Исторически речник
плщеват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плщеватплщѹѭ, плщѹѫ, плщѹѧ, плщѹю, плщюѭ, плщюѫ, плщюѧ, плщююплщѹш, плщѹеш, плщюш, плщюеш, плщѹѹш, плщююшплщѹтъ, плщѹетъ, плщѹть, плщѹеть, плщѹт, плщѹет, плщютъ, плщюетъ, плщють, плщюеть, плщют, плщюет, плщѹѹтъ, плщюютъ, плщѹѹть, плщюють, плщѹѹт, плщюютплщѹмъ, плщѹемъ, плщѹмь, плщѹемь, плщѹм, плщѹем, плщѹмо, плщѹемо, плщюмъ, плщюемъ, плщюмь, плщюемь, плщюм, плщюем, плщюмо, плщюемо, плщѹѹмъ, плщююмъ, плщѹѹмь, плщююмь, плщѹѹм, плщююм, плщѹѹмо, плщююмоплщѹте, плщѹете, плщюте, плщюете, плщѹѹте, плщююте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плщѹѭтъ, плщѹѫтъ, плщѹѧтъ, плщѹютъ, плщѹѭть, плщѹѫть, плщѹѧть, плщѹють, плщѹѭт, плщѹѫт, плщѹѧт, плщѹют, плщюѭтъ, плщюѫтъ, плщюѧтъ, плщюютъ, плщюѭть, плщюѫть, плщюѧть, плщюють, плщюѭт, плщюѫт, плщюѧт, плщюютплщѹвѣ, плщѹевѣ, плщювѣ, плщюевѣ, плщѹѹвѣ, плщюювѣплщѹта, плщѹета, плщюта, плщюета, плщѹѹта, плщюютаплщѹте, плщѹете, плщюте, плщюете, плщѹѹте, плщюютеплщѹ, плщюплщѹ, плщю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плщѹмъ, плщѹмь, плщюмъ, плщюмь, плщѹм, плщюмплщѹте, плщютеплщѹвѣ, плщювѣплщѹта, плщютаплщевахъ, плщевахь, плщевахплщева
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плщеваплщевахомъ, плщевахомь, плщевахом, плщевахмꙑплщевастеплщевашѧ, плщевашѫ, плщеваше, плщеваша, плщевахѫплщеваховѣплщеваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плщевастеплщеваахъ, плщевахъ, плщеваахь, плщевахь, плщеваах, плщевахплщевааше, плщевашеплщевааше, плщевашеплщеваахомъ, плщевахомъ, плщеваахомь, плщевахомь, плщеваахом, плщевахомплщеваашете, плщевашете, плщеваасте, плщевасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плщеваахѫ, плщевахѫ, плщеваахѹ, плщевахѹплщевааховѣ, плщеваховѣплщеваашета, плщевашета, плщевааста, плщевастаплщеваашете, плщевашете, плщеваасте, плщевасте
плщеват -плщѹѭ -плщѹш несв Безпокоя се, тревожа се стꙑ же поѹааше ѧ съ ѹтѣшенмъ. глꙙ. не плщѹте. н боте сꙙ С 570.14— 15 Изч С Нвб Ø