Исторически речник
прѣбꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣбꙑватпрѣбꙑваѭ, прѣбꙑваѫ, прѣбꙑваѧ, прѣбꙑваюпрѣбꙑваш, прѣбꙑваеш, прѣбꙑваашпрѣбꙑватъ, прѣбꙑваетъ, прѣбꙑваатъ, прѣбꙑвать, прѣбꙑваеть, прѣбꙑваать, прѣбꙑват, прѣбꙑвает, прѣбꙑваатпрѣбꙑвамъ, прѣбꙑваемъ, прѣбꙑваамъ, прѣбꙑвамь, прѣбꙑваемь, прѣбꙑваамь, прѣбꙑвам, прѣбꙑваем, прѣбꙑваам, прѣбꙑвамо, прѣбꙑваемо, прѣбꙑваамопрѣбꙑвате, прѣбꙑваете, прѣбꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣбꙑваѭтъ, прѣбꙑваѫтъ, прѣбꙑваѧтъ, прѣбꙑваютъ, прѣбꙑваѭть, прѣбꙑваѫть, прѣбꙑваѧть, прѣбꙑвають, прѣбꙑваѭт, прѣбꙑваѫт, прѣбꙑваѧт, прѣбꙑваютпрѣбꙑвавѣ, прѣбꙑваевѣ, прѣбꙑваавѣпрѣбꙑвата, прѣбꙑваета, прѣбꙑваатапрѣбꙑвате, прѣбꙑваете, прѣбꙑваатепрѣбꙑвапрѣбꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣбꙑвамъ, прѣбꙑвамь, прѣбꙑвампрѣбꙑватепрѣбꙑвавѣпрѣбꙑватапрѣбꙑвахъ, прѣбꙑвахь, прѣбꙑвахпрѣбꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣбꙑвапрѣбꙑвахомъ, прѣбꙑвахомь, прѣбꙑвахом, прѣбꙑвахмꙑпрѣбꙑвастепрѣбꙑвашѧ, прѣбꙑвашѫ, прѣбꙑваша, прѣбꙑваше, прѣбꙑвахѫпрѣбꙑваховѣпрѣбꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣбꙑвастепрѣбꙑваахъ, прѣбꙑвахъ, прѣбꙑваахь, прѣбꙑвахь, прѣбꙑваах, прѣбꙑвахпрѣбꙑвааше, прѣбꙑвашепрѣбꙑвааше, прѣбꙑвашепрѣбꙑваахомъ, прѣбꙑвахомъ, прѣбꙑваахомь, прѣбꙑвахомь, прѣбꙑваахом, прѣбꙑвахомпрѣбꙑваашете, прѣбꙑвашете, прѣбꙑваасте, прѣбꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣбꙑваахѫ, прѣбꙑвахѫ, прѣбꙑваахѹ, прѣбꙑвахѹпрѣбꙑвааховѣ, прѣбꙑваховѣпрѣбꙑваашета, прѣбꙑвашета, прѣбꙑвааста, прѣбꙑвастапрѣбꙑваашете, прѣбꙑвашете, прѣбꙑваасте, прѣбꙑвасте
прѣбꙑват -прѣбꙑваѭ -прѣбꙑваш несв 1. Пребъдвам, просъществувам, живея вечно а рабъ не прѣбꙑваатъ въ домѹ въ вѣкъ. снъ же прѣбꙑваатъ въ вѣкъ М Йо 8.35 З А дхъ стнънꙑ. егоже мръ не можетъ прѩт. ѣко не вдтъ его н ꙁнаатъ его. вꙑ же ꙁнаате . ѣко въ васъ прѣбꙑваатъ.  въ васъ бѫдетъ М Йо 14.17 З А СК аще ꙁаповѣд моѩ съблюдете. прѣбѫдете въ любьв мое. ѣкоже аꙁъ ꙁаповѣд отца мое(го) съблюсъ. ꙇ прѣбꙑваѭ въ него любьве М Йо 15.10 З А СК  нꙑ раꙁѹмѣхомъ. любъве ѫже матъ бъ в насъ. бъ любꙑ естъ. жъ прѣбꙑваеⷮъ въ любъв. въ бꙁѣ прѣбꙑваетъ.  бъ в немъ прѣбꙑваетъ Е 37а 12, 13, 14 вражьѣ оскѫдѣшѩ орѫжьѣ в конець.  градꙑ раꙁдрѹшлъ е погꙑбе памѩть іхъ съ шюмомъ.  гь въ вѣкъ прѣбꙑваетъ СП 9.8 та погꙑбнѫтъ тꙑ же прѣбꙑваеші.  вьсѣ ѣко ріꙁа обетъшаѭтъ СП 101.27 тꙑ бо ес бъ нашъ.  прѣбꙑваетъ твое црство. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ СЕ 102a 1 нтоже отъ вьсего того тъьно стъ. блаженъства праведънꙑхъ. с бо ммоходꙙтъ. а наша прѣбꙑваѭтъ С 88.2 2. Оставам в известно състояние, положение амнь амнъ глѭ вамъ. аште ꙁръно пшеньно не ѹмьретъ падъ вь ꙁем. то едно прѣбꙑваатъ. аште л ѹмьретъ мъногъ плодъ сътвортъ М Йо 12.24 З покаꙁахъ ѣко невъꙁможъно нанаѭтъ. хотѣхъ гнѣвъ іхъ ѹтолті. не хотѧтъ. нъ еште прѣбꙑваѭтъ въ ꙁълобѣ своеі К 5a 28—29 хотѣхꙿ вашѫ съпрꙙтат ꙁьлобь. нь лма же вꙑ не рате. нъ днае прѣбꙑвате въ сво ꙁьлоб. се аꙁъ самъ сꙙ прѣдаѭ С 413.24 да н дного же матъ ꙁвѣта. аште прѣбѫдетъ въ ꙁьлѣ. вьсе бо сво спльн хс. нъ онъ днае прѣбꙑвааше въ ꙁьлѣ ѹмѣ С 420.6 3. Устоявам, издържам  съꙁъвавъ вьсе же о хрстосѣ дѹховьно го стадо. поѹвъ ѧ словесꙑ многꙑ. тврьдомъ  непоꙁꙑбномъ прѣбꙑват на камен. вѣрꙑ господьн҄ꙙ С 208.7 братъ тво варахс отъвръже сꙙ бога твого. а тꙑ прѣбꙑваш ште к н҄емѹ С 265.20 4. Прекарвам, пребивавам, престоявам, живея известно време някъде ꙇ глаше мъ деже колжъдо въндете въ домъ. тѹ прѣбꙑвате доньдеже ꙁдете отъ тѫдѣ М Мк 6.10 З. Срв.Лк 9.4 М З А СК въпроⷲ҇. прѣбꙑваеш л въ манастꙑр. ꙇ пощень. до послѣдьнѣаго. ꙁдꙑханѣ твоего. ѡⷮ҇вⷮ҇ѣ. прѣбꙑваѭ ха рад СЕ 87a 8—9, 11—12 ов же на селѣхъ сѫште таꙗхѫ сꙙ. скѹсьн же  доб хсов раб. съ ѹпꙿванмъ въ градѣ прѣбꙑваахѫ въ мноꙁѣ радост С 98.11 старьцъ же прѣбꙑвааше не отъходꙙ. въ етврьтъ дьнь. потрѣбънаꙗ нѹжда мѹ бꙑстъ С 170.14  ѧже свꙙтꙑѧ цръкъв съ ратѭ есте прѣѧл. то  тꙑ оставвъше вьнѣ град прѣбꙑвате С 200.1  тако мѹ прѣбꙑваѭштѹ въ штѹждекръмьнц.  молꙙштѹ сꙙ богѹ о томь. походꙙштѹ мѹ ноштѭ дномѹ по срѣдѹдвор.  