Исторически речник
прсѧꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прсѧꙃатпрсѧжѫ, прсѧꙃаѭ, прсѧꙃаѫ, прсѧꙁаѭ, прсѧꙁаѫ, прсѧꙃаѧ, прсѧꙁаѧ, прсѧжѹ, прсѧꙃаю, прсѧꙁаюпрсѧжеш, прсѧꙃаш, прсѧꙃаеш, прсѧꙁаш, прсѧꙁаешпрсѧжетъ, прсѧꙃатъ, прсѧꙃаетъ, прсѧꙁатъ, прсѧꙁаетъ, прсѧжеть, прсѧꙃать, прсѧꙃаеть, прсѧꙁать, прсѧꙁаеть, прсѧжет, прсѧꙃат, прсѧꙃает, прсѧꙁат, прсѧꙁаетпрсѧжемъ, прсѧꙃамъ, прсѧꙃаемъ, прсѧꙁамъ, прсѧꙁаемъ, прсѧжемь, прсѧꙃамь, прсѧꙃаемь, прсѧꙁамь, прсѧꙁаемь, прсѧжем, прсѧꙃам, прсѧꙃаем, прсѧꙁам, прсѧꙁаем, прсѧжемо, прсѧꙃамо, прсѧꙃаемо, прсѧꙁамо, прсѧꙁаемопрсѧжете, прсѧꙃате, прсѧꙃаете, прсѧꙁате, прсѧꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прсѧжѫтъ, прсѧꙃаѭтъ, прсѧꙁаѭтъ, прсѧꙃаѫтъ, прсѧꙁаѫтъ, прсѧꙃаѧтъ, прсѧꙁаѧтъ, прсѧжѹтъ, прсѧꙃаютъ, прсѧꙁаютъ, прсѧжѫть, прсѧꙃаѭть, прсѧꙁаѭть, прсѧꙃаѫть, прсѧꙁаѫть, прсѧꙃаѧть, прсѧꙁаѧть, прсѧжѹть, прсѧꙃають, прсѧꙁають, прсѧжѫт, прсѧꙃаѭт, прсѧꙁаѭт, прсѧꙃаѫт, прсѧꙁаѫт, прсѧꙃаѧт, прсѧꙁаѧт, прсѧжѹт, прсѧꙃают, прсѧꙁаютпрсѧжевѣ, прсѧꙃавѣ, прсѧꙃаевѣ, прсѧꙁавѣ, прсѧꙁаевѣпрсѧжета, прсѧꙃата, прсѧꙃаета, прсѧꙁата, прсѧꙁаетапрсѧжете, прсѧꙃате, прсѧꙃаете, прсѧꙁате, прсѧꙁаетепрсѧж, прсѧꙃапрсѧж, прсѧꙃа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прсѧжмъ, прсѧꙃамъ, прсѧжѣмъ, прсѧжамъ, прсѧжмь, прсѧꙃамь, прсѧжѣмь, прсѧжамь, прсѧжм, прсѧꙃам, прсѧжѣм, прсѧжампрсѧжте, прсѧꙃате, прсѧжѣте, прсѧжатепрсѧжвѣ, прсѧꙃавѣ, прсѧжѣвѣ, прсѧжавѣпрсѧжта, прсѧꙃата, прсѧжѣта, прсѧжатапрсѧꙃахъ, прсѧꙁахъ, прсѧꙃахь, прсѧꙁахь, прсѧꙃах, прсѧꙁахпрсѧꙃа, прсѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прсѧꙃа, прсѧꙁапрсѧꙃахомъ, прсѧꙁахомъ, прсѧꙃахомь, прсѧꙁахомь, прсѧꙃахом, прсѧꙁахом, прсѧꙃахмꙑ, прсѧꙁахмꙑпрсѧꙃасте, прсѧꙁастепрсѧꙃашѧ, прсѧꙁашѧ, прсѧꙃашѫ, прсѧꙁашѫ, прсѧꙃаша, прсѧꙁаша, прсѧꙃаше, прсѧꙁаше, прсѧꙃахѫ, прсѧꙁахѫпрсѧꙃаховѣ, прсѧꙁаховѣпрсѧꙃаста, прсѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прсѧꙃасте, прсѧꙁастепрсѧꙃаахъ, прсѧꙁаахъ, прсѧꙁахъ, прсѧꙃаахь, прсѧꙁаахь, прсѧꙁахь, прсѧꙃаах, прсѧꙁаах, прсѧꙁахпрсѧꙃааше, прсѧꙁааше, прсѧꙁашепрсѧꙃааше, прсѧꙁааше, прсѧꙁашепрсѧꙃаахомъ, прсѧꙁаахомъ, прсѧꙁахомъ, прсѧꙃаахомь, прсѧꙁаахомь, прсѧꙁахомь, прсѧꙃаахом, прсѧꙁаахом, прсѧꙁахомпрсѧꙃаашете, прсѧꙁаашете, прсѧꙁашете, прсѧꙃаасте, прсѧꙁаасте, прсѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прсѧꙃаахѫ, прсѧꙁаахѫ, прсѧꙁахѫ, прсѧꙃаахѹ, прсѧꙁаахѹ, прсѧꙁахѹпрсѧꙃааховѣ, прсѧꙁааховѣ, прсѧꙁаховѣпрсѧꙃаашета, прсѧꙁаашета, прсѧꙁашета, прсѧꙃааста, прсѧꙁааста, прсѧꙁастапрсѧꙃаашете, прсѧꙁаашете, прсѧꙁашете, прсѧꙃаасте, прсѧꙁаасте, прсѧꙁасте
прсѧꙃат -прсѧжѫ -прсѧжеш несв сег деят същ прсѧжѧ м ед ὁ ὀμνύων Този, който се кълне, заклеващият се моⷧ҇ наⷣ҇ прсѧжаⷿ҇щꙇмъ дръꙁостѭ СЕ 24а 7 Изч СЕ прсѧжат Нвб Ø