Исторически речник
прбѣгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прбѣгатпрбѣгаѭ, прбѣгаѫ, прбѣгаѧ, прбѣгаюпрбѣгаш, прбѣгаеш, прбѣгаашпрбѣгатъ, прбѣгаетъ, прбѣгаатъ, прбѣгать, прбѣгаеть, прбѣгаать, прбѣгат, прбѣгает, прбѣгаатпрбѣгамъ, прбѣгаемъ, прбѣгаамъ, прбѣгамь, прбѣгаемь, прбѣгаамь, прбѣгам, прбѣгаем, прбѣгаам, прбѣгамо, прбѣгаемо, прбѣгаамопрбѣгате, прбѣгаете, прбѣгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прбѣгаѭтъ, прбѣгаѫтъ, прбѣгаѧтъ, прбѣгаютъ, прбѣгаѭть, прбѣгаѫть, прбѣгаѧть, прбѣгають, прбѣгаѭт, прбѣгаѫт, прбѣгаѧт, прбѣгаютпрбѣгавѣ, прбѣгаевѣ, прбѣгаавѣпрбѣгата, прбѣгаета, прбѣгаатапрбѣгате, прбѣгаете, прбѣгаатепрбѣгапрбѣга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прбѣгамъ, прбѣгамь, прбѣгампрбѣгатепрбѣгавѣпрбѣгатапрбѣгахъ, прбѣгахь, прбѣгахпрбѣга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прбѣгапрбѣгахомъ, прбѣгахомь, прбѣгахом, прбѣгахмꙑпрбѣгастепрбѣгашѧ, прбѣгашѫ, прбѣгаша, прбѣгаше, прбѣгахѫпрбѣгаховѣпрбѣгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прбѣгастепрбѣгаахъ, прбѣгахъ, прбѣгаахь, прбѣгахь, прбѣгаах, прбѣгахпрбѣгааше, прбѣгашепрбѣгааше, прбѣгашепрбѣгаахомъ, прбѣгахомъ, прбѣгаахомь, прбѣгахомь, прбѣгаахом, прбѣгахомпрбѣгаашете, прбѣгашете, прбѣгаасте, прбѣгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прбѣгаахѫ, прбѣгахѫ, прбѣгаахѹ, прбѣгахѹпрбѣгааховѣ, прбѣгаховѣпрбѣгаашета, прбѣгашета, прбѣгааста, прбѣгастапрбѣгаашете, прбѣгашете, прбѣгаасте, прбѣгасте
прбѣгат -прбѣгаѭ -прбѣгаш несв 1. Прен. Прибягвам към някого, търся помощ от някого клⷠ҇юе къ тебѣ прбѣгаемъ СЕ 15а 7 же скрьбтъ къ етꙑремъ десꙙтемъ да прбѣгатъ С 95.19 н къ покаанꙗ проповѣдьꙿнкѹ їѡаннѹ прбѣгаѭште ожвѫтъ С 401.16 къ богѹ прбѣгаѭште глагол҄ѫтъ дꙗволов С 479.23—24 къ тебѣ прбѣгаѭ. аꙁъ грѣшнъ і (неклюмъ) рабъ тво Га 11—12 Служа си с нещо, прибягвам до помощта на нещо. прм владꙑко  нꙑнѣ съвонꙑ моѧ ... прбѣгаѭштꙙѧ къ твое благꙑн҄ С 110.2 дꙗволъ. ꙁгꙋбвъ прьво дрѣво ... к томѹ пакꙑ прбѣгатъ.  сьвѣшта сꙙ с н҄м на дрѣвѣ распꙙт їса С 402.7 2. Прич. сег. деят. като същ. прбѣгаѭще м мн a) οἱ προσφεύγοντες Тези, които търсят помощ и спасение тꙑ бо ес помощь ... вꙿсѣмъ прбѣгаѭщмъ къ тебѣ СЕ 79b 17—18 готовъ прмл҄ꙙ отъ омъ прбѣгаѭштхъ къ н҄емѹ С 92.19 скорѫ помошть прбѣгаѭштмъ подаваѭшт С 92.21— 22 b) Тези, които спазват нещо прбѣгаѭштꙙѧ же къ ѹставомъ. тоѧ съ нѹждеѭ отъвръꙁаѧ С 281.27 СЕ С Г Гр προσφεύγω καταφεύγω μεταβάλλω προσπίπτω Нвб Срв прибягам, прибягвам ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР прибягнувам диал ДА