Исторически речник
повѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повѣдѣтповѣмь, повѣдѣ, повѣмповѣс, повѣдешповѣстъ, повѣ, повѣдетъ, повѣсть, повѣдеть, повѣдетповѣмъ, повѣмь, повѣме, повѣмꙑ, повѣмо, повѣдемъ, повѣдемь, повѣдем, повѣдемоповѣсте, повѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
повѣдѧтъ, повѣдѫтъ, повѣдѹтъ, повѣдѧть, повѣдѫть, повѣдѹть, повѣдѧт, повѣдѫт, повѣдѹтповѣвѣ, повѣдевѣповѣста, повѣдетаповѣсте, повѣдетеповѣждь, повѣждповѣждь, повѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повѣдмъ, повѣдѣмъ, повѣдмь, повѣдѣмь, повѣдм, повѣдѣмповѣдте, повѣдѣтеповѣдвѣ, повѣдѣвѣповѣдта, повѣдѣтаповѣдѣхъ, повѣдохъ, повѣдѣхь, повѣдохь, повѣдѣх, повѣдохповѣдѣ, повѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
повѣдѣ, повѣдеповѣдѣхомъ, повѣдомъ, повѣдѣхомь, повѣдомь, повѣдѣхом, повѣдомповѣдѣсте, повѣдостеповѣдѣшѧ, повѣдошѧ, повѣдѣшѫ, повѣдошѫ, повѣдѣша, повѣдоша, повѣдѣше, повѣдоше, повѣдохѫповѣдѣховѣ, повѣдоховѣповѣдѣсте, повѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повѣдѣсте, повѣдостеповѣдѣахъ, повѣдѣхъ, повѣдѧахъ, повѣдѧхъ, повѣдѣахь, повѣдѣхь, повѣдѧахь, повѣдѧхь, повѣдѣах, повѣдѣх, повѣдѧах, повѣдѧхповѣдѣаше, повѣдѣше, повѣдѧаше, повѣдѧшеповѣдѣаше, повѣдѣше, повѣдѧаше, повѣдѧшеповѣдѣахомъ, повѣдѣхомъ, повѣдѧахомъ, повѣдѧхомъ, повѣдѣахомь, повѣдѣхомь, повѣдѧахомь, повѣдѧхомь, повѣдѣахом, повѣдѣхом, повѣдѧахом, повѣдѧхомповѣдѣашете, повѣдѣшете, повѣдѣасте, повѣдѣсте, повѣдѧасте, повѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
повѣдѣахѫ, повѣдѣхѫ, повѣдѣахѹ, повѣдѣхѹ, повѣдѧахѹ, повѣдѧхѹповѣдѣаховѣ, повѣдѣховѣ, повѣдѧаховѣ, повѣдѧховѣповѣдѣашета, повѣдѣшета, повѣдѣаста, повѣдѣста, повѣдѧаста, повѣдѧстаповѣдѣашете, повѣдѣшете, повѣдѣасте, повѣдѣсте, повѣдѧасте, повѣдѧсте
повѣдѣт -повѣмь св повѣдѣ -повѣс 1. Кажа, обадя, известя прстѫпшѧ къ немѹ ѹенц его едномѹ глще. повѣждъ намъ когда с бѫдѫтъ М Мт 24.3 З А СК аште тꙑ ес въꙁѧлъ. повѣждь мьнѣ къде  ес положлъ М Йо 20.15А повѣдѣшѧ же емѹ ѣко съ наꙁарѣннъ (м)моходтъ М Лк 18.37 З А аще въꙁлаѧ не повѣмъ тебѣ СП 49.12 прідѣте ѹслꙑшіте і повѣмъ вамъ СП 65.16 повѣжд намъ хе. кꙿто естъ бвꙑ тѧ СЕ 48а 20 въ кꙑхъ мѣстѣхъ жвеш повѣждъ С 242.11 комсь глагола к н҄емѹ. повѣждъ м старье то т стъ мꙙ С 226.11— 12 кꙿто т повѣда ꙗко не жьрѫ С 20.25—26 2. Разкажа, опиша с думи нещо видяно повѣдѣшѧ мъ вдѣвъше. како бꙑстъ бѣсънѹемѹ. ꙇ о свнѣхъ М Мк 5.16 З нкомѹже не повѣдте вдѣнѣ М Мт 17.9 А. Срв.Мк 9.9 М З повѣмь вьсѣ юдеса твоѣ СП 74.3 оці наші повѣдѣшѩ намъ. дѣло еже съдѣла во дьні іхъ СП 43.2 марꙗ вь себѣ с раꙁмꙑшлꙗше. повѣдѣ л се їѡсфѹ. л пае съкрꙑѭ тано се С 239.23 3. Засвидетелствам, потвърдя аще ꙁьлѣ глахъ повѣждь о ꙁълѣ СК Йо 18.23  не по вол҄. повѣдꙙтъ цѣсарьств го на ꙁем С 484.15 4. Обявя, възвестя а егда повѣстꙿ сꙙ постъ л бьдѣнье Р II 4.36 повѣдѣт сѧ М З А СК Б Е СП СЕ С Р Гр διηγέομαι διηγέω ἀπαγγέλλω ἐπαγγέλλω λέγω μηνύω ὁμολογέω μαρτυρέω κηρύσσω ἀναγγέλλω πληροφορέω Вж. при повѣдат Нвб