Исторически речник
поставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поставтпоставлѭ, поставлѧ, поставѧ, поставьѭ, поставлюпоставшпоставтъ, поставть, поставтпоставмъ, поставмь, поставм, поставмопоставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поставѧтъ, поставѧть, поставѧтпоставвѣпоставтапоставтепоставпостав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поставмъ, поставмь, поставмпоставтепоставвѣпоставтапоставхъ, поставхь, поставхпоставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поставовпоставхомъ, поставхомь, поставхом, поставхмꙑпоставстепоставшѧ, поставшѫ, поставша, поставше, поставхѫпоставховѣпоставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поставстепоставлꙗахъ, поставлꙗхъ, поставьꙗхъ, поставлѣахъ, поставлѣхъ, поставѣахъ, поставѣхъ, поставлѧахъ, поставлѧхъ, поставѧахъ, поставѧхъ, поставлꙗахь, поставлꙗхь, поставьꙗхь, поставлѣахь, поставлѣхь, поставѣахь, поставѣхь, поставлѧахь, поставлѧхь, поставѧахь, поставѧхь, поставлꙗах, поставлꙗх, поставьꙗх, поставлѣах, поставлѣх, поставѣах, поставѣх, поставлѧах, поставлѧх, поставѧах, поставѧхпоставлꙗаше, поставлꙗше, поставьꙗше, поставлѣаше, поставлѣше, поставѣаше, поставѣше, поставлѧаше, поставлѧше, поставѧаше, поставѧшепоставлꙗаше, поставлꙗше, поставьꙗше, поставлѣаше, поставлѣше, поставѣаше, поставѣше, поставлѧаше, поставлѧше, поставѧаше, поставѧшепоставлꙗахомъ, поставлꙗхомъ, поставьꙗхомъ, поставлѣахомъ, поставлѣхомъ, поставѣахомъ, поставѣхомъ, поставлѧахомъ, поставлѧхомъ, поставѧахомъ, поставѧхомъ, поставлꙗахомь, поставлꙗхомь, поставьꙗхомь, поставлѣахомь, поставлѣхомь, поставѣахомь, поставѣхомь, поставлѧахомь, поставлѧхомь, поставѧахомь, поставѧхомь, поставлꙗахом, поставлꙗхом, поставьꙗхом, поставлѣахом, поставлѣхом, поставѣахом, поставѣхом, поставлѧахом, поставлѧхом, поставѧахом, поставѧхомпоставлꙗашете, поставлꙗшете, поставьꙗшете, поставлѣашете, поставлѣшете, поставѣашете, поставѣшете, поставлꙗасте, поставлꙗсте, поставьꙗсте, поставлѣасте, поставлѣсте, поставѣасте, поставѣсте, поставлѧасте, поставлѧсте, поставѧасте, поставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поставлꙗахѫ, поставлꙗхѫ, поставьꙗхѫ, поставлѣахѫ, поставлѣхѫ, поставѣахѫ, поставѣхѫ, поставлꙗахѹ, поставлꙗхѹ, поставьꙗхѹ, поставлѣахѹ, поставлѣхѹ, поставѣахѹ, поставѣхѹ, поставлѧахѹ, поставлѧхѹ, поставѧахѹ, поставѧхѹпоставлꙗаховѣ, поставлꙗховѣ, поставьꙗховѣ, поставлѣаховѣ, поставлѣховѣ, поставѣаховѣ, поставѣховѣ, поставлѧаховѣ, поставлѧховѣ, поставѧаховѣ, поставѧховѣпоставлꙗашета, поставлꙗшета, поставьꙗшета, поставлѣашета, поставлѣшета, поставѣашета, поставѣшета, поставлꙗаста, поставлꙗста, поставьꙗста, поставлѣаста, поставлѣста, поставѣаста, поставѣста, поставлѧаста, поставлѧста, поставѧаста, поставѧстапоставлꙗашете, поставлꙗшете, поставьꙗшете, поставлѣашете, поставлѣшете, поставѣашете, поставѣшете, поставлꙗасте, поставлꙗсте, поставьꙗсте, поставлѣасте, поставлѣсте, поставѣасте, поставѣсте, поставлѧасте, поставлѧсте, поставѧасте, поставѧсте
