Исторически речник
подвгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подвгнѫтподвгнѫ, подвгнѹподвгнешподвгнетъ, подвгнеть, подвгнетподвгнемъ, подвгнемь, подвгнемподвгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подвгнѫтъ, подвгнѹтъ, подвгнѫть, подвгнѹть, подвгнѫт, подвгнѹтподвгневѣподвгнетаподвгнетеподвгнподвгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подвгнѣмъ, подвгнѣмь, подвгнѣмподвгнѣтеподвгнѣвѣподвгнѣтаподвгъ, подвгнѫхъ, подвгнѹхъ, подвгохъ, подвгь, подвгнѫхь, подвгнѹхь, подвгохь, подвгнѫх, подвгнѹх, подвгохподвже, подвгнѫ, подвгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подвже, подвгнѫ, подвгнѹподвгомъ, подвгнѫхомъ, подвгнѹхомъ, подвгохомъ, подвгомь, подвгнѫхомь, подвгнѹхомь, подвгохомь, подвгнѫхом, подвгнѹхом, подвгохом, подвгнѫхмꙑподвжете, подвгнѫсте, подвгнѹсте, подвгостеподвгѫ, подвгнѫшѧ, подвгнѹшѧ, подвгошѧ, подвгнѫшѫ, подвгошѫ, подвгнѫша, подвгнѹша, подвгоша, подвгнѫше, подвгнѹше, подвгоше, подвгнѫхѫподвговѣ, подвгнѫховѣ, подвгнѹховѣ, подвгоховѣподвжета, подвгнѫста, подвгнѹста, подвгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подвжете, подвгнѫсте, подвгнѹсте, подвгостеподвгнѣахъ, подвгнѧхъ, подвгнѣахь, подвгнѧхь, подвгнѣах, подвгнѧхподвгнѣаше, подвгнѧшеподвгнѣаше, подвгнѧшеподвгнѣахомъ, подвгнѧхомъ, подвгнѣахомь, подвгнѧхомь, подвгнѣахом, подвгнѧхомподвгнѣашете, подвгнѣасте, подвгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подвгнѣахѫ, подвгнѣахѹ, подвгнѧхѹподвгнѣаховѣ, подвгнѧховѣподвгнѣашета, подвгнѣаста, подвгнѧшетаподвгнѣашете, подвгнѣасте, подвгнѧшете
подвгнѫт -подвгнѫ -подвгнеш св 1. Повдигна, отместя, махна нещо от мястото му прпаде рѣка храмнѣ тоі. ꙇ не може подвгнѫт еѩ З Лк 6.48 подвгн неꙋвествьна  глѹха кѹмрѣ сего С 22.5  подꙿвгнѫт хотꙙште отъ нхъ не въꙁꙿмогошꙙ тꙙжькомъ сѫштемъ мъ. мнѣахѫ бо ѧ ꙁлата пльнꙑ сѫштꙙ С 52.15—16 2. Разтреса, разклатя из основи [образно] ꙁдꙑхаѭштемъ лкмъ отъ страха.  аанѣ грѧдѫштхъ на вьселенѫѭ. слꙑ бо нбскꙑѩ подвгнѫтъ сѧ М Лк 21.26 3. Раздвижа, направя способен за извършване на нещо ѡ гнѹсьнааго того гласа. како ско ꙁ ѹстъ. како подвгнѫ ѧꙁꙑкъ С 410.29—30 ослѣпьнѫ ꙁавсть на владꙑьскѫ славѫ подвгꙿ С 322.24 слава едномѹ бѹ ... подвгъшюмѹ ѩꙁкъ мо благодѣтьѭ Р II 2.4 4. Прен. Подтикна, подбудя, насоча някого подвже ѹенкꙑ. вьлѣст въ корабь СК Мт 14.22 н дно же не къ небесьнѹѹмѹ прѧтю подвгнѣаше ѹмъ С 346.12 5. Прен. Разколебая, променя ѡ велкодѹшьнꙑ ѹме. ꙗко на сѫдшт пакостьнка не подвже сꙙ тво съмꙑслъ С 64.1 подвгнѫт сѧ М З СК С Р Гр σαλεύω κουφίζω ἀναγκάζω Нвб Срв подвигна [се] остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл ДА