Исторически речник
прꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прꙗтпрꙗѭ, прѣѭ, прꙗѫ, прѣѫ, прꙗѧ, прѣѧ, праѧ, праѫ, прꙗю, прѣю, прѧюпрꙗш, прѣш, прꙗеш, прѣеш, праеш, прѧешпрꙗтъ, прѣтъ, прꙗетъ, прѣетъ, праетъ, прꙗть, прѣть, прꙗеть, праеть, прает, прѣеть, прꙗт, прѣт, прꙗет, прѣет, прѧетъ, прѧеть, прѧетпрꙗемъ, прѣмъ, прѣемъ, прꙗемь, прѣмь, прѣемь, прꙗемо, прѣмо, праемь, праемъ, праем, праемо, прѣемо, прѧемъ, прѧемь, прѧемпрꙗте, прѣте, прꙗете, праете, прѣете, прѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прꙗѭтъ, прѣѭтъ, прꙗѫтъ, прѣѫтъ, прꙗѧтъ, прѣѧтъ, прꙗютъ, прѣютъ, прѧютъ, прꙗѭть, прѣѭть, прꙗѫть, прѣѫть, прꙗѧть, прѣѧть, прꙗють, прѣють, прѧють, прꙗѭт, прѣѭт, прꙗѫт, прѣѫт, прꙗѧт, прѣѧт, прꙗют, прѣют, праѫтъ, праѫть, праѫт, праѧтъ, праѧть, праѧт, прѧютпрꙗвѣ, праевѣ, прѣвѣ, прꙗевѣ, прѣевѣ, прѧевѣпрꙗта, праета, прѣта, прꙗета, прѣета, прѧетапрꙗте, праете, прѣте, прꙗете, прѣете, прѧетепрꙗ, прѣ, прѧ, прапрꙗ, прѣ, прѧ, пра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прꙗмъ, прѣмъ, прꙗмь, прѣмь, прꙗм, прѣм, прѧмъ, прѧм, прамъ, прамь, прампрꙗте, прѣте, прѧте, пратепрꙗвѣ, прѣвѣ, прѧвѣ, правѣпрꙗта, прѣта, прѧта, пратапрꙗхъ, прѣхъ, прꙗхь, прѣхь, прꙗх, прѣх, прѧхъ, прѧхь, прѧх, прахъ, прахь, прахпрꙗ, прѣ, прѧ, пра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прꙗ, прѣ, прѧ, прапрꙗхомъ, прѣхомъ, прꙗхомь, прахомъ, прахомь, прахом, прѣхомь, прꙗхом, прѣхом, прꙗхмꙑ, прѣхмꙑ, прахмꙑ, прѧхомъ, прѧхомь, прѧхомпрꙗсте, прѣсте, прѧсте, прастепрꙗшѧ, прашѧ, прѣшѧ, прꙗшѫ, прашѫ, прѣшѫ, прꙗша, прѣша, прꙗше, прѣше, праше, прꙗхѫ, прахѫ, прѣхѫ, прѧшапрꙗховѣ, прѣховѣ, прѧховѣ, праховѣпрꙗста, прѣста, прѧста, праста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прꙗсте, прѣсте, прѧсте, прастепрꙗахъ, праахъ, прѣахъ, прꙗахь, праахь, прѣахь, прꙗах, праах, прѣах, прѧхъ, прѧхь, прѧхпрꙗаше, прааше, прѣаше, прѧшепрꙗаше, прааше, прѣаше, прѧшепрꙗахомъ, прѣахомъ, прꙗахомь, прѣахомь, прꙗахом, прѣахом, прѧхомъ, прѧхомь, прѧхом, праахомъ, праахомь, праахомпрꙗашете, праашете, прѣашете, прꙗасте, прѣасте, прѧшете, прѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прꙗахѫ, праахѫ, прѣахѫ, прꙗахѹ, прѣахѹ, прѧхѹ, прахѹпрꙗаховѣ, прѣаховѣ, прѧховѣ, праховѣпрꙗашета, прѣашета, прꙗаста, прѣаста, прѧшета, прѧста, праашета, праастапрꙗашете, праашете, прѣашете, прꙗасте, праста, прѣасте, прѧшете, прѧсте
прꙗт -прꙗѭ -прꙗш несв Помагам, оказвам помощ на някого, грижа се за някого аꙁъ нщъ есмъ і ѹбогъ. гъ прѣетъ м. помощънікъ моі  ꙁащітітелъ моі СП 39.18 вона бѣаста ѹ того кънꙙꙁа ...  кнꙙꙁемь посълана на крьстꙗнꙑ мѫтъ. она же небѣгъша повелѣніꙗ кнꙙꙁъ пае крьстꙗномъ прꙗта С 212.17 Изч СП С Гр φροντίζω прѣт Нвб прияя остар ЕтБАН Срв прия[тел] м