поставт -поставлѭ -поставш св 1. Поставя, сложа нещо или някого, туря, поместя тогда поѩтъ і дѣволъ ... ꙇ постав і на крлѣ црькꙿвьнѣемь З Мт 4.5 А, СК, Б.Срв. Лк 4.9 М постав на камні ноѕѣ моі СП 39.3 поⷢ҇ вьꙁложь ѹрарь ... поставь болѧщааⷢ҇ прⷣ҇ѣ олътаремь ... молтъ сѧ бѹ СЕ 38b 5 моⷧ҇ ег҄да сънѧт кѹкѹль. вь ѕ҃ день. поставтъ  прѣдъ дверьцам.  глеⷮ҇ ппъ моⷧ҇ СЕ 100а 9 аб повелѣ на вꙑсоцѣ мѣстѣ прѣстолъ поставт С 146.28 прѣжде же дошьстꙗ мꙋ прѣполовьнꙗ пѫт. обрѣте сꙙ водонось спльнена водꙑ. абь же сьньмъ ѭ  поставвъ на ꙁем ... плака  мол сꙙ С 550.26 Поставя във вода, потопя. въведъше же ѧ нагꙑ поставшꙙ посрѣдѣ еꙁера С 76.13 2. Поставя прав, изправя ꙇ прꙁъвавъ съ отроѧ. постав е по срѣдѣ хъ М Мт 18.2 ЗI, А, СК. Срв. Мк 9.36 М З А станетъ же слънъ же бъ поставтъ  Е 5б 18—19 меь ꙁъоштренъ. распꙙт поставъно С 85.16 поставшꙙ  прѣдь анупатомъ С 107.10 лѣствцѫ намъ. вѣрѫ отъ ꙁемьѧ на небо поставвъ С 353.14 неосѫжденааго на сѫдшт поставшꙙ С 477.7 3. Построя, изградя, издигна тѹ бо капшта многа бѣахѫ поставьна С 117.12 поставьѭ т ꙁлатъ обраꙁъ въ градѣ семь С 222.17 пршъдъше же на то мѣсто. деже нꙑнꙗ крьстьꙗн стлъпъ поставшꙙ С 537.21—22 ѹ гроба го вѣрꙿн стлъпъ поставшꙙ велкъ С 539.11 Разпъна, опъна [за палатка и под.]. архере ... стмъ слѹжтелъ () (ск)н ст(н)ънѣ. ѫже п(о)став бъ а не ловѣкъ Е 24а 17—18 4. Назнача, поставя, провъзглася или избера някого на определена длъжност или пост кто мѧ постав сѫдѭ л дѣлтелѣ надъ вам М Лк 12.14 З поставіші мѩ въ главѫ ѩꙁꙑкомъ СП 17.44 поставіші ѩ кънѩѕѩ по вьсеі ꙁемлі СП 44.17 по божю нарееню постав мъ цѣсарꙗ менемь еѡдосꙗ С 197.1 потом же постав  блаженꙑ сава. сокоѭ. варт  слѹжт брат вьсе С 284.6 блаженꙑ гргор. поставьнъ бꙑстъ патрархъ. стѣ бж цръкв рмьстѣ С 119.16 по мꙿноꙁѣ же врѣмен ... поставшꙙ рмьꙗне црѣ С 539.14 Издигна някого, дам власт. добрꙑ рабе ... о малѣ бѣ вѣренъ. надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ М Мт25.21 З, А, СК.Срв. СЕ 83а 5 К3а 20 С376.30 амнь глѭ вамъ. ѣко надъ вьсѣмь мѣнемъ поставтꙑ М Мт 24.47 З, А, СК.Срв. Лк 12.44 М З поставенъ бвъ апстл д(ам)ащѣннъ сѫ ... повѣданемъ бжемъ крст Е 38б 3—4 5. Ръкоположа в църковен чин не ꙁамѹдвъ же цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор ...  поставт въ къснꙙтн҄ градѣ епскѹпа С 201.4 цѣсарь же о поставьн епскѹпа къснꙙтнꙗ града. къ епскѹпомъ глагола да поставꙙтꙿ.  