Исторически речник
прѣꙗхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣꙗхатпрѣꙗдѫ, прѣѣдѫ, прѣꙗхаѭ, прѣꙗдѹ, прѣѣдѹпрѣꙗдеш, прѣѣдеш, прѣꙗхаѥшпрѣꙗдетъ, прѣѣдетъ, прѣꙗхаѥтъ, прѣꙗдеть, прѣѣдеть, прѣꙗдет, прѣѣдетпрѣꙗдемъ, прѣѣдемъ, прѣꙗхаѥмъ, прѣꙗдемь, прѣѣдемь, прѣꙗдем, прѣѣдем, прѣꙗдемо, прѣѣдемопрѣꙗдете, прѣѣдете, прѣꙗхаѥте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣꙗдѫтъ, прѣѣдѫтъ, прѣꙗхаѭтъ, прѣꙗдѹтъ, прѣѣдѹтъ, прѣꙗдѫть, прѣѣдѫть, прѣꙗхаѭть, прѣꙗдѹть, прѣѣдѹть, прѣꙗдѫт, прѣѣдѫт, прѣꙗхаѭт, прѣꙗдѹт, прѣѣдѹтпрѣꙗдевѣ, прѣѣдевѣ, прѣꙗхаѥвѣпрѣꙗдета, прѣѣдета, прѣꙗхаѥтапрѣꙗдете, прѣѣдете, прѣꙗхаѥтепрѣꙗд, прѣꙗха, прѣѣд, прѣѣхапрѣꙗд, прѣꙗха, прѣѣд, прѣѣха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣꙗдѣмъ, прѣꙗхамъ, прѣѣдѣмъ, прѣѣхамъ, прѣꙗдѣмь, прѣꙗхамь, прѣѣдѣмь, прѣѣхамь, прѣꙗдѣм, прѣꙗхам, прѣѣдѣм, прѣѣхампрѣꙗдѣте, прѣꙗхате, прѣѣдѣте, прѣѣхатепрѣꙗдѣвѣ, прѣꙗхавѣ, прѣѣдѣвѣ, прѣѣхавѣпрѣꙗдѣта, прѣꙗхата, прѣѣдѣта, прѣѣхатапрѣꙗдъ, прѣꙗдохъ, прѣѣдъ, прѣѣдохъ, прѣꙗдь, прѣꙗдохь, прѣѣдь, прѣѣдохь, прѣꙗдох, прѣѣдохпрѣꙗде, прѣѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣꙗде, прѣѣдепрѣꙗдомъ, прѣꙗдохомъ, прѣѣдомъ, прѣѣдохомъ, прѣꙗдомь, прѣꙗдохомь, прѣѣдомь, прѣѣдохомь, прѣѣдохомпрѣꙗдете, прѣꙗдосте, прѣѣдете, прѣѣдостепрѣꙗдѫ, прѣꙗдошѧ, прѣѣдѫ, прѣѣдошѧ, прѣꙗдошѫ, прѣѣдошѫ, прѣꙗдоша, прѣѣдоша, прѣꙗдоше, прѣѣдошепрѣꙗдовѣ, прѣꙗдоховѣ, прѣѣдовѣ, прѣѣдоховѣпрѣꙗдета, прѣꙗдоста, прѣѣдета, прѣѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣꙗдете, прѣꙗдосте, прѣѣдете, прѣѣдостепрѣꙗдѣахъ, прѣѣдѣахъ, прѣꙗдѣахь, прѣѣдѣахь, прѣꙗдѣах, прѣѣдѣахпрѣꙗдѣаше, прѣѣдѣашепрѣꙗдѣаше, прѣѣдѣашепрѣꙗдѣахомъ, прѣѣдѣахомъ, прѣꙗдѣахомь, прѣѣдѣахомь, прѣꙗдѣахом, прѣѣдѣахомпрѣꙗдѣашете, прѣѣдѣашете, прѣꙗдѣасте, прѣѣдѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣꙗдѣахѫ, прѣѣдѣахѫ, прѣꙗдѣахѹ, прѣѣдѣахѹпрѣꙗдѣаховѣ, прѣѣдѣаховѣпрѣꙗдѣашета, прѣѣдѣашета, прѣꙗдѣаста, прѣѣдѣастапрѣꙗдѣашете, прѣѣдѣашете, прѣꙗдѣасте, прѣѣдѣасте
прѣꙗхат -прѣꙗдѫ -прѣꙗдеш св Премина, прехвърля се на другия бряг; преплувам с кораб езеро, река и под ꙇ прѣѣвъше прдѫ на ꙁемлѭ ћенсаретъскѫ М Мт 14.34 З, А.Срв. Мк 6.53 М ꙇ прѣѣдѫ на ꙁемл҄ѭ гадарнъск(ѭ). ѣже естъ об онъ полъ галлѣѩ М Лк 8.26 З ꙇ вьлѣꙁъ въ корабь съ прѣѣде. ꙇ прде (въ) въ сво градъ М Мт 9.1 З прѣѣвъшю св въ кораб пакꙑ на онъ полъ. събъра сѧ народъ мъногъ о немь. ꙇ бѣ пр мор М Мк 5.21 З ꙇ рее къ нмъ прѣѣдѣмъ на онъ полъ еꙁера М Лк 8.22 ꙇ прѣхавъше [погр. вм. прѣѣхавъше] прдошѧ въ ꙁемл҄ѭ ћенсаретьскѫ. ꙇ прсташѧ. ꙇ шъдъшемъ же ꙇмъ ꙇс кораблѣ абье поꙁнашѧ  З Мк 6.53 ꙇ тъ вълѣꙁе въ корабл҄ь. ꙇ ѹенц его. ꙇ рее ꙇмъ. прѣꙇдѣмъ на онъ полъ еꙁера. ꙇ прѣѣдѫ З Лк 8.22 Изч М З А Гр διαπεράω καταπλέω διέρχομαι ἀνάγομαι Нвб Ø