Исторически речник
пролват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пролватпролваѭ, пролваѫ, пролваѧ, пролваюпролваш, пролваеш, пролваашпролватъ, пролваетъ, пролваатъ, пролвать, пролваеть, пролваать, пролват, пролвает, пролваатпролвамъ, пролваемъ, пролваамъ, пролвамь, пролваемь, пролваамь, пролвам, пролваем, пролваам, пролвамо, пролваемо, пролваамопролвате, пролваете, пролваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пролваѭтъ, пролваѫтъ, пролваѧтъ, пролваютъ, пролваѭть, пролваѫть, пролваѧть, пролвають, пролваѭт, пролваѫт, пролваѧт, пролваютпролвавѣ, пролваевѣ, пролваавѣпролвата, пролваета, пролваатапролвате, пролваете, пролваатепролвапролва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пролвамъ, пролвамь, пролвампролватепролвавѣпролватапролвахъ, пролвахь, пролвахпролва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пролвапролвахомъ, пролвахомь, пролвахом, пролвахмꙑпролвастепролвашѧ, пролвашѫ, пролваша, пролваше, пролвахѫпролваховѣпролваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пролвастепролваахъ, пролвахъ, пролваахь, пролвахь, пролваах, пролвахпролвааше, пролвашепролвааше, пролвашепролваахомъ, пролвахомъ, пролваахомь, пролвахомь, пролваахом, пролвахомпролваашете, пролвашете, пролваасте, пролвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пролваахѫ, пролвахѫ, пролваахѹ, пролвахѹпролвааховѣ, пролваховѣпролваашета, пролвашета, пролвааста, пролвастапролваашете, пролвашете, пролваасте, пролвасте
пролват -пролваѭ -пролваш несв Изливам, разливам oбразно лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ.  ѹ н҄хъ сѫщѹ прѧт го.  рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ С 333.25 кръвь [кръв] пролват a) αἷμα ἐκχύνω, αἷμα ἐκχέω Проливам кръвта на някого, погубвам, убивам да прдетъ на вꙑ вьсѣка кръвъ праведъна. пролваема на ꙁемлѭ. отъ кръве авела праведънааго. до кръве ꙁахарѩ сна варахна. егоже ѹбсте междю црквѭ  ол҄таремь М Мт 23.35 ЗI А да мьсттъ сѧ кръвь вьсѣхъ пркъ. пролваема отъ съложенѣ вьсего мра отъ рода сего М Лк 11.50 З деже аще ес. ꙇ отънѭдѣже аще деш. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ ... л арꙑ любѧ. л на похоть нестовъ. л ꙁвѣꙁдоꙁьрець. л аромъ обрѣтатель. л въ пѣнъствѣ кръв пролваѩ СЕ 54а 20 b) αἷμα ἐκχύν(ν)ομαι Проливам кръвта си за някого, пожертвам се се естъ кръвъ моѣ новааго ꙁавѣта. пролваемаа ꙁа мъногꙑ въ отъдане грѣхомъ М Мт 26.28 З,А, СК. Срв. Мк 14.24 М,З; СЕ 46b 16—17 С419.19 пролват дꙗвол҄ꙙ сльꙁꙑ τὰ τοῦ Βελίαρ δάκρυα προχέω Проливам дяволски сълзи, показвам лицемерно съчувствие добл҄ же мѫенкъ кодратъ. рее к н҄емѹ. не прѣдълага м ꙁмїнъ ѹмꙑшлꙗ.  дꙗвол҄ь не пролва слъꙁъ С 102.9 Изч М З А СК СЕ С Гр προχέομαι Нвб проливам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА