Исторически речник
продаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
продаꙗтпродаѭ, продаѫ, продаѧ, продаюпродаш, продаш, продаашпродатъ, продаетъ, продаатъ, продать, продаеть, продаать, продат, продает, продаатпродамъ, продаемъ, продаамъ, продамь, продаемь, продаамь, продам, продаем, продаам, продамо, продаемо, продаамопродате, продаете, продаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
продаѭтъ, продаѫтъ, продаѧтъ, продаютъ, продаѭть, продаѫть, продаѧть, продають, продаѭт, продаѫт, продаѧт, продаютпродавѣ, продаевѣ, продаавѣпродата, продаета, продаатапродате, продаете, продаатепродапрода
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
продамъ, продамь, продампродатепродавѣпродатапродаꙗхъ, продаꙗхь, продаꙗх, продаѧхъ, продаѧхь, продаѧхпродаꙗ, продаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
продаꙗ, продаѧпродаꙗхомъ, продаꙗхомь, продаꙗхом, продаꙗхмꙑ, продаѧхомъ, продаѧхомь, продаѧхомпродаꙗсте, продаѧстепродаꙗшѧ, продаꙗшѫ, продаꙗша, продаꙗше, продаꙗхѫ, продаѧшапродаꙗховѣ, продаѧховѣпродаꙗста, продаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
продаꙗсте, продаѧстепродаꙗахъ, продаѣахъ, продаꙗхъ, продаахъ, продаꙗахь, продаѣахь, продаꙗхь, продаахь, продаꙗах, продаѣах, продаꙗх, продаах, продаѧхъ, продаѧхь, продаѧхпродаꙗаше, продаѣаше, продаꙗше, продааше, продаѧшепродаꙗаше, продаѣаше, продаꙗше, продааше, продаѧшепродаꙗахомъ, продаѣахомъ, продаꙗхомъ, продаахомъ, продаꙗахомь, продаѣахомь, продаꙗхомь, продаахомь, продаꙗахом, продаѣахом, продаꙗхом, продаахом, продаѧхомъ, продаѧхомь, продаѧхомпродаꙗашете, продаѣашете, продаꙗшете, продаашете, продаꙗасте, продаѣасте, продаꙗсте, продаасте, продаѧшете, продаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
продаꙗахѫ, продаѣахѫ, продаꙗхѫ, продаахѫ, продаꙗахѹ, продаѣахѹ, продаꙗхѹ, продаахѹ, продаѧхѹпродаꙗаховѣ, продаѣаховѣ, продаꙗховѣ, продааховѣ, продаѧховѣпродаꙗашета, продаѣашета, продаꙗшета, продаашета, продаꙗаста, продаѣаста, продаꙗста, продааста, продаѧшета, продаѧстапродаꙗашете, продаѣашете, продаꙗшете, продаашете, продаꙗасте, продаѣасте, продаꙗсте, продаасте, продаѧшете, продаѧсте
продаꙗт -продаѭ -продаш несв 1. Продавам [предмет, стока и под.], давам нещо срещу заплащане такожде  ѣкоже бꙑстъ вь дьн лотовꙑ. ѣдѣахѫ  пѣхѫ. кѹповаахѫ  продаѣахѫ М Лк 17.28 подобъно естъ цсрстве нбское. съкровщю съкръвенѹ. (на) на селѣ. еже обрѣтъ лвкъ съкрꙑ. ꙇ отъ радост его детъ. ꙇ вьсе елко матъ продаетъ. ꙇ кѹпѹетъ село то М Мт 13.44 З на трехъ десꙙтехъ сьребрьнцѣхъ продаш ... їюдо. отъмло тꙙ стъ сьребролюбьства пꙗньство С 425.27 пакꙑ ѹенкъ продатъ.  ꙁаконѹ вꙑкнѫвъш кѹпѹѭтъ С 425.3 Образно. їюдо ... къгда л с навꙑкнѫлъ продаꙗт свѣтъ да тъмѫ кѹпш С 425.30—426.1 Стесн.Продавам някого в робство. къгда с вдѣлъ господна рабомъ продама С 425.30 2. Прич. сег. деят. като същ. продаѭште м мн οἱ πωλοῦντες, οἱ κολλυβισταί, οἱ τραπεζῖται Тези, които продават, търгуват; търговците еда како не достанетъ намъ  вамъ. ꙇдѣте же пае къ продаѭщмъ  кѹпте М Мт 25.9 З. Срв. С373.19 С369.10  въшедъ съ въ цркⷡ҇ъ. наѧтъ ꙁгонт продаѭштѧѩ. ꙇ кѹпѹѭщѧѩ в цркве М Мк 11.15 З. Срв.Лк 19.45 М, З;Мт 21.12 М З ЗП  всѧ ꙁгьна цркве. овцѧ же  волꙑ  продаѭщімъ расꙑпа сьребро  дъскꙑ спⷭроврьже А Йо 2.15 подоба т бѣ положт сьребро мо прѣдъ продаѭштм С 377.8 на малѣ продаꙗт ὀλίγου πιπράσκω Продавам евтино поꙿто сце на малѣ продаш. небесе  ꙁемнаго творца. же на длан ностъ вьсе С 425.15 М З А СК ЗП С Гр πωλέω πιπράσκω Вж. при продат Нвб