Исторически речник
проꙁѧбнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проꙁѧбнѫтпроꙁѧбнѫ, проꙁѧбнѹпроꙁѧбнешпроꙁѧбнетъ, проꙁѧбнеть, проꙁѧбнетпроꙁѧбнемъ, проꙁѧбнемь, проꙁѧбнемпроꙁѧбнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проꙁѧбнѫтъ, проꙁѧбнѹтъ, проꙁѧбнѫть, проꙁѧбнѹть, проꙁѧбнѫт, проꙁѧбнѹтпроꙁѧбневѣпроꙁѧбнетапроꙁѧбнетепроꙁѧбнпроꙁѧбн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проꙁѧбнѣмъ, проꙁѧбнѣмь, проꙁѧбнѣмпроꙁѧбнѣтепроꙁѧбнѣвѣпроꙁѧбнѣтапроꙁѧбъ, проꙁѧбѫхъ, проꙁѧбнѹхъ, проꙁѧбохъ, проꙁѧбь, проꙁѧбнѫхь, проꙁѧбнѹхь, проꙁѧбохь, проꙁѧбнѫх, проꙁѧбнѹх, проꙁѧбохпроꙁѧбе, проꙁѧбнѫ, проꙁѧбнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проꙁѧбе, проꙁѧбѫ, проꙁѧбнѹпроꙁѧбомъ, проꙁѧбнѫхомъ, проꙁѧбнѹхомъ, проꙁѧбохомъ, проꙁѧбомь, проꙁѧбнѫхомь, проꙁѧбнѹхомь, проꙁѧбохомь, проꙁѧбнѫхом, проꙁѧбнѹхом, проꙁѧбохомпроꙁѧбете, проꙁѧбнѫсте, проꙁѧбнѹсте, проꙁѧбостепроꙁѧбѫ, проꙁѧбнѫшѧ, проꙁѧбнѹшѧ, проꙁѧбошѧ, проꙁѧбнѫшѫ, проꙁѧбошѫ, проꙁѧбнѫша, проꙁѧбнѹша, проꙁѧбоша, проꙁѧбнѫше, проꙁѧбнѹше, проꙁѧбошепроꙁѧбовѣ, проꙁѧбнѫховѣ, проꙁѧбнѹховѣ, проꙁѧбоховѣпроꙁѧбета, проꙁѧбнѫста, проꙁѧбнѹста, проꙁѧбоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проꙁѧбете, проꙁѧбнѫсте, проꙁѧбнѹсте, проꙁѧбосте*проꙁѧбнѣахъ*проꙁѧбнѣаше*проꙁѧбнѣаше*проꙁѧбнѣахомъ*проꙁѧбнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*проꙁѧбнѣахѫ*проꙁѧбнѣаховѣ*проꙁѧбнѣашета*проꙁѧбнѣашете
проꙁѧбнѫт -проꙁѧбнѫ -проꙁѧбнеш св 1. За семе — покълна, прораста а дрѹгое паде на каменьнѣемь. ꙇдеже не мѣ ꙁемлѧ мъногꙑ. ꙇ абье проꙁѧбе ꙁане не мѣаше глѫбнꙑ ꙁемънꙑѩ М Мк 4.5 Срв.Мт 13.5 М З а дрѹгое паде на ꙁем добрѣ. ꙇ проꙁѧбъ сътвор плодъ сътократцеѭ М Лк 8.8 З А СК а дрѹгое паде на камене  проꙁѧбъ ѹсъше. ꙁане не мѣаше влагꙑ М Лк 8.6 З А егда же проꙁѧбе трѣва  плодъ сътвор. тъгда ав сѧ  плѣвелъ М Мт 13.26 З А У Образно. проꙁѩбнѫшѩ грѣшьніці. ѣко трава СП 91.8 несторъ кꙿто вь тѣхъ мѣстѣхъ. добрааго корене обрѣтъ сꙙ. нада нарцамѫ мꙑ женѫ ...  проꙁꙙбоста плода благовѣрънааго.  нарекошꙙ мꙙ мѹ кононъ С 24.25 2. За дърво — разлистя се, пусна листа отъ смоковън(цѧ) же наѹте сѧ пртъ. егда (ѹ)же вѣѣ еѩ бѫдетъ (мла)да  лствье проꙁѧбне(тъ. вѣс)те ѣко блꙁ(ъ) естъ жѧтва М Мт 24.32 З, А, Н. Срв.Мк 13.28 М З проꙁѧбъ ἀνϑηρός, βλασήσας Разлистен, разцъфтял стаѣ стꙑмъ. ꙁлатѫ мѧщ кандлнцѫ.  скрнѫ ꙁавѣта ...  жеꙁлъ аронъ. проꙃѧбъше  скржал ꙁавѣта Е 29а 7—8 нꙑн҄ꙗ вь слѣдꙑ дꙑ владꙑкꙑ сѹса.  вдꙙ смокве. прѣжде господьска ꙁапрѣштенꙗ. проꙁꙙбъшѫ  свѣтьлѫ. а по господьстѣ ꙁапрѣштен.  дрꙙхло  сѹхо С 343.21 Изч М З А СК Н У Е СП С Гр βλαστάνω ἐξανατέλλω φύομαι ἀνατέλλω ἐκφύομαι проꙁѩбнѫт проѕѧбнѫт проꙃѧбнѫт проꙁꙙбнѫт Нвб Срв прозябна, прозябвам диал ВА НГер БТР