Исторически речник
помѧнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помѧнѫт сѧпомѧнѫ, помѧнѹпомѧнешпомѧнетъ, помѧнетпомѧнемъ, помѧнемь, помѧнемпомѧнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помѧнѫтъ, помѧнѹтъ, помѧнѫть, помѧнѹть, помѧнѫт, помѧнѹтпомѧневѣпомѧнетапомѧнетепомѧнпомѧн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помѧнѣмъ, помѧнѣмь, помѧнѣмпомѧнѣтепомѧнѣвѣпомѧнѣтапомѧнѫхъ, помѧнѹхъ, помѧнѫхь, помѧнѹхь, помѧнѫх, помѧнѹхпомѧнѫ, помѧнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помѧнѫ, помѧнѹпомѧнѫхомъ, помѧнѹхомъ, помѧнѫхомь, помѧнѹхомь, помѧнѫхом, помѧнѹхом, помѧнѫхмꙑпомѧнѫсте, помѧнѹстепомѧнѫшѧ, помѧнѹшѧ, помѧнѫшѫ, помѧнѫша, помѧнѹша, помѧнѫше, помѧнѹше, помѧнѫхѫпомѧнѫховѣ, помѧнѹховѣпомѧнѫста, помѧнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помѧнѫсте, помѧнѹсте*помѧнѣахъ*помѧнѣаше*помѧнѣаше*помѧнѣахомъ*помѧнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*помѧнѣахѫ*помѧнѣаховѣ*помѧнѣашета*помѧнѣашете
помѧнѫт сѧ -помѧнѫ сѧ -помѧнеш сѧ св помѣнѫт сѧ -помѣнѫ сѧ -помѣнеш сѧ Опомня се, осъзная се помѣнѫтъ сѧ  обратѩтъ сѩ къ гю вьсі конъц ꙁемѩ СП 21.28 нъ ѹмъ л ста погѹбла. съберѣта ѹмъ  помꙙнѣта сꙙ С 212.25 Изч СП С Гр μιμνήσκομαι помꙙнѫт сꙙ Нвб Срв [о]помня се