Исторически речник
порѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
порѣтпорьпѫ, поръпѫ, порьпѹ, поръпѹпорьпеш, поръпешпорьпетъ, поръпетъ, порьпеть, поръпеть, порьпет, поръпетпорьпемъ, поръпемъ, порьпемь, поръпемь, порьпем, поръпем, порьпемо, поръпемопорьпете, поръпете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
порьпѫтъ, поръпѫтъ, порьпѹтъ, поръпѹтъ, порьпѫть, поръпѫть, порьпѹть, поръпѹть, порьпѫт, поръпѫт, порьпѹт, поръпѹтпорьпевѣ, поръпевѣпорьпета, поръпетапорьпете, поръпетепорьп, поръппорьп, поръп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
порьпѣмъ, поръпѣмъ, порьпѣмь, поръпѣмь, порьпѣм, поръпѣмпорьпѣте, поръпѣтепорьпѣвѣ, поръпѣвѣпорьпѣта, поръпѣта*порьпохъ*порьпе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*порьпе*порьпохомъ*порьпосте*порьпошѧ*порьпоховѣ*порьпоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*порьпосте*порьпѣахъ*порьпѣаше*порьпѣаше*порьпѣахомъ*порьпѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*порьпѣахѫ*порьпѣаховѣ*порьпѣашета*порьпѣашете
порѣт -порьпѫ -порьпеш св Почерпя, загреба [вода], начерпя гла мъ. поръпѣте нꙑнѣ  прнесѣте арꙿхтрклнов М Йо 2.8 З А слѹгꙑ вѣдѣхѫ поръпъше водѫ М Йо 2.9 З прде жена отъ самарѩ порѣтъ водꙑ М Йо 4.7 З текъ днъ отъ братѧ ... порѣт вь него мѣсто оть рѣкꙑ С 551.4 поръпъ прнесе жꙙждѫштмъ С 550.2 Образно. протвѫ слѣ птꙗ ѹенѹ порьпѣмъ водѫ С 312.29 Изч М З А С Гр ἀντλέω ἀρύομαι Вж. при порьпат Нвб