Исторически речник
покалꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покалꙗт сѧпокалꙗѭ, покалѣѭ, покалꙗѫ, покалѣѫ, покалꙗѧ, покалѣѧ, покалꙗю, покалѣю, покалѧю, покалаѫ, покалаѧпокалꙗш, покалꙗеш, покалѣш, покалѣеш, покалѣаш, покалѧеш, покалаешпокалꙗтъ, покалꙗетъ, покалѣтъ, покалѣетъ, покалѣатъ, покалꙗть, покалꙗеть, покалѣть, покалѣеть, покалѣать, покалꙗт, покалꙗет, покалѣт, покалѣет, покалѣат, покалѧетъ, покалѧеть, покалѧет, покалаетъ, покалаеть, покалаетпокалꙗмъ, покалꙗемъ, покалѣмъ, покалѣемъ, покалѣамъ, покалꙗмь, покалꙗемь, покалѣмь, покалѣемь, покалѣамь, покалꙗм, покалꙗем, покалѣм, покалѣем, покалѣам, покалꙗмо, покалꙗемо, покалѣмо, покалѣемо, покалѣамо, покалѧемъ, покалѧемь, покалѧем, покалаемъ, покалаемь, покалаем, покалаемопокалꙗте, покалꙗете, покалѣте, покалѣете, покалѣате, покалѧете, покалаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покалꙗѭтъ, покалѣѭтъ, покалѣѫтъ, покалꙗѫтъ, покалѣѧтъ, покалꙗѧтъ, покалѣютъ, покалꙗютъ, покалꙗѭть, покалѣѭть, покалѣѫть, покалꙗѫть, покалѣѧть, покалꙗѧть, покалѣють, покалꙗють, покалꙗѭт, покалѣѭт, покалѣѫт, покалꙗѫт, покалѣѧт, покалꙗѧт, покалѣют, покалꙗют, покалѧютъ, покалѧють, покалѧют, покалаѫтъ, покалаѧтъ, покалаѫть, покалаѧть, покалаѫт, покалаѧтпокалꙗвѣ, покалꙗевѣ, покалѣвѣ, покалѣевѣ, покалѣавѣ, покалѧевѣпокалꙗта, покалꙗета, покалѣта, покалѣета, покалѣата, покалѧетапокалꙗте, покалꙗете, покалѣте, покалѣете, покалѣате, покалѧетепокалꙗ, покалѣ, покалѧ, покалапокалꙗ, покалѣ, покалѧ, покала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покалꙗмъ, покалѣмъ, покалꙗмь, покалѣмь, покалꙗм, покалѣм, покалѧмъ, покалѧмь, покалѧм, покаламъ, покаламь, покалампокалꙗте, покалѣте, покалѧте, покалатепокалꙗвѣ, покалѣвѣ, покалѧвѣ, покалавѣпокалꙗта, покалѣта, покалѧта, покалатапокалꙗхъ, покалѣхъ, покалꙗхь, покалѣхь, покалꙗх, покалѣх, покалѧхъ, покалѧхь, покалѧх, покалахъ, покалахь, покалахпокалꙗ, покалѣ, покалѧ, покала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покалꙗ, покалѣ, покалѧ, покалапокалꙗхомъ, покалѣхомъ, покалꙗхомь, покалѣхомь, покалꙗхом, покалѣхом, покалꙗхмꙑ, покалѣхмꙑ, покалѧхомъ, покалѧхомь, покалѧхом, покалахомъ, покалахомь, покалахом, покалахмꙑпокалꙗсте, покалѣсте, покалѧсте, покаластепокалꙗшѧ, покалашѧ, покалѣшѧ, покалꙗшѫ, покалашѫ, покалѣшѫ, покалꙗша, покалѣша, покалꙗше, покалаше, покалѣше, покалꙗхѫ, покалѣхѫ, покалахѫ, покалѧшапокалꙗховѣ, покалѣховѣ, покалѧховѣ, покалаховѣпокалꙗста, покалѣста, покалѧста, покаласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покалꙗсте, покалѣсте, покалѧсте, покаластепокалꙗахъ, покалꙗхъ, покалꙗах, покалаахъ, покалахъ, покалаахь, покалахь, покалꙗхь, покалꙗх, покалаах, покалѧхъ, покалѧхь, покалѧхпокалꙗаше, покалꙗше, покалааше, покалаше, покалѧшепокалꙗаше, покалꙗше, покалааше, покалаше, покалѧшепокалꙗахомъ, покалꙗхомъ, покалаахомъ, покалахомъ, покалꙗахомь, покалꙗхомь, покалаахомь, покалахомь, покалꙗахом, покалꙗхом, покалаахом, покалахом, покалѧхомъ, покалѧхомь, покалѧхомпокалꙗашете, покалꙗшете, покалꙗасте, покалꙗсте, покалаашете, покалашете, покалаасте, покаласте, покалѧшете, покалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покалꙗахѫ, покалꙗхѫ, покалꙗахѹ, покалꙗхѹ, покалаахѫ, покалахѫ, покалаахѹ, покалахѹ, покалѧхѹпокалꙗаховѣ, покалꙗховѣ, покалааховѣ, покалаховѣ, покалѧховѣпокалꙗашета, покалꙗшета, покалꙗаста, покалꙗста, покалѧшета, покалѧста, покалаашета, покалашета, покалааста, покаластапокалꙗашете, покалꙗшете, покалꙗасте, покалꙗсте, покалѧшете, покалѧсте, покалаашете, покалашете, покалаасте, покаласте
покалꙗт сѧ -покалꙗѭ сѧ -покалꙗш сѧ св Окалям се, омърся се [прен.] ꙁълꙑм дѣлꙑ. сам сꙙ покалꙗте С 507.28—29 Изч С Гр ἐγκυλίομαι Нвб покалям диал НГер ЕтМл ДА