Исторически речник
прѣдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдат сѧпрѣдамь, прѣдампрѣдас, прѣдадешпрѣдастъ, прѣдадетъ, прѣдасть, прѣдадеть, прѣдаст, прѣдадетпрѣдамъ, прѣдамь, прѣдаме, прѣдамꙑ, прѣдамо, прѣдадемъ, прѣдадемь, прѣдадем, прѣдадемꙑ, прѣдадемопрѣдасте, прѣдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдадѧтъ, прѣдадѫтъ, прѣдадѹтъ, прѣдадѧть, прѣдадѫть, прѣдадѹть, прѣдадѧт, прѣдадѫт, прѣдадѹтпрѣдавѣ, прѣдадевѣпрѣдаста, прѣдадетапрѣдасте, прѣдадетепрѣдаждь, прѣдаждпрѣдаждь, прѣдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдадмъ, прѣдадѣмъ, прѣдадмь, прѣдадѣмь, прѣдадм, прѣдадѣмпрѣдадте, прѣдадѣтепрѣдадвѣ, прѣдадѣвѣпрѣдадта, прѣдадѣтапрѣдахъ, прѣдадохъ, прѣдахь, прѣдадохь, прѣдадохпрѣдастъ, прѣдасть, прѣда, прѣдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдастъ, прѣдасть, прѣда, прѣдадепрѣдахомъ, прѣдадохомъ, прѣдахомь, прѣдадохомь, прѣдахом, прѣдадохом, прѣдадохмꙑпрѣдасте, прѣдадостепрѣдашѧ, прѣдашѫ, прѣдаша, прѣдаше, прѣдадошѧ, прѣдадошѫ, прѣдадоша, прѣдадоше, прѣдадохѫпрѣдаховѣ, прѣдадоховѣпрѣдасте, прѣдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдасте, прѣдадостепрѣдадѣахъ, прѣдадѣхъ, прѣдадѧхъ, прѣдадѣахь, прѣдадѣхь, прѣдадѧхь, прѣдадѣах, прѣдадѣх, прѣдадѧхпрѣдадѣаше, прѣдадѣше, прѣдадѧшепрѣдадѣаше, прѣдадѣше, прѣдадѧшепрѣдадѣахомъ, прѣдадѣхомъ, прѣдадѧхомъ, прѣдадѣахомь, прѣдадѣхомь, прѣдадѧхомь, прѣдадѣахом, прѣдадѣхом, прѣдадѧхомпрѣдадѣашете, прѣдадѣшете, прѣдадѣасте, прѣдадѣсте, прѣдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдадѣахѫ, прѣдадѣхѫ, прѣдадѣахѹ, прѣдадѣхѹ, прѣдадѧхѹпрѣдадѣаховѣ, прѣдадѣховѣ, прѣдадѧховѣпрѣдадѣашета, прѣдадѣшета, прѣдадѣаста, прѣдадѣста, прѣдадѧстапрѣдадѣашете, прѣдадѣшете, прѣдадѣасте, прѣдадѣсте, прѣдадѧсте
прѣдат сѧ -прѣдамь сѧ -прѣдас сѧ св 1. Предам се някому, в нечии неприятелски ръце ѡ окан  вьсѣко окаан. то пострадавꙿше толь скоро сътѫжвъше с отъвръгосте сꙙ влдкꙑ хса.  сам сꙙ діꙗволѹ прѣдасте. не вѣровасте л бꙑт вьскрѣшеню мрътвꙑмъ С 107.16—17 вьꙁьрѣвъ же на небо  хвалѫ въꙁдавъ богѹ. же тако го съблюдъша (!). прострѣ сꙙ самъ на дрѣво.  прѣда сꙙ вонѹ пргвоꙁдт сꙙ С 141.2 нъ да мѹ съпрꙙтаатъ беꙁѹме  наѹтъ. ꙗко аште не бꙑ нехѹльнь (!) не бꙑ прѣдалъ сꙙ. слꙑш то твортъ въ то врѣмꙙ вь н҄еже сꙙ прѣда. гда прдошꙙ на н҄ь. съ дрѣвесꙑ  съ свѣштам С 412.10, 11 нъ аште хоштете дадте ꙙда ваша. да сꙙ прѣдадꙙтъ вономъ. да аште не нанете вѣроват хсовѣ вѣрѣ. да сꙙ въвръгѫтъ вь пешть С 540.25—26 2. Подложа се, изложа се, отдам се на нещо вꙿсѣцѣмь грѣхомь. прѣдавъ сѧ насъ рад. ꙇ жвотъ вѣьнꙑ. даѩ намъ. прѣданемь свомь. съшедъꙶ въ адъ. ꙇ верѣѩ вѣьнꙑѩ съкрѹшъ СЕ 63b 5  раꙁѹмѣте ꙿто сътворсте. маловрѣменънꙑхъ мѫкъ ѹбоꙗвъше сꙙ. вѣьнѣ мѫцѣ сам сꙙ прѣдасте С 108.2 вждѫ вꙑ мѫк растомъ добрꙑ.  красънꙑ  словомъ ѹмѫдренꙑ.  како таковѣ прѣльст прѣдасте сꙙ С 175.26 3. Прен. Устремя се, отправя се, насоча се към нещо нъ  н (!) по ꙁаконънꙑмъ цвѣтломъ. съ любьвѭ цвѣтъ объмавъше. свѣтьл свѣтъло ѹвꙙст. въ црьквьнѣѣмъ лкѹѭтъ рьтоꙁѣ.  же въ благодѣт добрѣ вонꙗтъ. благоьст носꙙтъ. а тꙑ лствмъ ꙁакрꙑвъ о с. вьсь сꙙ тамо прѣда. н отъ того дебельства болѣꙁн мѣѧ С 335.12 СЕ С Гр προδίδωμι ἐμαντόν παραδίδομαι παραδίδωμι ἐμαυτόν ἐκδίδωμι ἐμαυτόν πήγνυμι προδοσία Нвб Вж. при прѣдат