Исторически речник
поваждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поваждатповаждаѭ, поваждаѫ, поваждаѧ, поваждаюповаждаш, поваждаеш, поваждаашповаждатъ, поваждаетъ, поваждаатъ, поваждать, поваждаеть, поваждаать, поваждат, поваждает, поваждаатповаждамъ, поваждаемъ, поваждаамъ, поваждамь, поваждаемь, поваждаамь, поваждам, поваждаем, поваждаам, поваждамо, поваждаемо, поваждаамоповаждате, поваждаете, поваждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поваждаѭтъ, поваждаѫтъ, поваждаѧтъ, поваждаютъ, поваждаѭть, поваждаѫть, поваждаѧть, поваждають, поваждаѭт, поваждаѫт, поваждаѧт, поваждаютповаждавѣ, поваждаевѣ, поваждаавѣповаждата, поваждаета, поваждаатаповаждате, поваждаете, поваждаатеповаждаповажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поваждамъ, поваждамь, поваждамповаждатеповаждавѣповаждатаповаждахъ, поваждахь, поваждахповажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поваждаповаждахомъ, поваждахомь, поваждахом, поваждахмꙑповаждастеповаждашѧ, поваждашѫ, поваждаша, поваждаше, поваждахѫповаждаховѣповаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поваждастеповаждаахъ, поваждахъ, поваждаахь, поваждахь, поваждаах, поваждахповаждааше, поваждашеповаждааше, поваждашеповаждаахомъ, поваждахомъ, поваждаахомь, поваждахомь, поваждаахом, поваждахомповаждаашете, поваждашете, поваждаасте, поваждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поваждаахѫ, поваждахѫ, поваждаахѹ, поваждахѹповаждааховѣ, поваждаховѣповаждаашета, поваждашета, поваждааста, поваждастаповаждаашете, поваждашете, поваждаасте, поваждасте
поваждат -поваждаѭ -поваждаш несв Подбуждам, подстрекавам някого към нещо вѣсте ꙗко с ї нѣхъ поваждатꙿ да не жьрѫтъ С 138.21 алеѯандръ рее не тꙑ ѹбо о себѣ се глаголеш. нъ отꙿцемъ свомъ сотонѫ поваждамъ С 157.24 ѹбт го насл҄енѫѭ оть н҄его отроковцѫ поваждаатъ С 521.27 Изч С Гр ὑποτίϑεμαι ἀνασοβέω Вж. при повадт Нвб