Исторически речник
побѣдьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
побѣдьнкъ, побѣдьнкь, побѣдънкъ, побѣдънкь, побѣднкъ, побѣднкьпобѣдьнка, побѣдънка, побѣднкапобѣдьнкѹ, побѣдънкѹ, побѣднкѹпобѣдьнкъ, побѣдьнкь, побѣдънкъ, побѣдънкь, побѣднкъ, побѣднкьпобѣдьнка, побѣдънка, побѣднкапобѣдьнкомь, побѣдьнкомъ, побѣдънкомь, побѣдънкомъ, побѣднкомь, побѣднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
побѣдьнцѣ, побѣдънцѣ, побѣднцѣпобѣдьне, побѣдъне, побѣднепобѣдьнц, побѣдънц, побѣднцпобѣдьнкъ, побѣдьнкь, побѣдънкъ, побѣдънкь, побѣднкъ, побѣднкьпобѣдьнкомъ, побѣдьнкомь, побѣдънкомъ, побѣдънкомь, побѣднкомъ, побѣднкомьпобѣдьнкꙑ, побѣдънкꙑ, побѣднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
побѣдьнкꙑ, побѣдънкꙑ, побѣднкꙑпобѣдьнцѣхъ, побѣдьнцѣхь, побѣдънцѣхъ, побѣдънцѣхь, побѣднцѣхъ, побѣднцѣхьпобѣдьнка, побѣдънка, побѣднкапобѣдьнкѹ, побѣдънкѹ, побѣднкѹпобѣдьнкома, побѣдънкома, побѣднкома
побѣдьнкъ м 1. Победител, победоносец [образно] кьде бо подоба одолѣнꙗ коньцѹ. раꙁвѣ на побѣдьнцѣ коньават сꙙ. побѣднкъ бо кръстъ. дноѭ ѹбо подрѫженъ. прсно же бѣсꙑ прогонꙙ С 427.29—30, 30 2. Прозвище на имп. Теодосий I Велики [379—395 г.] цѣсар҄ь еѡдос. побѣднкъ самодръжецъ С 199.20 Изч С Гр νικητής τρόπαιον побѣднкъ Нвб победник остар ОА ВА РРОДД