Исторически речник
пострщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пострщпостргѫ, постргѹпостржешпостржетъ, постржеть, постржетпостржемъ, постржемь, постржем, постржемопостржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
постргѫтъ, постргѹтъ, постргѫть, постргѹть, постргѫт, постргѹтпостржевѣпостржетапостржетепострꙃ, пострꙁпострꙃ, пострꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пострꙃѣмъ, пострꙁѣмъ, пострꙃѣмь, пострꙁѣмь, пострꙃѣм, пострꙁѣмпострꙃѣте, пострꙁѣтепострꙃѣвѣ, пострꙁѣвѣпострꙃѣта, пострꙁѣта*постргъ, *постргохъ*пострже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*пострже*постргомъ, *постргохомъ*постржете, *постргосте*постргѫ, *постргошѧ*пострговѣ, *постргоховѣ*постржета, *постргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*постржете, *постргостепостржаахъ, постржахъ, постржаахь, постржахь, постржаах, постржахпостржааше, постржашепостржааше, постржашепостржаахомъ, постржахомъ, постржаахомь, постржахомь, постржаахом, постржахомпостржаашете, постржашете, постржаасте, постржасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
постржаахѫ, постржахѫ, постржаахѹ, постржахѹпостржааховѣ, постржаховѣпостржаашета, постржашета, постржааста, постржастапостржаашете, постржашете, постржаасте, постржасте
пострщ -постргѫ -постржеш св 1. Подстрижа, острижа влко гі бже ... ꙁаповѣдавꙑ аврамѹ. пострѣщ главѫ рабѹ твоемѹ мельхседекѹ СЕ 7а 4—5 2. Подстрижа; в християнството — извърша, приема обредното действие пострижение пршедъшааго раба твоего сего. наѧт пострѣщ власꙑ главꙑ своеѩ. блгв СЕ 7b 21 да съндетъ блгвене твое. на главѫ раба твоего сего. ꙇ на брадѫ его. хотѧща пострѣщ ѭ СЕ 9а 17 ⷩ҇ слѹженью. велкомѹ ѡбраꙁѹ пострѣщ хотѧще рънца вь скмѫ ...  поⷣемл҄ѭщааⷢ҇ влаⷭ҇. хотѧщааⷢ҇ сѧ пострѣщ СЕ 82а 2, 5 Прич. мин. деят. като същ. пострженꙑ м ед Този, който е подстриган за монах; приелият монашество прведѫтꙶ пострженааго къ олътарю СЕ 96b 20 постргꙑ сѧ м ед νεοφώτιστος Този, който се е подстригал за монах; приелият монашество егꙿдаже прведѫтъ постргъшааго сѧ на трапеꙁѫ. поѭтъ пѣне се СЕ 99b 23—24 СЕ Гр κείρω ἀποκείρω κουρεύω пострѣщ Нвб Срв подстригвам [се], подстрижа [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР