Исторически речник
подъкопат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъкопатподъкопаѭ, подъкопаѫ, подъкопаѧ, подъкопаюподъкопаш, подъкопаеш, подъкопаашподъкопатъ, подъкопаетъ, подъкопаатъ, подъкопать, подъкопаеть, подъкопаать, подъкопат, подъкопает, подъкопаатподъкопамъ, подъкопаемъ, подъкопаамъ, подъкопамь, подъкопаемь, подъкопаамь, подъкопам, подъкопаем, подъкопаам, подъкопамо, подъкопаемо, подъкопаамоподъкопате, подъкопаете, подъкопаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъкопаѭтъ, подъкопаѫтъ, подъкопаѧтъ, подъкопаютъ, подъкопаѭть, подъкопаѫть, подъкопаѧть, подъкопають, подъкопаѭт, подъкопаѫт, подъкопаѧт, подъкопаютподъкопавѣ, подъкопаевѣ, подъкопаавѣподъкопата, подъкопаета, подъкопаатаподъкопате, подъкопаете, подъкопаатеподъкопаподъкопа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъкопамъ, подъкопамь, подъкопамподъкопатеподъкопавѣподъкопатаподъкопахъ, подъкопахь, подъкопахподъкопа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъкопаподъкопахомъ, подъкопахомь, подъкопахом, подъкопахмꙑподъкопастеподъкопашѧ, подъкопашѫ, подъкопаша, подъкопаше, подъкопахѫподъкопаховѣподъкопаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъкопастеподъкопаахъ, подъкопахъ, подъкопаахь, подъкопахь, подъкопаах, подъкопахподъкопааше, подъкопашеподъкопааше, подъкопашеподъкопаахомъ, подъкопахомъ, подъкопаахомь, подъкопахомь, подъкопаахом, подъкопахомподъкопаашете, подъкопашете, подъкопаасте, подъкопасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъкопаахѫ, подъкопахѫ, подъкопаахѹ, подъкопахѹподъкопааховѣ, подъкопаховѣподъкопаашета, подъкопашета, подъкопааста, подъкопастаподъкопаашете, подъкопашете, подъкопаасте, подъкопасте
подъкопат -подъкопаѭ -подъкопаш св несв 1. Подкопая нещо откъм долната му страна, подровя бьдѣлъ ѹбо б  не далъ б подъкопат домѹ своего М Лк 12.39 З СК аще кꙿто ... домъ подъкопаеⷮ҇ ... д҃ лⷮ҇ѣ даⷫ҇ каетⷭ҇ъ СЕ 102b 5—6 подъкопавꙿше стѣнѫ ноштьѭ. вьлѣꙁошꙙ въ манастꙑрь С 557.25 2. Разкопавам, разравям, подкопавам съкрꙑваꙇте себѣ съкровшта на нбсе ... ꙇдеже н тате подъкопаѭтъ н крадѫтъ З Мт 6.20 Изч М З СК СЕ С Гр διορύσσω Нвб подкопая, подкопавам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА