Исторически речник
помат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поматпомлѭ, помаѭ, помаѫ, помлѧ, помаѧ, помлю, помаю, поемлѭ, поемлѧ, поемлюпомлеш, помаш, помаеш, помааш, поемлешпомлетъ, поматъ, помаетъ, помаатъ, помлеть, помать, помаеть, помаать, помлет, помат, помает, помаат, поемлетъ, поемлеть, поемлетпомлемъ, помамъ, помаемъ, помаамъ, помлемь, помамь, помаемь, помаамь, помлем, помам, помаем, помаам, помлемо, помамо, помаемо, помаамо, поемлемъ, поемлемь, поемлем, поемлемопомлете, помате, помаете, помаате, поемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помлѭтъ, помаѭтъ, помаѫтъ, помлѧтъ, помаѧтъ, помлютъ, помаютъ, помлѭть, помаѭть, помаѫть, помлѧть, помаѧть, помлють, помають, помлѭт, помаѭт, помаѫт, помлѧт, помаѧт, помлют, помают, поемлѭтъ, поемлѧтъ, поемлютъ, поемлѭть, поемлѧть, поемлють, поемлѭт, поемлѧт, поемлютпомлевѣ, помавѣ, помаевѣ, помаавѣ, поемлевѣпомлета, помата, помаета, помаата, поемлевѣпомлете, помате, помаете, помаате, поемлетепомл, пома, поемлпомл, пома, поемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помлмъ, помлѣмъ, помлꙗмъ, помамъ, помлмь, помлѣмь, помлꙗмь, помамь, помлм, помлѣм, помлꙗм, помам, поемлмъ, поемлѣмъ, поемлꙗмъ, поемлмь, поемлѣмь, поемлꙗмь, поемлм, поемлѣм, поемлꙗмпомлте, помлѣте, помлꙗте, помате, поемлте, поемлѣте, поемлꙗтепомлвѣ, помлѣвѣ, помлꙗвѣ, помавѣ, поемлвѣ, поемлѣвѣ, поемлꙗвѣпомлта, помлѣта, помлꙗта, помата, поемлта, поемлѣта, поемлꙗтапомахъ, помахь, помахпома
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помапомахомъ, помахомь, помахом, помахмꙑпомастепомашѧ, помашѫ, помаша, помаше, помахѫпомаховѣпомаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помастепомаахъ, помахъ, помьꙗхъ, помаахь, помахь, помьꙗхь, помаах, помах, помьꙗх, поемьꙗхъ, поемьꙗхь, поемьꙗхпомааше, помаше, помьꙗше, поемьꙗшепомааше, помаше, помьꙗше, поемьꙗшепомаахомъ, помахомъ, помьꙗхомъ, помаахомь, помахомь, помьꙗхомь, помаахоъ, помахом, помьꙗхом, поемьꙗхомъ, поемьꙗхомь, поемьꙗхомпомаашете, помашете, помьꙗшете, помаасте, помасте, помьꙗсте, поемьꙗшете, поемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помаахѫ, помахѫ, помьꙗхѫ, помаахѹ, помахѹ, помьꙗхѹ, поемьꙗхѫ, поемьꙗхѹпомааховѣ, помаховѣ, помьꙗховѣ, поемьꙗховѣпомаашета, помашета, помьꙗшета, помааста, помаста, помьꙗста, поемьꙗшета, поемьꙗстапомаашете, помашете, помьꙗшете, помаасте, помасте, помьꙗсте, поемьꙗшете, поемьꙗсте
помат -помлѭ -помл҄еш несв св 1. Поемам, вземам нещо в ръка помл҄ꙙ масло отъ канꙿдла. маꙁааше мѹ вьсе тѣло С 567.11 2. Взема, отведа някого със себе си тъгда дъва бѫдете на селѣ. еднъ поемлѭтъ. а дрѹгꙑ оставлѣатъ сѧ М Мт 24.40 З, А, СК. Срв.Лк 17.35 М;Лк 17.36 З дьвѣ мелѭщ въ жрънъвахъ. една поемлетъ сѧ  една оставлѣатъ сѧ М Мт 24.41 З, А. Срв.Лк 17.35 М З въ тѫ ношть бѫдете дъва на лож едномь. еднъ поемлѭтъ а дрѹгꙑ оставлѣѭтъ М Лк 17.34 З 3. Оженя се, взема за жена же подъпѣгѫ поемлетъ прѣлюбꙑ твортъ М Мт 5.32 З 4. Упрекна[вам], обвиня[вам], изоблича[вам] някого въ оно. помаш ісѹ фарсеі скꙋшаѭще  глѫще. аще естъ достоно пѹстт женѫ сѭ. на всакѫ внѫ СК Мт 19.3 помашꙙ ісѹ фарсеі скꙋшаѭще  глѫще ѡ наане мъ дръꙁнѫвъ. отъвѣштат хоштеш. наватомъ помꙿмъ С 360.29—30 кꙿто помьтъ враев трѹждаѭштѹ сꙙ С 361.4 плѣньнкꙑ помат ἀνδραποδίζω Вземам в плен, пленявам де на аравѭ ...  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ С 291.30 помат сѧ Изч М З А СК С Гр παραλαμβάνω γαμέω ἐγκαλέω προσέρχομαι Нвб поемам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР поимам остар диал ДА