Исторически речник
посмьꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посмьꙗт сѧпосмѣѭ, посмѣѫ, посмѣѧ, посмѣюпосмѣш, посмѣеш, посмѣашпосмѣтъ, посмѣетъ, посмѣатъ, посмѣть, посмѣеть, посмѣать, посмѣт, посмѣет, посмѣатпосмѣмъ, посмѣемъ, посмѣамъ, посмѣмь, посмѣемь, посмѣамь, посмѣм, посмѣем, посмѣам, посмѣемо, посмѣамопосмѣте, посмѣете, посмѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посмѣѭтъ, посмѣѫтъ, посмѣѧтъ, посмѣютъ, посмѣѭть, посмѣѫть, посмѣѧть, посмѣють, посмѣѭт, посмѣѫт, посмѣѧт, посмѣютпосмѣвѣ, посмѣевѣ, посмѣавѣпосмѣта, посмѣета, посмѣатапосмѣте, посмѣете, посмѣатепосмѣпосмѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посмѣмъ, посмѣмь, посмѣмпосмѣтепосмѣвѣпосмѣтапосмꙗхъ, посмахъ, посмьꙗхъ, посмѣхъ, посмьѣхъ, посмꙗхь, посмахь, посмьꙗхь, посмѣхь, посмьѣхь, посмꙗх, посмах, посмьꙗх, посмѣх, посмьѣх, посмѧхъ, посмѧхь, посмѧхпосмꙗ, посмьꙗ, посмѣ, посмьѣ, посмѧ, посма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посмꙗ, посмьꙗ, посмѣ, посмьѣ, посмѧ, посмапосмꙗхомъ, посмахомъ, посмьꙗхомъ, посмѣхомъ, посмьѣхомъ, посмꙗхомь, посмахомь, посмьꙗхомь, посмѣхомь, посмьѣхомь, посмꙗхом, посмахом, посмьꙗхом, посмѣхом, посмьѣхом, посмꙗхꙑ, посмьꙗхмꙑ, посмѣхмꙑ, посмьѣхмꙑ, посмахмꙑ, посмѧхомъ, посмѧхомь, посмѧхомпосмꙗсте, посмьꙗсте, посмѣсте, посмьѣсте, посмѧсте, посмастепосмꙗшѧ, посмашѧ, посмьꙗшѧ, посмѣшѧ, посмьѣшѧ, посмꙗшѫ, посмашѫ, посмьꙗшѫ, посмѣшѫ, посмьѣшѫ, посмꙗша, посмьꙗша, посмѣша, посмьѣша, посмꙗше, посмаше, посмьꙗше, посмѣше, посмьѣше, посмꙗхѫ, посмьꙗхѫ, посмѣхѫ, посмахѫ, посмьѣхѫ, посмѧшапосмꙗховѣ, посмьꙗховѣ, посмѣховѣ, посмьѣховѣ, посмѧховѣ, посмаховѣпосмꙗста, посмьꙗста, посмѣста, посмьѣста, посмѧста, посмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посмꙗсте, посмьꙗсте, посмѣсте, посмьѣсте, посмѧсте, посмасте*посмꙗахъ, *посмьꙗахъ*посмꙗаше, *посмьꙗаше*посмꙗаше, *посмьꙗаше*посмꙗахомъ, *посмьꙗахомъ*посмꙗашете, *посмьꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*посмꙗахѫ, *посмьꙗахѫ*посмꙗаховѣ, *посмьꙗаховѣ*посмꙗашета, *посмьꙗашета*посмꙗашете, *посмьꙗашете
посмьꙗт сѧ -посмѣѭ сѧ -посмѣш сѧ св Надсмея се над някого или за нещо, присмея се жвъ на б҇схъ посмѣетъ сѩ емѹ СП 2.4 ні посмѣѭтъ мі сѩ враѕ моі СП 24.2 Срв. СЕ74b 10 гь же посмѣетъ сѩ емѹ СП 36.13  тꙑ гі посмѣеші сѩ імъ СП 58.9 ꙗко посмѣѭште сꙙ  порадѹѭште сꙙ. гр мнте тѣхъ погрѣшен С 126.9 кꙑмъ ѹбо посмѣѭтъ сꙙ ждове С 126.26 врѣмꙙ плакат сꙙ грѣха.  врѣмꙙ смꙗт сꙙ съпасеню смꙗт сꙙ а не посмꙗт сꙙ С 356.20 къгда же л посмѣтъ сꙙ. ꙗкоже стъ лѣпо жтїскꙑмъ потрѣбамъ С 447.18 Изч СП СЕ С Гр ἐκγελάω καταγελάω ἐπιγελάω посмꙗт сѧ Нвб Срв посмея се ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА