Исторически речник
прѧщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѧщен, прѧщеньпрѧщенꙗ, прѧщена, прѧщеньꙗпрѧщеню, прѧщенѹ, прѧщеньюпрѧщенмь, прѧщеньмь, прѧщенмъ, прѧщеньмъ, прѧщенмь, прѧщенмъпрѧщен, прѧщень, прѧщенпрѧщенꙗ, прѧщена, прѧщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѧщен, прѧщень, прѧщенепрѧщенмъ, прѧщеньмъ, прѧщенмь, прѧщеньмь, прѧщенмъ, прѧщенмь, прѧщеномъ, прѧщенамъпрѧщен, прѧщень, прѧщен, прѧщенмпрѧщенхъ, прѧщеньхъ, прѧщенхь, прѧщеньхь, прѧщенхъ, прѧщенхьпрѧщен, прѧщеньпрѧщеню, прѧщенѹ, прѧщенью
NnDu
прѧщенма, прѧщеньма, прѧщенма, прѧщенма
прѧщень -ꙗ ср 1. Вкусване на храна, ядене  вьведе  вь клѣтькѫ своѭ ... прѣдъстав мѹ хлѣбъ  молтвꙑ многꙑ сьтвор молꙗаше прꙙстт сꙙ благословешенхъ. ѧже бъ посъла. ономѹ же отъ сьвѣст бьмѹ.  на прꙙштен нкакоже не оборꙙштѹ сꙙ. повръже себе прѣдъ ногама рабъ бж С 524.13 2. В християнството — светото тайнство причастие [евхаристия], при което вярващият приема Христос във вид на хляб и вино, претворени от Св. Дух в истинско тяло и истинска кръв Христови вждѫ бо многꙑ вѣрьнꙑхъ дѫштꙙ къ гръдꙑмъ танамъ. прꙙштеню С 405.15—16 че́дата имь, на прьво́то нареⷱ ́и́ме ага́пїе, и на вто́рото Ѳeѡ́писть. и приче́сти ги сто́е причеще́нїе Дор. 53 Защо́ нѣ е́ ма́лⸯко прѣгрѣше́нïе члкꙋ дето́ се недосто́йно причеща́ва Дор. 374 и͗ призва брата мнѣ͑ниа и͗мѧщаго• и͗ запрѣти е͗мѹ• и͗ ѿлѫи є͗го ѿ стго приѧщениа Дор. 250а Поѹене о прѧщен КО прич. 3. Приобщаване, присъединяване да лма побѣжден бꙑхомъ.  десно намъ дашꙙ отроц прꙙштен. грꙙдѣмъ вьꙁлюбьн.  мꙑ вьꙁдревьнѹмъ боговесельнѹѹмѹ лкѹ.  съ апостолꙑ пѫть творт С 321.8 Съпричастност, участие [в нещо]. раꙁбоінікꙑ нѫдѧтъ. прітаѭште съмрьт его. да бі съмрътъное пріѧштенье. неъстъ бꙑла коньінъꙇ его К 11а 18 Изч К С Дор. КО прич. Гр κοινωνία τὸ μεταλαβεῖν прꙙштен пріѧштенье Нвб причещение остар ВА НГер ЕтМл Срв причестяване ОА АР