Исторически речник
пржт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пржтпржвѫ, пржвѹпржвешпржветъ, пржветь, пржветпржвемъ, пржвемь, пржвем, пржвемопржвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пржвѫтъ, пржвѹтъ, пржвѫть, пржвѹть, пржвѫт, пржвѹтпржвевѣпржветапржветепржвпржв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пржвѣмъ, пржвѣмь, пржвѣмпржвѣтепржвѣвѣпржвѣтапржхъ, пржвохъ, пржхь, пржвохь, пржх, пржвохпржве, прж, пржтъ, пржть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пржве, прж, пржтъ, пржтьпржхомъ, пржвохомъ, пржхомь, пржвохомь, пржхом, пржвохомпржсте, пржвостепржшѧ, пржвошѧ, пржшѫ, пржвошѫ, пржша, пржвоша, пржше, пржвошепржховѣ, пржвоховѣпржста, пржвоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пржсте, пржвошѧпржвѣахъ, пржвѣхъ, пржвѣахь, пржвѣхь, пржвѣах, пржвѣх, пржвѧхъ, пржвѧхь, пржвѧхпржвѣаше, пржвѣше, пржвѧшепржвѣаше, пржвѣше, пржвѧшепржвѣахомъ, пржвѣхомъ, пржвѣахомь, пржвѣхомь, пржвѣахом, пржвѣхом, пржвѧхомъ, пржвѧхомь, пржвѧхомпржвѣашете, пржвѣшете, пржвѣасте, пржвѣсте, пржвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пржвѣахѫ, пржвѣхѫ, пржвѣахѹ, пржвѣхѹ, пржвѧхѹпржвѣаховѣ, пржвѣховѣ, пржвѧховѣпржвѣашета, пржвѣшета, пржвѣаста, пржвѣста, пржвѧстапржвѣашете, пржвѣшете, пржвѣасте, пржвѣсте, пржвѧсте
пржт -пржвѫ -пржвеш св Родя, добия дете, дам живот та бо ха спса пржтъ. не съ мѫжемъ бꙑвъш С 482.27 Изч С Гр τεκνόομαι Нвб Срв живея ОА ВА АК БТР АР РБЕ жия остар ВА