Исторически речник
прносъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прносъ, прносьпрносапрносѹ, прносовпрносъ, прносьпрносапрносомь, прносомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прносѣпрносепрнос, прносовепрносъ, прнось, прносовъ, прносовьпрносомъ, прносомь, прносовомъ, прносовомьпрносꙑ, прносовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прносꙑ, прносовꙑ, прносъмпрносѣхъ, прносѣхь, прносохъ, прносохь, прносовохъ, прносовохьпрносапрносѹпрносома
прносъ м 1. Дар, приношение, принос ѹбо сꙙ съкаꙁанꙗ того прноса С 421.30 Затова́ реⷱ ́ца́рь да сто́ри голѣⷨ при́ноⷭ и мо́лба на бѡ́говете є́ллїнскы́. и ѿиде́ ца́рь в ка́пище бо́га аполѡ́на: щото́ го и́маха є́ллїнете като́ бо́га. и та́мⸯ си́ стори́ по́клонⸯ и при́нось Тр. дам. 70 и ѿиде́ гедеѡ́нь, и закла́ ꙗ́pe и свари́ го, и зе́ Еди́нь прѣсне́ць. и при́нось доне́се това́ а́гглꙋ да ꙗде́. реⷱ҇ ́мꙋ а́ггль: оузми́ то́ꙗ при́нось и ѻстави́ го при то́ꙗ Ка́микь Тр. дам. 167 2. Печалба, приход овъ множа  овъ же хѹжде прносъ покаꙁаста С 376.9 въ дно бо отъ дного огавьнꙗ (!). раꙁно бꙑшꙙ прснос (погр. вм. прнос, Север., с. 376, бел. под линия) отъ дноѧ мнась С 376.3 3. Хлябът в светото тайнство на евхаристията, просфора. просфоура бо сѧ рееть елиньськꙑ приносъ хлѣбоу крьстоꙁнаменаноу, иже мольбами истителꙗ ї приходъмь с͠тго духа ос͠вщꙗеть сѧ ЙЕ Бог. 277а г͠лть же инѣмь приносъмь истꙑимь просфора, нъ нꙑнѣ ѡ семь хлѣбѣ ꙁнамена нѣмъ г͠лть приꙗть рееть сꙗ ЙЕ 277b Изч С ЙЕ Бог. Тр. дам. Гр προσφορά πρόσοδος Нвб принос ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА