Исторически речник
покланꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покланꙗт сѧпокланꙗѭ, покланѣѭ, покланꙗѫ, покланѣѫ, покланꙗѧ, покланѣѧ, покланꙗю, покланѣю, покланѧю, покланаѫ, покланаѧпокланꙗш, покланꙗеш, покланѣш, покланѣеш, покланѣаш, покланѧеш, покланаешпокланꙗтъ, покланꙗетъ, покланѣтъ, покланѣетъ, покланѣатъ, покланꙗть, покланꙗеть, покланѣть, покланѣеть, покланѣать, покланꙗт, покланꙗет, покланѣт, покланѣет, покланѣат, покланѧетъ, покланѧеть, покланѧет, покланаетъ, покланаеть, покланаетпокланꙗмъ, покланꙗемъ, покланѣмъ, покланѣемъ, покланѣамъ, покланꙗмь, покланꙗемь, покланѣмь, покланѣемь, покланѣамь, покланꙗм, покланꙗем, покланѣм, покланѣем, покланѣам, покланꙗмо, покланꙗемо, покланѣмо, покланѣемо, покланѣамо, покланѧемъ, покланѧемь, покланѧем, покланаемъ, покланаемь, покланаем, покланаемопокланꙗте, покланꙗете, покланѣте, покланѣете, покланѣате, покланѧете, покланаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покланꙗѭтъ, покланѣѭтъ, покланѣѫтъ, покланꙗѫтъ, покланѣѧтъ, покланꙗѧтъ, покланѣютъ, покланꙗютъ, покланꙗѭть, покланѣѭть, покланѣѫть, покланꙗѫть, покланѣѧть, покланꙗѧть, покланѣють, покланꙗють, покланꙗѭт, покланѣѭт, покланѣѫт, покланꙗѫт, покланѣѧт, покланꙗѧт, покланѣют, покланꙗют, покланѧютъ, покланѧють, покланѧют, покланаѫтъ, покланаѧтъ, покланаѫть, покланаѧть, покланаѫт, покланаѧтпокланꙗвѣ, покланꙗевѣ, покланѣвѣ, покланѣевѣ, покланѣавѣ, покланѧевѣпокланꙗта, покланꙗета, покланѣта, покланѣета, покланѣата, покланѧетапокланꙗте, покланꙗете, покланѣте, покланѣете, покланѣате, покланѧетепокланꙗ, покланѣ, покланѧ, покланапокланꙗ, покланѣ, покланѧ, поклана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покланꙗмъ, покланѣмъ, покланꙗмь, покланѣмь, покланꙗм, покланѣм, покланѧмъ, покланѧмь, покланѧм, покланамъ, покланамь, покланампокланꙗте, покланѣте, покланѧте, покланатепокланꙗвѣ, покланѣвѣ, покланѧвѣ, покланавѣпокланꙗта, покланѣта, покланѧта, покланатапокланꙗхъ, покланѣхъ, покланꙗхь, покланѣхь, покланꙗх, покланѣх, покланѧхъ, покланѧхь, покланѧх, покланахъ, покланахь, покланахпокланꙗ, покланѣ, покланѧ, поклана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покланꙗ, покланѣ, покланѧ, покланапокланꙗхомъ, покланѣхомъ, покланꙗхомь, покланѣхомь, покланꙗхом, покланѣхом, покланꙗхмꙑ, покланѣхмꙑ, покланѧхомъ, покланѧхомь, покланѧхом, покланахомъ, покланахомь, покланахом, покланахмꙑпокланꙗсте, покланѣсте, покланѧсте, покланастепокланꙗшѧ, покланашѧ, покланѣшѧ, покланꙗшѫ, покланашѫ, покланѣшѫ, покланꙗша, покланѣша, покланꙗше, покланаше, покланѣше, покланꙗхѫ, покланѣхѫ, покланахѫ, покланѧшапокланꙗховѣ, покланѣховѣ, покланѧховѣ, покланаховѣпокланꙗста, покланѣста, покланѧста, покланаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покланꙗсте, покланѣсте, покланѧсте, покланастепокланꙗахъ, покланꙗхъ, покланꙗах, покланаахъ, покланахъ, покланаахь, покланахь, покланꙗхь, покланꙗх, покланаах, покланѧхъ, покланѧхь, покланѧхпокланꙗаше, покланꙗше, покланааше, покланаше, покланѧшепокланꙗаше, покланꙗше, покланааше, покланаше, покланѧшепокланꙗахомъ, покланꙗхомъ, покланаахомъ, покланахомъ, покланꙗахомь, покланꙗхомь, покланаахомь, покланахомь, покланꙗахом, покланꙗхом, покланаахом, покланахом, покланѧхомъ, покланѧхомь, покланѧхомпокланꙗашете, покланꙗшете, покланꙗасте, покланꙗсте, покланаашете, покланашете, покланаасте, покланасте, покланѧшете, покланѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покланꙗахѫ, покланꙗхѫ, покланꙗахѹ, покланꙗхѹ, покланаахѫ, покланахѫ, покланаахѹ, покланахѹ, покланѧхѹпокланꙗаховѣ, покланꙗховѣ, покланааховѣ, покланаховѣ, покланѧховѣпокланꙗашета, покланꙗшета, покланꙗаста, покланꙗста, покланѧшета, покланѧста, покланаашета, покланашета, покланааста, покланастапокланꙗашете, покланꙗшете, покланꙗасте, покланꙗсте, покланѧшете, покланѧсте, покланаашете, покланашете, покланаасте, покланасте
покланꙗт сѧ -покланꙗѭ сѧ -покланꙗш сѧ несв 1. Правя поклон, покланям се покланѣетъⷭ҇ до ꙁемⷧ҇ѧ прⷣ҇ѣ стъⷨ҇і олътаремь СЕ 96а 4—5 гі вьндѫ въ (х)рамъ тво. (по)кланѣѭ сѧ къ цркв стѣ тв(ое) СС Iа 3—4 2. Покланям се като израз на богопочитание, на религиозен култ крстѹ твоемꙋ покланѣемъ сѧ Е 30б 8 Срв. Е32б 16 въꙁносїте гѣ ба нашего.  пкⷪ҇ланѣте сѧ Е 32б 8—9 поклан҄ꙗмъ сꙙ троц дꙿносѫштьнѣ С 59.22—23 аꙁъ поклан҄ѣѭ сꙙ стнꙿнѹѹмѹ богѹ С 115.15—16 бѣсомъ не поклан҄ѣвѣ сꙙ.  богомъ твомъ не слѹжвѣ С 12.20 капштѹ ꙁлатѹ не покланꙗмъ сꙙ С 129.16 покланꙗта сꙙ слъньцѹ.  огню С 257.14—15 сего рад бо мꙑ не вдꙙште ха покланꙗмъ сꙙ мѹ С 499.7—8 покланꙗѭще сѧ м мн οἱ προσκυνοῦντες Тези, които се покланят; поклонниците ꙇбо отцъ тацѣхъ штетъ покланѣѭштхъ сѧ емѹ М Йо 4.23 3. Изразявам почит с поклон прѣгꙑбаѭште колѣна. покланѣахѫ сѧ емѹ А Мк 15.19 СК ѡ дшевьнѣ ꙇ тѣлесънѣ. прсно покланѣт сѧ СЕ 61а 5 прстѫпаѭште на колѣнѹ покланꙗахѫ сꙙ мѹ С 484.13 Приветствам почтително с поклон, кланям се. въшъдъ къ прѣподобьнѹѹмѹ вь клѣть. покланꙗаше сꙙ мѹ С 205.3 шъдъша къ прѣподобьнѹѹмѹ покланꙗста сꙙ мѹ С 205.22 М А СК Е СС СЕ К С Гр προσκυνέω γονυπετέω ποιέω μετάνοιαν ὑποκλίνομαι Нвб покланям се, поклоня се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА