Исторически речник
прснодѣваꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
прснодѣваꙗ, прснодѣваапрснодѣвꙑѩ, прснодѣвꙑѧ, прснодѣвꙑѫ, прснодѣвꙑепрснодѣвѣпрснодѣвѫѭ, прснодѣвѫѫ, прснодѣвѫѧ, прснодѣвѹюпрснодѣвѫѭ, прснодѣвѫѫ, прснодѣвѫѧ, прснодѣвѹюпрснодѣвѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
прснодѣваꙗ, прснодѣваапрснодѣвꙑѩ, прснодѣвꙑѧ, прснодѣвꙑѫ, прснодѣвꙑепрснодѣвꙑхъ, прснодѣвꙑхъ, прснодѣвꙑхь, прснодѣвꙑхьпрснодѣвꙑмъ, прснодѣвꙑмъ, прснодѣвꙑмь, прснодѣвꙑмьпрснодѣвꙑм, прснодѣвꙑмпрснодѣвꙑхъ, прснодѣвꙑхъ, прснодѣвꙑхь, прснодѣвꙑхь
NfOuNfGuNfDu
прснодѣвѣпрснодѣвѹюпрснодѣвꙑма, прснодѣвꙑма
прснодѣваꙗ ж За Богородица — винаги запазила девство, вечна девица, вечна девственица тѧ молмъ влко ... вьпльщьшааго сѧ отъ стааго дха. ꙇꙁ марѩ славънꙑѩ.  прснодѣвꙑѩ брцѧ СЕ 61b 21 тꙑ ес просвѣщаѩ вꙿсего ка ... ѹмоленъ бꙑваѩ отъ стꙑѩ брцѧ. ꙇ прснодѣвꙑѩ марѩ СЕ 93b 5 въ дѣвца мѣсто евгы. прⷭнодвою мтрь свою стѹю ꙁбра. въ ѡноѧ осꙋжⷣенїѧ. се радость свомъ рабоⷨ гаврломъ посла Пс. Кес. 122/121 Того рад  прѣс͞таѣ госпожда прснодѣваѣ Марѣ б͞жѣ м͞т плътѭ съмрьть въкѹс КО прест. помощїю стыꙗ и прⷭты влⷣца нашеа бца и прⷭнодвыꙗ Мрїѫ Бел. 14 СЕ Пс. Кес. КО прест. Бел. Калка от гр ἀειπάρϑενος Вж. при прснодѣва Нвб