Исторически речник
попѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
попѹсттпопѹщѫ, попѹщѹпопѹстшпопѹсттъ, попѹстть, попѹсттпопѹстмъ, попѹстмь, попѹстм, попѹстмопопѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
попѹстѧтъ, попѹстѧть, попѹстѧтпопѹствѣпопѹсттапопѹсттепопѹстпопѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
попѹстмъ, попѹстмь, попѹстмпопѹсттепопѹствѣпопѹсттапопѹстхъ, попѹстхь, попѹстхпопѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попѹстпопѹстхомъ, попѹстхомь, попѹстхом, попѹстхмꙑпопѹстстепопѹстшѧ, попѹстшѫ, попѹстша, попѹстше, попѹстхѫпопѹстховѣпопѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
попѹстстепопѹщаахъ, попѹстѣхъ, попѹщаахь, попѹстѣхь, попѹщаах, попѹстѣхпопѹщааше, попѹстѣшепопѹщааше, попѹстѣшепопѹщаахомъ, попѹстѣхомъ, попѹщаахомь, попѹстѣхомь, попѹщаахом, попѹстѣхомпопѹщаашете, попѹстѣшете, попѹщаасте, попѹстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
попѹщаахѫ, попѹстѣхѫ, попѹщаахѹ, попѹстѣхѹпопѹщааховѣ, попѹстѣховѣпопѹщаашета, попѹстѣшета, попѹщааста, попѹстѣстапопѹщаашете, попѹстѣшете, попѹщаасте, попѹстѣсте
попѹстт -попѹщѫ -попѹстш св 1. Позволя, допусна не попѹст вьсемѹ градѹ  ꙁем погꙑбꙿнѫт отъ сотонꙑ С 535.25 въ сьгрѣшень попѹштенъ бꙑстъ въпаст С 519.14 многѹѹмѹ трѹдѹ продлъжт сꙙ попѹст С 529.8  два нѣкого себѣ богꙋ попѹствъшѹ. въꙁмогошꙙ отътръгнѫт рѫцѣ го отъ ѹꙁдꙑ кон҄ьнꙑѧ цѣсарꙙ С 193.8 2. Само 3л. Безл. Разрешено е, възможно е не попѹсттъ бо т сꙙ бꙑт вь н҄емъ С 554.11 попѹстт сѧ Изч С Гр συγχωρέω Нвб Срв попустя, попущам диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл