Исторически речник
прспѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прспѣтпрспѣѭ, прспѣѫ, прспѣѧ, прспѣюпрспѣш, прспѣеш, прспѣашпрспѣтъ, прспѣетъ, прспѣатъ, прспѣть, прспѣеть, прспѣать, прспѣт, прспѣет, прспѣатпрспѣмъ, прспѣмъ, прспѣамъ, прспѣмь, прспѣемь, прспѣамь, прспѣм, прспѣем, прспѣам, прспѣмо, прспѣемо, прспѣамопрспѣте, прспѣете, прспѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прспѣѭтъ, прспѣѫтъ, прспѣѧтъ, прспѣютъ, прспѣѭть, прспѣѫть, прспѣѧть, прспѣють, прспѣѭт, прспѣѫт, прспѣѧт, прспѣютпрспѣвѣ, прспѣевѣ, прспѣавѣпрспѣта, прспѣета, прспѣатапрспѣте, прспѣете, прспѣатепрспѣпрспѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прспѣмъ, прспѣмь, прспѣмпрспѣтепрспѣвѣпрспѣтапрспѣхъ, прспѣхь, прспѣхпрспѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прспѣпрспѣхомъ, прспѣхомь, прспѣхом, прспѣхмꙑпрспѣстепрспѣшѧ, прспѣшѫ, прспѣша, прспѣше, прспѣхѫпрспѣховѣпрспѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прспѣстепрспѣахъ, прспѣхъ, прспѣахь, прспѣхь, прспѣах, прспѣхпрспѣаше, прспѣшепрспѣаше, прспѣшепрспѣахомъ, прспѣхомъ, прспѣахомь, прспѣхомь, прспѣахом, прспѣхомпрспѣашете, прспѣшете, прспѣасте, прспѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прспѣахѫ, прспѣхѫ, прспѣахѹ, прспѣхѹпрспѣаховѣ, прспѣховѣпрспѣашета, прспѣшета, прспѣаста, прспѣстапрспѣашете, прспѣшете, прспѣасте, прспѣсте
прспѣт -прспѣѭ -прспѣш св Дойда, приближа се бо ръпанѣ вьсе водѣ прспѣшꙙ нѣц вь самъ ꙁно. пршедъше на молтвѫ  цѣловань ... стааго С 549.21 прспѣ коньна ἀπέχει [вар. ἀπέχει τὸ τέλος] Свърши се, дойде, настъпи краят гла мъ ... прспѣ коньна прде асъ. се прѣдаатъ сѧ снъ лвскꙑ М Мк 14.41 Изч М З С Нвб приспея ’пристигна’ диал НГер