понрѣт+ понтьскъ понѹдт+ понѹждат+ понѣ понътьскъ+ понꙗва+ понꙗвца+ поострт+ попалт+ попалꙗт+ попелъ попельница+ попеень+ попещ сѧ+ попрат+ поплѣнт+ попльꙁнѫт сѧ+ попѹстт+ попѹщат+ попѹщень+ попъ+ попꙑтат+ попьрань+ попьрат+ попьрще+ попьство+ поработат+ поработт+ поработт сѧ+ порабощат сѧ+ порадоват сѧ+ пораждат сѧ+ пораꙁт+ пораꙁѹмѣт+ пораст+ порват+ порода ꙑ ж. породт+ породьнъ породьство+ порождень+ порождьство+ порокъ+ пороьнъ+ порфлъ+ порфуронъ+ порѣꙗт+ поръпътат+ поръфура+ порьвьноват+ порѧдь+ порѫгань+ порѫгат+ порѫгат сѧ+ порѫтт сѧ+ порѫат сѧ+ порѫт+ порѫьнкъ+ посаганиѥ+ посагат+ посагнѫт+ посадт+ посаждат+ поскръбѣт+ поскрьжьтат+ поскѫдѹ послѹжень+ послѹжт+ послѹховат+ послѹхъ+ послѹшань+ послѹшат+ послѹшьлвъ+ послѹшьнкъ+ послѹшьство+ послѹшьствоват+ послѣд послѣдоват+ послѣдь послѣдьн҄ь+ послѣдьствоват+ послѣжде посмьꙗт сѧ+ пособоват+ пособь+ пособь+ посоха+ поспѣт+ поспѣховат+ поспѣхъ+ поспѣшат+ поспѣшень+ поспѣшт+ поспѣшьнкъ+ поспѣшьствоват+ поспѣꙗт+ посрамт+ посрамт сѧ+ посрамлꙗт сѧ+ посрѣдѹ посрѣдѣ посрѣдьн҄ь+ поставт+ поставл҄ень+ поставлꙗт+ постадтъ постелꙗ+ постгнѫт+ постжень+ постлат+ постт [сѧ]+ постоꙗнь+ постоꙗт+ пострадань+ пострадат+ пострашень пострашт+ постргат+ постржень+ пострꙃат+ пострщ+ пострѣкат+ постъ постꙑдѣт сѧ+ постьлат+ постьнкъ+ постьнца+ постьнъ+ посѣдѣт+ посѣкат+ посѣнт+ посѣст+ посѣтт+ посѣтоват+ посѣщат+ посѣщень+ посѣщ+ посълань+ посълат+ посъпат+ посꙑлат+ посꙑпат+ посьребрт+ посѧꙃат+ посѫдт+ посѫждень+ потат+ потамосъ+ потаплꙗт сѧ+ потворт+ потещ+ потр҄ь+ потт сѧ+ потокъ+ потомь[же] потопт+ потопъ+ потопьнъ+ потоьнъ+ потрѹдт сѧ+ потрѣба+ потрѣбт+ потрѣблꙗт+ потрѣбовань+ потрѣбьно потрѣбьнѣ потрѣбьнъ+ потръгнѫт+ потрьꙃат+ потрьпѣт+ потрябище+ потрѧсат+ потрѧст+ потрѧст сѧ+ потрѫсьнъ+ потѣпѣ потѣщт+ потъ+ потъкнѫт+ потъкнѫт сѧ+ потъень+ потъщань+ потъщат сѧ+ потꙑкат+ потьнъ+ потьпѣга+ поѹбожат сѧ+ поѹврьꙁень+ поѹмт сѧ+ поѹстт+ поѹстьнъ+ поѹалвъ+ поѹат+ поѹат сѧ+ поѹен поѹень+ поѹт+ поѹт сѧ+ поѹщань+ поѹщат+ поѹщень+ похвала+ похвал҄ень+ похвалт+ похвалт сѧ+ похвальнъ+ похвалꙗт+ похватт+ похващат+ похода+ походт+ похотѣнь+ похотѣт+ похоть+ похотьнъ+ похрꙁмт+ похѹл҄ень+ похѹлт+ похѹлꙗт+ похꙑтат+ похꙑтт+ похѫпт+ поштедітъ поват+ постI+ постII+ потаньI+ потаньII+ потатI+ потатII+ пот+ порѣт+ порьпало+ порьпальнкъ+ порьпат+ поѹдт сѧ+ поѹт+ поьтень+ поьто пощень+ пощьбьтат+ пощѧдѣт+ поꙗдат+ поꙗсат+ поꙗсат сѧ+ поꙗст+ поꙗсъ+ поѩт+ пр... правло+ правтел҄ь+ правт+ правл҄ень+ право правовѣрьно правовѣрьнъ+ правовѣрьство+ правовѣрьство правовѣрь+ православь православьнъ+ православь+ правословьць+ правость+ правота+ правратт правратт сѧ правѣ правъ+ правꙑ правꙑн҄+ правь правьда+ правьдвъ+ правьдьнкъ+ правьдьнь+ правьдьно правьдьнъ+ прагъ+ прадѣдъ+ праꙁдьнкъ+ праꙁдьноват+ праꙁдьнъ+ праꙁдьньство+ праꙁдьньствоват+ праꙁдьньствь+ праотьць+ прапрѫда+ прапрѫдъ+ прапрѫдьнъ+ прародтел҄ьнъ+ прахнѣнъ+ прахъ+ пращат+ пращьнкъ+ преꙁвутеръ+ преꙁвутерьскъ+ преꙁвутерьство+ преметат сѧ пренестъ+ препостъ+ пресꙗнъ+ претор+ преторъ+ приносьнъ+ притворъ+ причьтъ+ пр прбт+ прблажнꙗт+ прблжат сѧ+ прблжт сѧ+ прбѣгань+ прбѣгат+ прбѣгнѫт+ прбѣжат+ прбѣжще+ прбꙑват+ прбꙑт прбꙑтъкъ+ прбьрат+ прваждат+ првалт+ првеслат+ првестI+ првестII+ првестIII првдѣнь+ првтат+ првлат+ првлѣщ+ првлѣщ сѧ+ прводт+ прврѣщ+ прврѣщ сѧ+ првѣтъ+ првъпват+ првѧꙁань+ првѧꙁат+ пргваждат+ пргваждат сѧ+ пргвождень+ пргвоꙁдт+ пргк҄псъ пргласт+ прглашат+ пргонт+ прготоват+ прготовт+ прготовлꙗт+ прградъ+ прдават+ прдат+ прдаꙗт+ прдрьжат сѧ+ прдѣлат+ прдѣт+ прдѣꙗт+ прдѫтъ пржагат+ пржꙃат+ пржт+ пржть+ прꙁрат+ прꙁракъ+ прꙁъвань+ прꙁъват+ прꙁꙑвань+ прꙁꙑват+ прꙁьрѣт+ прждт+ прмань+ прмат+ прмьнъ+ пркасат сѧ+ пркаѩ сѧ пркладат+ пркладъ+ прклонт+ прклюа+ прклют сѧ+ пркосновень+ пркоснѫт сѧ+ пркръвень+ пркрꙑват+ пркрꙑт+ пркѹплꙗт+ пркѹпъ+ прлагат+ прлагат сѧ+ прлагаѭтъ прлежанье прлежань+ прлежат+ прлежьно прлежьнѣ прлежьнъ+ прлогъ+ прложень+ прложт+ прложт сѧ+ прломт+ прлѹа+ прлѣпт+ прлѣпт сѧ+ прлѣплꙗт сѧ+ прлѣпьнъ+ прлюбл҄ень+ прлюблꙗт+ прльпат+ прльпнѫт+ прльпѣт+ прметат сѧ+ прмк҄р+ прмрт+ прмрт сѧ+ прморь+ прмракъ+ прмѣнт+ прмѣст сѧ+ прмѣтат сѧ+ прмѣшат