Исторически речник
прст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прстпрьтѫ, прътѫ, пртѫ, прьтѹ, прътѹ, пртѹпрьтеш, прътеш, пртешпрьтетъ, прътетъ, пртетъ, прьтеть, прътеть, пртеть, прьтет, прътет, пртетпрьтемъ, прътемъ, пртемъ, прьтемь, прътемь, пртемь, прьтем, прътем, пртем, прьтемо, прътемо, пртемопрьтете, прътете, пртете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прьтѫтъ, прътѫтъ, пртѫтъ, прьтѹтъ, прътѹтъ, пртѹтъ, прьтѫть, прътѫть, пртѫть, прьтѹть, прътѹть, пртѹть, прьтѫт, прътѫт, пртѫт, прьтѹт, прътѹт, пртѹтпрьтевѣ, прътевѣ, пртевѣпрьтета, прътета, пртетапрьтете, прътете, пртетепрьт, прът, пртпрьт, прът, прт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прьтѣмъ, прътѣмъ, пртѣмъ, прьтѣмь, прътѣмь, пртѣмь, прьтѣм, прътѣм, пртѣмпрьтѣте, прътѣте, пртѣтепрьтѣвѣ, прътѣвѣ, пртѣвѣпрьтѣта, прътѣта, пртѣтапрсъ, прьтохъ, прътохъ, пртохъ, прсь, прьтохь, прътохь, пртохь, прьтох, прътох, пртохпрьте, пръте, прте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прьте, пръте, пртепрсомъ, прьтохомъ, прътохомъ, пртохомъ, прсомь, прьтохомь, прътохомь, пртохомь, прьтохом, прътохом, пртохом, прьтохмꙑ, прътохмꙑ, пртохмꙑпрсте, прьтосте, прътосте, пртостепрсѧ, пршѧ, прьтошѧ, прътошѧ, пртошѧ, прша, прше, прьтошѫ, прътошѫ, пртошѫ, прьтоша, прътоша, пртоша, прьтоше, прътоше, пртоше, прьтохѫ, прътохѫ, пртохѫпрсовѣ, прьтоховѣ, прътоховѣ, пртоховѣпрста, прьтоста, прътоста, пртоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прсте, прьтосте, прътосте, пртостепрьтѣахъ, прьтѣхъ, прътѣахъ, прътѣхъ, прьтѣахь, прьтѣхь, прътѣахь, прътѣхь, прьтѣах, прьтѣх, прътѣах, прътѣх, пртѧхъ, пртѧхь, пртѧхпрьтѣаше, прьтѣше, прътѣаше, прътѣше, пртѧшепрьтѣаше, прьтѣше, прътѣаше, прътѣше, пртѧшепрьтѣахомъ, прьтѣхомъ, прътѣахомъ, прътѣхомъ, прьтѣахомь, прьтѣхомь, прътѣахомь, прътѣхомь, прьтѣахом, прьтѣхом, прътѣахом, прътѣхом, пртѧхомъ, пртѧхомь, пртѧхомпрьтѣашете, прьтѣшете, прътѣашете, прътѣшете, прьтѣасте, прьтѣсте, прътѣасте, прътѣсте, пртѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прьтѣахѫ, прьтѣхѫ, прътѣахѫ, прътѣхѫ, прьтѣахѹ, прьтѣхѹ, прътѣахѹ, прътѣхѹ, пртѧхѹпрьтѣаховѣ, прьтѣховѣ, прътѣаховѣ, прътѣховѣ, пртѧховѣпрьтѣашета, прьтѣшета, прътѣашета, прътѣшета, прьтѣаста, прьтѣста, прътѣаста, прътѣста, пртѧстепрьтѣашете, прьтѣшете, прътѣашете, прътѣшете, прьтѣасте, прьтѣсте, прътѣасте, прътѣсте, пртѧсте
прст -прьтѫ -прьтеш св Причисля, включа в числото, в броя на нещо; приобщя към нещо ꙇ събꙑстъ сѧ псаное еже глтъ. ꙇ съ беꙁаконьнкома прътенъ бꙑстъ М Мк 15.28 З А СК ѡправъда дхъ его. ꙇ прьт  съ вꙿсѣм стꙑм твом. ѹгождьшм тебѣ отъ вѣка СЕ 58b 6 да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ ... вѣрѫ съблюдетъ.  обѣетъ сѧ беꙁъ стьлѣнѣ аћлъ. ꙇ прьтетъ сѧ стѣмь твомь стадѣ  да ѹлѹтъ десное твое стоѣне. ꙇ слштъ блаженꙑ гласъ СЕ 99b 6 оцѣщаѩ беꙁаконѣ. остав грѣхꙑ ... ꙇ прѣлож . ꙇ прьт . къ стѣ цркв твое СЕ 73b 14 гі бже нашъ. вьвед раба твоего сего. въ дховънꙑ дворꙑ. ꙇ прьт  въ словесъное твое стадо СЕ 100b 18 ꙁастѫпаѩ. неꙁгланънааго. въꙁдꙑханѣ срца. прьт  ꙇꙁбъранꙑхъ твохъ да бѫдетъ ... мѫдрость. правъда СЕ 94а 12  аꙁъ ѹбогꙑ прꙿтенъ бѫдѫ къ рабомъ твомъ. любмꙑмъ тобоѭ. благодарьствѹѭ тꙙ г С 103.9 боже ... помоꙁ  мнѣ грѣшнѹѹмѹ ...  прт мꙙ съ рабомъ свомъ алеѯанꙿдромъ С 160.25 раꙁѹмѣвꙿ ꙗко прбѣгꙑ въ бан҄ѫ. не прꙿтенъ бꙑстъ к н҄мъ ...  съвръгъ рꙁꙑ сь себе на лца хъ. въско вь еꙁеро вьпѧ.  глагол҄ꙙ.  аꙁъ крьстꙗнъ смъ С 78.15 прст сѧ М З А СК СЕ С Гр λογίζω συνάπτω συναριϑμέω συγκαταριϑμέω συναρίϑμιος γίγνομαι Вж. при претат Нвб