Исторически речник
пѧткост  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пѧткост, пѧткост, пѧткостьпѧткостѩ, пѧткостѧ, пѧткостьѩ, пѧткостьѧ, пѧткостѫ, пѧткостепѧткост, пѧткост, пѧткостьпѧткостѭ, пѧткостѫ, пѧткоствѧ, пѧткоствьѭ, пѧткоствью, пѧткоствю, пѧткоствѹпѧткостеѭ, пѧткостеѫ, пѧткостьеѭ, пѧткостьеѫ, пѧткостею, пѧткостьеюпѧткост, пѧткост, пѧткость
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пѧткост, пѧткост, пѧткостьпѧткостѩ, пѧткостѧ, пѧткостьѩ, пѧткостьѧ, пѧткостѫ, пѧткостепѧткост, пѧткост, пѧткостьпѧткостꙗмъ, пѧткостьꙗмъ, пѧткостꙗмь, пѧткостьꙗмьпѧткостꙗм, пѧткостьꙗмпѧткостꙗхъ, пѧткостьꙗхъ, пѧткостꙗхь, пѧткостьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
пѧткост, пѧткост, пѧткостьпѧткостю, пѧткостѹ, пѧткостьюпѧткостꙗма, пѧткостьꙗма
пѧткост ж Петдесѐтница, църковен празник на петдесетия ден след Великден [Св. Троица] поⷩ҇ по пенткосі. евⷢ҇а ѿ҇ маⷮ҇ гⷡ҇ рпг СК 29а 5 сѫⷠ҇ а҃. по пенткості. еваⷢ҇ ѿ҇ ѡⷩ҇а глаⷡ҇ л҃ ѳ҃ СК 30а 3 неⷣ҇ а҃ по пенткості СК 30b 7 еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ псаⷩ҇ в҃ сѫⷠ҇ по пенткості СК 131а 11—12 сѫб(...) ҃ꙅ ҃ї по пѧндїкост Е 3а 8  ꙗко беꙁаконнꙋюⷮ ннѣ пасхѹ творѧще.  пенткостю праꙁⷣнѹюще. Пс. Кес. 220/218 С Л Ꙍ́ В О ⸱ С Т А Г Ꙍ ⸱ И́ Ꙍ А Н А ⸱ Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ́ С Т А ГꙌ ⸱| на пеньдикостиѫ̇ ⸱ блвⷭи ѻ̇͠е ⸱ Златоуст 219б тъгда гла||голеть. прии|мѣте доуха | с͠та. и пакы въ | пѧнтикость|ю приде на нѧ д͠хъ с͠тыи. КП Учит. ев. 49d же въ с͠тⷯы ѡц͠а нашегѡ ѡанꙿна. архпкпⷭа костанꙿдна грⷣа ꙁлатостаго слово. егда въꙁыде ісⷭ въ цр͠квь. въ прѣполовєнє пенткост. Сб. Герм. 213а ст͠го ѡц͠а нашего прокла архпкⷭпа ц͠рѣграда. слово на с͠тѫѧ пенꙿткостѫ. Сб. Герм. 221б СК Е Пс. Кес. Златоуст Учит. ев. Сб. Герм. От гр Πεντηκοστή пѧндікост пенткосі пенткості пѧндїкост Нвб пентикости Срв пентикостар НГер