нарекошꙙ некꙿтарꙗ нѣгого (!) С 202.11 постав попꙑ  дꙗкꙑ С 236.27 де на свꙙто главьно мѣсто. хотꙙ свома рѫкама поставт  С 286.5—6 епскѹпъ бо ѹже поставьнъ нꙑнꙗ попъ не можетъ бꙑтъ С 287.22 6. Наредя някому да стои с определена цел [стража и под.] вонꙑ. поставі. остѫпі гробъ К 12а 19—20 постав помошть на пѫт прѣдъ манастꙑремъ. множьство мѫжъ С 209.1 поставл҄енꙑ м ед ὁ πεπιστευμένος Този, който е назначен, определен поставьнꙑ бо стрѣшт мѫенкꙑ С 92.15 7. Представя някого пред другиго егда сплъншѧ сѧ дьнье оштенѣ ею. по ꙁаконѹ мосеовѹ. въꙁнѣсѧ  въ лмъ. поставт прѣдъ гмь М Лк 2.22 З А СК Б Създам представа, представя се. потъщ сѧ себе скꙋшенⷶ҇. поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостдъна Е 1б 18 8. Определя, утвърдя поставі ѣковѹ повелѣнье СП 104.10 ѣкоже естъ поставілъ день. вь ньже хоштетъ сѫдіт бъ К 11а 3 9. Покажа, изтъкна обліѭ тѩ.  поставлѭ прѣдъ ліцемъ твоімъ грѣхꙑ твоѩ СП 49.21 Утвърдя, затвърдя. постав рабѹ твоемѹ. словⷪ҇ твое въ страхъ твої СП 118.38 10. Предложа, подам он же поставшѧ емѹ. ҃ћт съребрьнкъ М Мт 26.15 З, А, СК.Срв. К 5b 29—30 С415.9— 10 11. Приближа, доближа брашно насъ не поставтъ прѣдъ бмъ Е 3а 11 ꙁаконъ поставт νομοϑετέω Създам, дам закон къто естъ ловѣкъ боѩ сѩ (сѩ) гі. ꙁаконъ поставітъ емѹ на пѫті же іꙁволі СП 24.12 Срв. СЕ75а 9—10 поставт въ мѣрѫ ἵστημι σταϑμῷ Поставя на теглилка [образно] же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ пръстѭ. ꙇже естъ поставлъ горꙑ въ мѣрѫ. емѹже сѧ вꙿсѣьскаа повнѹѭⷮ҇ СЕ 55b 22—23 поставт въ санъ црькъвьнꙑ χειροτονέω Ръкоположа коньавъшѹ же слѹжьбѫ. въсхотѣ блаженꙑ сава поставт  въ санъ цръкъвънꙑ С 285.28—29 поставт клросѣ дꙗка χειροτονέω Ръкоположа за църковен служител, за свещенослужител поставьнъ бꙑвъ клросѣ дꙗкъ С 214.8 поставт кого попа χειροτονέω τινά Ръкоположа някого за свещеник  не моштьно стъ поставт го попа С 286.30—287.1 поставт прѣдъ собоѭ παρίστημι Поставя пред себе си отъметаѧ ѹбо вьера. владꙑьскъ (!) л҄егеонъ (!). агг҄елъ глагол҄ꙙ петров. ꙗко могѫ нꙑнꙗ прѣдъ собоѭ. поставт бол҄е С 463.9 простъ поставт ἐγείρω, ἀνορϑόω Изправя  абе поставтъ ꙇ простъ.  къ людеⷨ҇ глеⷮ҇ СЕ 95b 1—2 ѡ гласа сло. раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ дно събъравъш.  простъ поставьш.  не бꙑвъшааго въ бꙑт прведъш С 317.11—12 прѣд поставт προτίϑημι Предпочета [образно] како насꙑштѫ жꙙждѫ вашего любослꙑшанꙗ. кѫѭ прѣд поставьѭ словес трепеꙁѫ С 424.18 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр ἵστημι καϑίστημι παρίστημι ἐφίστημι ἀνατείνω ἱδρύω πήγνυμι ἀναδείκνυμι τίϑημι χειροτονέω ποιέω προχειρίζομαι ἀνορϑόω γίγνομαι ἄγω προβάλλομαι поставіт Нвб поставя, поставям ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА поставлявам остар ВА