сѧ+ прмꙑслт+ прмꙑшл҄ень+ прмꙑшлꙗ+ прмꙑшлꙗт+ прмѧтат сѧ прнесень+ прнест+ прнкнѫт+ прнк҄псъ+ прност+ прносъ+ прношень+ прнѹдт+ прнѹждат+ пробрѣст+ пробрѣтат+ пробрѣтел҄ьнкъ+ пробрѣтень+ пробрѣтѣль+ пробьщават сѧ+ пробьщат сѧ+ пробьщт+ пробьщт сѧ+ прпадат+ прпаст+ прплест+ прплодт+ прподобт сѧ+ прправт+ прпрѧщ+ прпѣват+ прпѧт+ прпѫтьнъ+ прраꙁт сѧ+ пррстат+ пррокъ+ прсвоствт+ прсвонь+ прсвѧнѫт+ прселт сѧ+ прскот+ прскръбьнъ+ прскъ+ прск҄ула+ прсмъ прсно прснодѣва+ прснодѣваꙗ+ прсность+ прсносъ прсносꙑ прснотекꙑ прснъ+ прспѣт+ прставт+ прставл҄ень+ прставлꙗт+ прставьнкъ+ прстанще+ прстат+ прстрашьнъ+ прстрот+ прстѫпат+ прстѫпт+ прстѫпл҄ень+ прсѣдѣт+ прсѣтт+ прсѣщень+ прсъвъкѹпт+ прсѧга+ прсѧгнѫт+ прсѧжень+ прсѧꙃат+ прсѧщ [сѧ]+ прсѫдт+ пртварꙗт+ пртварꙗт сѧ+ пртворт+ пртворъ+ пртещ+ прт+ пртокъ пртранъ+ пртѣкат+ пртъкъ+ пртъа+ пртьаш пртѧжань+ пртѧжат+ пртѫжат+ прхаждат+ прходт+ прходъ+ прхождень+ пршельство пршельствоват пршельць пршествь пршесте пршьльство+ пршьльствоват+ пршьльствь+ пршьльць+ пршьствь+ пршьсть+ прастьнкъ праꙗт+ претат+ претат сѧ+ прнт+ прст+ прст сѧ+ пртат+ пртат сѧ+ прьтьнкъ+ прѧстт+ прѧстт сѧ+ прѧстьнкъ+ прѧстьно+ прѧсть+ прѧщань+ прѧщат+ прѧщат сѧ+ прѧщень+ прѣхавъше прꙗꙁн прꙗꙁнвъ+ прꙗꙁнь+ прꙗтел҄ь+ прꙗт+ прѩт+ прѩт сѧ+ прѩтъ прѩтьнъ+ прѩть+ пробавт+ пробт+ проблѫдт сѧ+ пробост+ пробрѣꙁгъ+ пробѣгнѫт+ проваждат+ провест+ проводт+ проврѣт+ провѣщань+ провѣщат+ провѣꙗт+ провъ+ провъстрѫбт+ провьтетъ проганꙗт+ проглаголат+ прогласт+ прогнѣвань+ прогнѣват+ прогнѣват сѧ+ прогон҄ень+ прогонтел҄ь+ прогонт+ прогънат+ продань+ продат+ продаꙗт+ продльжат+ продльжат сѧ+ продльжень+ продльжт+ продьлт+ проꙁрат+ проꙁорьлвъ+ проꙁорьнъ+ проꙁъват+ проꙁьрѣнь+ проꙁьрѣт+ проꙁѧбат+ проꙁѧбень+ проꙁѧбнѫт+ прот+ прокаженъ+ прокажень+ прокаꙁа+ прокаꙁвъ+ прокаꙁт+ прокаꙁьлѣт+ прокаꙁьство+ прок҄менъ+ проклнат+ проклнат сѧ+ проклъ+ проклѧт+ прокопат+ прокоп+ проко прокѹда+ прокѹдт+ прокѹдьнкъ+ прокѹдьнъ+ прокѹждат+ прокъ+ прокꙑ пролват+ пролт+ пролт сѧ+ прологосъ+ проложішѩ прол҄ьꙗнь+ прол҄ьꙗт+ прол҄ьꙗт сѧ+ промъкнѫт сѧ+ промꙑслт+ промꙑслъ+ промꙑсльнкъ+ промꙑшл҄ень+ промꙑшлꙗ+ пронест+ пронетъ пронст+ проност+ пронꙑрвъ+ пронꙑрт+ пронꙑръ+ пронꙑрьство+ пронꙑр҄ь+ проображат+ проображень+ прообраꙁт+ прообраꙁовань+ пропадь+ пропасть+ пропнат+ проплакат сѧ+ проповѣдань+ проповѣдатель+ проповѣдат+ проповѣдоват+ проповѣдѣт+ проповѣдь+ проповѣдьнкъ+ пропроповѣдаемъ пропѧт+ пропѧть+ прораꙁт+ прораꙁѹмѣват+ прорастт+ прореень+ прорещ+ прорцань+ прорцат+ пророкъ+ пророкъ пророца+ пророь+ пророьскъ+ пророьскꙑ пророьство+ пророьствоват+ просадт+ просвора+ просвѣтт+ просвѣтт# просвѣтт сѧ+ просвѣщат+ просвѣщат сѧ+ просвѣщень+ просвьтѣт+ просвьтѣт сѧ+ простел҄ь+ прост+ проскомидиꙗ+ проскѹпьство+ прославт+ прославт сѧ+ прославлꙗт+ прославлꙗт сѧ+ прослѹть+ просл҇ⷲъ прослꙑшат+ просльꙁт [сѧ]+ просмраждат+ просмьꙗт сѧ+ проспатеръ+ проспатъ+ простт+ просто простовласъ+ простость+ пространт+ пространо пространъ+ пространьство+ пространь+ прострѣт+ прострѣт сѧ+ простѣ простѣ простъ+ простꙑн҄+ просфора+ просѣкат+ просѣст сѧ+ просѣꙗт+ просꙑпат+ просꙑпат сѧ+ просьꙗт [сѧ]+ протварꙗт+ протесат+ протвт сѧ+ протвл҄ень+ протвлꙗт сѧ+ протво протвостат+ протвъ протвьнкъ+ протвьнь+ протвьнъ+ протвьство+ протвѫ протлъковат+ протопопъ+ протръгнѫт сѧ+ протрьꙃат сѧ+ протѧгнѫт+ протѧжьно проѹвѣдѣт+ проѹат+ профтъ+ прохладт+ прохлаждень+ проходт+ проходъ+ прохождень+ прошень+ прошбат сѧ+ процвст+ процвтат+ процвѣтт+ прое про прост+ проь+ проьнъ+ прощень+ прѣ прѣбват+ прѣбт+ прѣблагъ+ прѣблаженъ+ прѣбожьствьнъ+ прѣбрат+ прѣбꙑвань+ прѣбꙑват+ прѣбꙑт прѣвелкъ+ прѣвестI+ прѣвестII+ прѣвтат+ прѣвт сѧ+ прѣвлѣщ+ прѣвратт+ прѣвратт сѧ+ прѣвращат+ прѣвращат сѧ+ прѣврѣдт+ прѣвѣса+ прѣвѣьнъ+ прѣвъꙁвьрѣт+ прѣвъꙁт+ прѣвъꙁнест сѧ+ прѣвъꙁност+ прѣвъꙁност сѧ+ прѣвъспрънь прѣвъсходт+ прѣвꙑспрьн҄ь+ прѣвꙑше прѣвꙑшь прѣвꙑшьн҄ь+ прѣвьꙁнетъ сѩ прѣградт+ прѣгрѣшень+ прѣгрѣшт+ прѣгꙑбат+ прѣгꙑн҄+ прѣгѫдьнца+ прѣдавьнкъ+ прѣдадтел҄евъ+ прѣданьнкъ+ прѣдань+ прѣдател҄ь+ прѣдат+ прѣдат сѧ+ прѣдаꙗнь прѣдаꙗт+ прѣдаꙗт сѧ+ прѣделѣват прѣд прѣдобро прѣдобръ+ прѣдобьнъ прѣдолѣват+ прѣдолѣнь+ прѣдолѣт+ прѣдрадахъ прѣдрьжат+ прѣдѣдъ прѣдѣлъ+ прѣдѣꙗт+ прѣдъ прѣдъборьнкъ+ прѣдъварт+ прѣдъварꙗт+ прѣдъвест+ прѣдъдворь+ прѣдъꙁъвань+ прѣдъꙁьрѣт+ прѣдъꙁводт+ прѣдът+ прѣдъкнѫт прѣдълагат+ прѣдълежат+ прѣдъложень+ прѣдъложт+ прѣдъложт сѧ+ прѣдъплъьнъ+ прѣдъпокаꙁат+ прѣдъполагат+ прѣдъпоставт+ прѣдъпосълат+ прѣдъпьсань+ прѣдъреенъ прѣдъставт+ прѣдъстат+ прѣдъстоль+ прѣдъстоꙗт+ прѣдъсѣдань+ прѣдъсѣст+ прѣдътеа+ прѣдътещ+ прѣдъходт+ прѣдь прѣдьн҄ь+ прѣдьрат+ прѣжасат+ прѣжде прѣждебꙑвꙑ прѣждевъꙁлѣгань+ прѣждеꙁъвань+ прѣжденареенъ прѣждеомраенъ прѣждереенъ прѣждесвѧщенъ прѣждесѣдань+ прѣждесꙑ прѣждньн҄ь+ прѣждьнкъ+ прѣꙁорьно прѣꙁорьство+ прѣꙁьрѣнь+ прѣꙁьрѣт+ прѣꙁьрьрѣнь прѣꙁлха прѣꙁнѹрт+ прѣмат+ прѣмьнкъ+ прѣсподьн҄ь+ прѣт+ прѣкань прѣклада+ прѣкланꙗт+ прѣкланꙗт сѧ+ прѣклон҄ень+ прѣклонт+ прѣклонт сѧ+ прѣкословь+ прѣкрасьнѣ прѣкратт+ прѣкръмт+ прѣкрьстт+ прѣкрьстт сѧ+ прѣкрьщат+ прѣкѹтт+ прѣлагат+ прѣлагат сѧ+ прѣлаꙁт+ прѣламат+ прѣлват+ прѣлхъ+ прѣлщат+ прѣлщат сѧ+ прѣлогъ+ прѣложень+ прѣложт+ прѣложт сѧ+ прѣломт+ прѣломл҄ень+ прѣлѣпъ+ прѣлѣст+ прѣлюбодѣI+ прѣлюбодѣII+ прѣлюбодѣмѣмь прѣлюбодѣнъ+ прѣлюбодѣство+ прѣлюбодѣствьнъ+ прѣлюбодѣꙗнь+ прѣлюбодѣꙗт+ прѣлюбъ прѣлюбꙑ+ прѣльстт+ прѣльсть+ прѣльстьнкъ+ прѣльщат+ прѣльщат сѧ+ прѣльщень+ прѣльꙗт+ прѣльꙗт сѧ+ прѣлѫкавъ+ прѣметат+ прѣмлоствъ+ прѣмноват+ прѣмнѫт+ прѣмлькнѫт+ прѣмльат+ прѣмо прѣмощ+ прѣмраьнъ+ прѣмѹдт+ прѣмѣна+ прѣмѣн҄ень+ прѣмѣнт+ прѣмѣнт сѧ+ прѣмѣноват+ прѣмѣньнкъ+ прѣмѣнꙗт сѧ+ прѣмѣрт+ прѣмъногъ+ прѣмь прѣмьдвъ+ прѣмьн҄ь+ прѣмѫдро прѣмѫдрость+ прѣмѫдростьнъ+ прѣмѫдростьт прѣмѫдръ+ прѣмѫдрꙗт сѧ+ прѣмѫждрꙗт сѧ+ прѣнемагань+ прѣнемагат+ прѣнемощ+ прѣнест+ прѣношень+ прѣобдѣт+ прѣоблѣщ сѧ+ прѣображень+ прѣобраꙁт+ прѣобраꙁт сѧ+ прѣобраꙁоват сѧ+ прѣодолѣт+ прѣотьць прѣпратI+ прѣпратII+ прѣпрат сѧ+ прѣптѣт+ прѣплават+ прѣпладьнь+ прѣплѹт+ прѣподобьнѣ прѣподобьнъ+ прѣподобь+ прѣпокот+ прѣполовт+ прѣполовт сѧ+ прѣполовл҄ень+ прѣпоꙗсатI+ прѣпоꙗсатII+ прѣпоꙗсат сѧI+ прѣпоꙗсат сѧII+ прѣпроваждат+ прѣпроводт+ прѣпростъ+ прѣпростьI прѣпростьII прѣпрѫда прѣпрѫдъ прѣпрѫдь+ прѣпрѫдьнъ прѣпѣт+ прѣпѣтъ прѣпъкъ прѣпьрѣнь+ прѣпьрѣт+ прѣпьсат+ прѣпѧт+ прѣрещ+ прѣрцат+ прѣровъ+ прѣродтельнъ прѣроьнъ+ прѣрѣꙁат+ прѣрѣканьнъ+ прѣрѣкань+ прѣрѣкат+ прѣрѣнь прѣсвѣтьлъ+ прѣсвѧтъ+ прѣсел҄ень+ прѣселт+ прѣселт сѧ+ прѣсельнкъ+ прѣскврьньнъ+ прѣскот+ прѣскръбьнъ+ прѣсла... прѣславьнѣ прѣславьнъ+ прѣслѹшань+ прѣслѹшат+ прѣсмꙑкат сѧ+ прѣспѣват+ прѣспѣнь+ прѣспѣт+ прѣспѣꙗт+ прѣсрѣдѣ прѣставт+ прѣставл҄ень+ прѣставлꙗт+ прѣстань прѣстарѣт+ прѣстат+ прѣстаꙗт+ прѣстолъ+ прѣстоꙗнь+ прѣстоꙗт+ прѣстрадат+ прѣстранꙗт сѧ+ прѣстѫпат+ прѣстѫпт+ прѣстѫпл҄ень+ прѣстѫпоклѧть+ прѣстѫпьнкъ+ прѣстѫпьнъ+ прѣсѣдѣт+ прѣсѣст сѧ+ прѣсѣщ+ прѣсѧꙃат+ прѣсѫт+ прѣтварꙗт сѧ+ прѣтворт+ прѣтворт сѧ+ прѣтещ+ прѣтрат+ прѣтт+ прѣтрѣбвъ+ прѣтрѣт+ прѣтръгнѫтI+ прѣтръгнѫтII+ прѣтръꙃат+ прѣтрьпѣнь+ прѣтрьпѣт+ прѣтѣкат+ прѣтъкнѫт+ прѣтꙑкань+ прѣтꙑкат+ прѣтꙑкат сѧ+ прѣтьмьнъ+ прѣѹкрашенъ прѣхаждат+ прѣхвалт+ прѣхвальнъ+ прѣходмъ прѣходт+ прѣходьнъ+ прѣстъ+ прѣѹдт сѧ+ прѣьсть+ прѣьстьнъ+ прѣщедръ+ прѣщень+ прѣꙗхат+ прѣѩт+ пръпьрще прътщь+ прътъ+ прьвоархиереи+ прьвовъꙁлежень+ прьвовъꙁлѣгань+ прьвоꙁьданъ+ прьвомѫенкъ+ прьвомѫенца+ прьвопрѣстольникъ+ прьвородьць+ прьвосътвор҄енъ+ прьво прьвѣньць+ прьвѣ прьвъ+ прьс+ прь(с)та прьстень+ прьстъ+ прьсть+ прьстьнъ+ прꙙт ѧ прѧсленъ+ прѧст+ прѧтат+ прѧхѫтъ прѫгъ+ прѫжат сѧ+ прѫть+ псалъмосъ+ псалъмъ+ псалъмьскъ+ псалътꙑр҄ь+ пѹлхерꙗ+ пѹстт+ пѹстт# пѹстота+ пѹстошьI+ пѹстошьII пѹстошьнъ+ пѹстъ+ пѹстꙑн҄+ пѹстꙑнѣі пѹстꙑньнкъ+ пѹстꙑньнъ+ пѹстꙑньскъ+ пѹщат+ пѹщенца+ пѣвьць+ пѣготвъ+ пѣготꙑ+ пѣна пѣнт+ пѣнꙑ+ пѣньнъ+ пѣнь+ пѣнѧжьнкъ+ пѣнѧꙃь+ пѣровъ пѣснь+ пѣсньнъ+ пѣстѹнъ+ пѣсъкъ+ пѣт+ пѣть+ пѣшь+ пъвань+ пъват+ пъпьрще пътеньць+ пътца+ пътщь+ пꙑтань+ пꙑтат+ пькълъ+ пьрат+ пьрѣнь+ пьрѣт+ пьрѣт сѧ+ пьрꙗ+ пьсань+ пьсат+ пьсъ+ пьсь+ пьсьскꙑ пьтеньць пьтца пьтѣньць пьшенца+ пьшеньнъ+ пьшеньнъ+ пьцьлъ+ пьцьльнъ+ пьщеват пѧдь+ пѧндікості пѧта+ пѧтдесѧтꙑ пѧткост+ пѧткостнъ+ пѧтъкъ+ пѧтꙑ пѧтьI+ пѧтьII пѧтьдесѧтьнца+ пѧтьдесѧтьнъ+ пѫн҄тьскъ пѫта+ пѫтъскъ пѫть+ пѫтьнкъ+ пѫтьнъ+ пѫтьскъ пѫтьѹтросꙗ+ пѫтьшьствь+ пѫна+ пуронꙗ+