Исторически речник
пращат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пращатпращаѭ, пращаѫ, пращаѧ, пращаюпращаш, пращаеш, пращаашпращатъ, пращаетъ, пращаатъ, пращать, пращаеть, пращаать, пращат, пращает, пращаатпращамъ, пращаемъ, пращаамъ, пращамь, пращаемь, пращаамь, пращам, пращаем, пращаам, пращамо, пращаемо, пращаамопращате, пращаете, пращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пращаѭтъ, пращаѫтъ, пращаѧтъ, пращаютъ, пращаѭть, пращаѫть, пращаѧть, пращають, пращаѭт, пращаѫт, пращаѧт, пращаютпращавѣ, пращаевѣ, пращаавѣпращата, пращаета, пращаатапращате, пращаете, пращаатепращапраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пращамъ, пращамь, пращампращатепращавѣпращатапращахъ, пращахь, пращахпраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пращапращахомъ, пращахомь, пращахом, пращахмꙑпращастепращашѧ, пращашѫ, пращаша, пращаше, пращахѫпращаховѣпращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пращастепращаахъ, пращахъ, пращаахь, пращахь, пращаах, пращахпращааше, пращашепращааше, пращашепращаахомъ, пращахомъ, пращаахомь, пращахомь, пращаахом, пращахомпращаашете, пращашете, пращаасте, пращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пращаахѫ, пращахѫ, пращаахѹ, пращахѹпращааховѣ, пращаховѣпращаашета, пращашета, пращааста, пращастапращаашете, пращашете, пращаасте, пращасте
пращат -пращаѭ -пращаш несв 1. Прощавам; давам прошка, опрощение облѣцѣте сѧ ѣко ꙁбран бѹ ...  пращаѫ Е 22а 18 ѣко тꙑ ес пращаѩ отъ грѣхъ бъ нашъ. ꙇ тебѣ слⷶ҇вѫ въсꙑлаемъ оц СЕ 80а 22 тебе праштаѭ ꙗкоже  сѭ. жтьнꙑхъ съгрѣшен С 393.29 къ владꙑцѣ богов прходш молтвьнкомъ. праштаѭшта (погр. вм. праштаѭштѹ, Север., с. 358, бел. под линия) тебе грѣхомъ С 358.29 схъ грѣхъ праштаѧ С 394.6 2. Допускам, разрешавам н обрѣмьꙗѩ хъ праштаѧ прѣбꙑват. н беꙁъ скѹшенꙗ С 280.1 3. Освобождавам, избавям бѣсъ праштам ꙁмѫдрѣваахѫ С 398.30 Изч Е СЕ С Гр συγχωρέω ἐλευϑερόω χαρίζομαι праштат Нвб Срв прощая остар ВА