Исторически речник
полагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
полагатполагаѭ, полагаѫ, полагаѧ, полагаюполагаш, полагаеш, полагаашполагатъ, полагаетъ, полагаатъ, полагать, полагаеть, полагаать, полагат, полагает, полагаатполагамъ, полагаемъ, полагаамъ, полагамь, полагаемь, полагаамь, полагам, полагаем, полагаам, полагамо, полагаемо, полагаамополагате, полагаете, полагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
полагаѭтъ, полагаѫтъ, полагаѧтъ, полагаютъ, полагаѭть, полагаѫть, полагаѧть, полагають, полагаѭт, полагаѫт, полагаѧт, полагаютполагавѣ, полагаевѣ, полагаавѣполагата, полагаета, полагаатаполагате, полагаете, полагаатеполагаполага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
полагамъ, полагамь, полагамполагатеполагавѣполагатаполагахъ, полагахь, полагахполага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
полагаполагахомъ, полагахомь, полагахом, полагахмꙑполагастеполагашѧ, полагашѫ, полагаша, полагаше, полагахѫполагаховѣполагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
полагастеполагаахъ, полагахъ, полагаахь, полагахь, полагаах, полагахполагааше, полагашеполагааше, полагашеполагаахомъ, полагахомъ, полагаахомь, полагахомь, полагаахом, полагахомполагаашете, полагашете, полагаасте, полагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
полагаахѫ, полагахѫ, полагаахѹ, полагахѹполагааховѣ, полагаховѣполагаашета, полагашета, полагааста, полагастаполагаашете, полагашете, полагаасте, полагасте
полагат -полагаѭ -полагаш несв 1. Слагам, поставям някъде нещо, което нося или държа; турям нктоже ѹбо свѣтлънка въжегъ въ съкровѣ полагаатъ. н подъ спѫдомь М Лк 11.33 З събіраѩі ѣко вь мѣхъ водꙑ моръскꙑѩ. полагаѩ во съкровіштхъ беꙁьнꙑ (!) СП 32.7 повелѣвааше ...  съсѫдꙑ мѫльнꙑѧ прѣдъ нм полагат С 174.30 сънꙙтъ бога въ пльт отъ дрѣва.  полагатꙿ на ꙁем въ пльт бога нага С 455.30 Слагам нещо някъде с определена цел, поставям. ѣможе колжъдо въхождааше. вь вьс л ... на распѫтхъ полагаахѫ недѫжънꙑѩ М Мк 6.56 З Погребвам. марѣ же магдалн. ꙇ марѣ осова. ꙁьрѣашете къде  полагаахѫ М Мк 15.47 З А како же въ гробъ ꙇ когда. ꙇ отъ кꙑхъ. хъ жіꙁнь полагаетъ сѧ. свѧтꙑхъ словесъ да послѹшаемъ К 14b 4 Срв. С452.26 2. Поднасям, предлагам, предоставям прѣлом хлѣбꙑ. ꙇ даѣше ѹенкомъ свомъ. да полагаѭтъ прѣдъ нм М Мк 6.41 З вьсѣкъ лвкъ прѣжде доброе вно полагаатъ М Йо 2.10 полагаѭ т вьсѧ моѧ сѫдꙑ С 503.10 Подхвърлям нещо, мятам. не дадте сщенꙗ пъсомъ. н полагаіте бсерꙑ вашѧ прѣдъ свнꙗм СК Мт 7.6 3. Превръщам нещо в друго полагаѩ обакꙑ вꙑсхожденье свое. ходѩ на крлу вѣтрьню СП 103.3 4. Считам, смятам, на мнение съм; предполагам полагааше днѫ бꙑт отъ велкꙑхъ добротъ же не мꙑт сꙙ С 280.23 5. Обличам, надявам [дреха] марꙗ же ꙿто сътворт не ѹмѣаше. многꙑ рꙁꙑ на ѫтробѣ полагаѭшт. їѡсфа гонеꙁнѫт хотѣаше С 239.30 6. Установявам нещо, определям тѣмже  паулъ тъ полагаѧ ѹставъ вешт ... рее С 375.26 7. Привеждам, казвам, изказвам нещо полагаатꙿ сѭ пртѫ довьльнѫ на прѣпьрѣн С 371.18 8. Отбелязвам тѣм сѫт. (.)лаголꙑ полагана МЛ А 24 полагат дѹшѫ своѭ [ꙁа кого] τὴν ψυχήν μου τίϑημι [ὑπέρ τινος] [вар. δίδωμι, ἐπιδίδωμι] Давам си душата, жертвам се за някого пастꙑрь добрꙑ дшѫ своѭ полагаатъ ꙁа овьцѧ М Йо 10.11 З А СК полагат памѧть Поставям за спомен [за възпоминание] аꙁъ самоль рабъ бж() полагаѫ памѧть (ѡц)ꙋ  матер  брат(ꙋ н)а кръстѣхъ с(хъ) СН полагат поспѣшень Старая се, полагам грижи многъ подвгъ. трѹдъ же  поспѣшень полагаѭштѹ. ꙗко да ... крьстꙗньскꙑѧ .... вѣрꙑ рошрт слово С 535.3 полагат сканъдалъ τίϑημι σκάνδαλον Кроя козни, сплетнича, заговорнича на сна мре своеѩ полагааше сканъдѣлъ СП 49.20 полагат спѣшень τίϑημι σπουδήν Грижа се, внимавам, старая се по вьса же лѣта ... много полагааше спѣшен. рѣво же дръжат С 279.18 полагат ѹпъвань τίϑεμαι τὴν ἐλπίδα Уповавам се мьнѣ же прілѣплѣті сѧ бѕѣ благо естъ. полагаті на гѣ ѹпъваніе мое СП 72.28 полагат ѹѧсть сво τὴν μερίδα μου τίϑημι Съпричастен съм съ прѣлюбодѣі ѹѩстъе свое полагааше СП 49.18 прѣд полагат προβάλλω Предлагам мьнꙙтъ сꙙ пасхѫ творꙙште. лма ѹмомъ стꙑдькомъ. опрѣснькꙑ прѣд полагаѭтъ. же прсно необрѣꙁанꙑ срьдьц С 418.11 полагат сѧ М З А СК СП К С МЛ БН СН Гр τίϑημι κατατίϑημι προτίϑημι ὑποτίϑημι βάλλω ἐπιβάλλω полагаті Нвб полагам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА