Исторически речник
прѣѩт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣѩтпрѣмѫ, прѣмѹпрѣмешпрѣметъ, прѣметь, прѣметпрѣмемъ, прѣмемь, прѣмем, прѣмемопрѣмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмѫтъ, прѣмѹтъ, прѣмѫть, прѣмѹть, прѣмѫт, прѣмѹтпрѣмевѣпрѣметапрѣметепрѣмпрѣм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмѣмъ, прѣмѣмь, прѣмѣмпрѣмѣтепрѣмѣвѣпрѣмѣтапрѣѩхъ, прѣѩсъ, прѣѧхъ, прѣѧсъ, прѣѩхь, прѣѩсь, прѣѧхь, прѣѧсь, прѣѩх, прѣѧхпрѣѩ, прѣѩтъ, прѣѩть, прѣѧ, прѣѧтъ, прѣѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣѩ, прѣѩтъ, прѣѩть, прѣѧ, прѣѧтъ, прѣѧтьпрѣѩсомъ, прѣѩхомъ, прѣѧсомъ, прѣѧхомъ, прѣѩсомь, прѣѩхомь, прѣѧсомь, прѣѧхомь, прѣѩхом, прѣѧхом, прѣѩхмꙑ, прѣѧхмꙑпрѣѩсте, прѣѧстепрѣѩшѧ, прѣѧшѧ, прѣѩсѧ, прѣѧсѧ, прѣѩшѫ, прѣѧшѫ, прѣѩша, прѣѧша, прѣѩше, прѣѧше, прѣѩхѫ, прѣѧхѫпрѣѩсовѣ, прѣѩховѣ, прѣѧсовѣ, прѣѧховѣпрѣѩста, прѣѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣѩсте, прѣѧсте*прѣмѣахъ*прѣмѣаше*прѣмѣаше*прѣмѣахомъ*прѣмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣмѣахѫ*прѣмѣаховѣ*прѣмѣашета*прѣмѣашете
прѣѩт -прѣмѫ -прѣмеш св 1. Взема, поема, уловя тъгда вон ћемонов. прѣмъше са на сѫдшт. събърашѧ на нь вьсѫ спрѫ М Мт 27.27 З А СК  обѣма раꙁѹмѣньма дѣанма бѣаше кланꙗѭштѹ сꙙ лцѹ. та аꙁъ скѹсвъ прѣѧхъ. та прьстомъ дръжахъ С 511.29 2. Приема някого, допусна го някъде тѣмьже нареен мꙑ. по отърадѣ бжь недостон. молмъ сѧ ꙁа гѹмена. прѣемъшааго братра нашего. ꙇ тебѣ порѫьнка емѹ бꙑваѭща СЕ 83b 8 Приема, възприема някого. вдѣхомъ рекшааго власть мамъ положт дѹшѫ моѭ.  власть мамъ пакꙑ вьꙁꙙт ѭ.  власт его дѣанїмъ прѣѧхомъ С 499.20—21 Прен.За състояние — завладея, обхвана. ꙇ дажд намъ не бьдѧщеѭ мꙑслѭ. ꙇ трѣꙁвѧщемь сѧ помꙑшленемь. да не прѣѩт бѫдемъ тѧжъкомь съномь СЕ 38а 10 3. Придобия, получа ꙇждені гнѣвъ. ꙇсцѣлі ѣꙁвѫ. раꙁдрѣші вражъдѫ. да прѣімеші сцѣленье отъ трапеꙁꙑ К 8b 21  въшъдъ къ прѣподобьнѹѹмѹ вь клѣть. покланꙗаше сꙙ мѹ молꙙ . да бꙑ  то мѣсто съꙁъдано о мен го прѣѧлъ С 205.5 Заема [служба и под.]. ц слѹжьбѫ тѣлесънѫ прѣмъше. ште  дшам власт покѹшате сꙙ С 88.15 бѫдѫ днье его малі.  еппъство его прѣімі нъ СП 108.8 4. Получа във владение да мꙋ отьць нашъ сава клѣть на мльан. ъстънꙑ ѹбо їѡанъ клѣть прѣмъ.  повелѣнъ мльат прѣбꙑ тр лѣта С 285.5 ѧже рее ратѭ  мꙙтежемъ цръкꙿв вьꙁꙙсте. то тꙑ мрьнѣ отъдадте. ...  прѣѧшꙙ црькꙿв правовѣрьн. не ꙁамѹдвъ же цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор. о право (!) вѣрѣ ѹтврьдтъ. нк҄ескѫѭ вѣрѫ С 200.29 Завладея, превзема.  ѧже свꙙтꙑѧ цръкъв съ ратѭ сте прѣѧл. то  тꙑ оставвъше вьнѣ град (!) прѣбꙑвате С 199.28—29  смъ тако бꙑваѭштемъ. овогда же борꙙ сꙙ овогда же лестьм льстꙙ градъ прѣѧ С 56.23 ꙁане  ьстънꙑ цѣсарь костантнъ. поꙁдѣ нѣкъгда божьствънꙑмъ дѹхомъ вьсеѧ насел҄енꙑѧ цѣсарꙿства. дръжавѫ прѣмъ.  свꙙтааго освѣштенꙗ съподобвъ сꙙ С 186.6 5. Прен. Разбера, схвана ако же бо вьлѣꙁе къ ѹенкомъ наѹхъ сꙙ ... а гоже не прѣмъ то  глаголат не сьмѣѭ. хвал҄ѫ вьлѣꙁъшаꙿго. а не ꙁѣло вьꙁштѫ вьходѹ обраꙁа С 501.21 М З А СК СП СЕ К С Гр λαμβάνω παραλαμβάνω ἐπιλαμβάνω ἐγχειρίζομαι εἰσπηδάω ἔνδον τινός [вар. ἀντιλαμβάνω πορϑέω] прѣѧт Вж. при прѩт Нвб