на небо въꙁьрѣвъ С 282.23 тѣмже стꙑ еппъ въ съкровьнѣ мѣстѣ сѣдꙙ вь пештерѣ прѣбꙑвааше. нарцѣмѣї дѣвьскаꙗ С 535.22  бѣаше пакꙑ гда лшенмъ хлѣба. многꙑ дьн беꙁъ ꙗд прѣбꙑваста ꙗкоже въ пѹстꙑн҄. многашд же вьсѫ альбѫ м҃ дн. любьꙁно беꙁъ ꙗд  птꙗ прѣбꙑвааста С 547.25, 26—27 5. Продължавам, не преставам нъ  досел нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ страхъ стааго конона въ вьсе то странѣ. да аште кꙿто прѣобідтъ мꙙ мѹ. недалее прїметъ мьсть С 40.5  наꙙ пакꙑ тръꙁат хотꙙ брѣмꙙ накласт скотѹ свомѹ. гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ С 41.6—7  мене тѣм жде ꙁбꙑт тъштш сꙙ. кѫѭ обдѫ намъ сътворвъше. тако мѫш.  прѣбꙑвааш бѧ.  нѹдш отъстѫпт отъ бога жвааго С 50.6 6. Прич. сег. деят. като прил. прѣбꙑваѩ μένων a) Постоянен, неизменен дѣлате не брашъно гꙑблѭштее. нъ брашъно прѣбꙑваѭщее въ жвотѣ вѣьнѣмь. еже снъ лвскꙑ вамъ дастъ. сего бо отцъ ꙁнамена бъ М Йо 6.27 З А не мамъ бо съде прѣбꙑваѫща града Е 34а 12—13 b) Пребъдващ, вечен любвѫѭ црькꙿве хрстосовѫ веселꙙтъ. не погꙑбаѭштеѭ пштеѭ. нъ прѣбꙑваѭштеѭ въ жꙁнь вѣьнѫѭ С 318.23 їс хсе ... вь вѣкꙑ прѣбꙑваѧ свѣте кръстꙗнъскꙑ С 183.10—11 7. Прич. сег. деят. като същ. прѣбꙑваѭще м мн οἱ προσμένοντες Подвизаващите се; живеещите според нормите бꙑт мѹ съ мноѭ вънѫ. какоѧ ѹбо славꙑ съподобꙙтъ сꙙ прѣбꙑваѭшт въ ꙁаповѣдехъ го.  дѣлаѭще правдѫ С 123.11 въ непокорѣ прѣбꙑват ἀπειϑὴς διαμένω Непокорен съм, непослушен съм, не се подчинявам вовода глагола повелѣно  стꙑм  ьстънꙑм ꙁаконꙑ раꙁльнꙑм мѫкам мѫт тꙙ. аште ѹбо въ непокорѣ прѣбꙑваш С 148.25—26 прѣбꙑват въ пагѹбѣ ἀδιόρϑωτος μένω Погубвам се нтоже не доста мѹ н мало н велко. онъ же хотꙙ прѣбꙑвааше въ пагѹбѣ.  да навꙑкнеш ꙗко моштьнъ сꙑ прѣложт сꙙ не ра. нъ своѭ мѹ лѣностѭ вьсе бꙑстъ С 414.17 слѣпъ прѣбꙑват τυφλόομαι Оставам сляп, продължавам да съм сляп  прѣбꙑвахѫ ште слѣп. пршъдъше же покланꙗахѫ сꙙ  С 3.15—16 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр μένω παραμένω διαμένω ἐπιμένω συμπαραμένω προσμένω ἐμμένω αὐλίζομαι προσκαρτερώ παρατυγχάνω διάγω διατελέω εἰμί περίειμι [εἶναι] ἡσυχάζω γίγνομαι ἐπιμαίνομαι Нвб прябивам остар Дюв пребивавам ОА ЕтМл БТР АР пребивая, пребивающ прич остар ВА