Исторически речник
прѣтворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтвортпрѣтворѭ, прѣтворѧ, прѣтворюпрѣтворшпрѣтвортъ, прѣтворть, прѣтвортпрѣтвормъ, прѣтвормь, прѣтворм, прѣтвормопрѣтворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтворѧтъ, прѣтворѧть, прѣтворѧтпрѣтворвѣпрѣтвортапрѣтвортепрѣтворпрѣтвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтвормъ, прѣтвормь, прѣтвормпрѣтвортепрѣтворвѣпрѣтвортапрѣтворхъ, прѣтворхь, прѣтворхпрѣтвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтворпрѣтворхомъ, прѣтворхомь, прѣтворхом, прѣтворхмꙑпрѣтворстепрѣтворшѧ, прѣтворшѫ, прѣтворша, прѣтворше, прѣтворхѫпрѣтворховѣпрѣтворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтворстепрѣтворѣѣхъ, прѣтворꙗѣхъ, прѣтворꙗꙗхъ, прѣтвораахъ, прѣтворꙗхъ, прѣтворѣхъ, прѣтворахъ, прѣтворѧахъ, прѣтворѧхъ, прѣтворꙗѣхь, прѣтворꙗꙗхь, прѣтворѣѣхь, прѣтвораахь, прѣтворꙗхь, прѣтворѣхь, прѣтворахь, прѣтворѧахь, прѣтворѧхь, прѣтворꙗѣх, прѣтворꙗꙗх, прѣтворѣѣх, прѣтвораах, прѣтворꙗх, прѣтворѣх, прѣтворах, прѣтворѧах, прѣтворѧхпрѣтворѣѣше, прѣтворꙗѣше, прѣтворꙗꙗше, прѣтворааше, прѣтворꙗше, прѣтворѣше, прѣтвораше, прѣтворѧаше, прѣтворѧшепрѣтворѣѣше, прѣтворꙗѣше, прѣтворꙗꙗше, прѣтворааше, прѣтворꙗше, прѣтворѣше, прѣтвораше, прѣтворѧаше, прѣтворѧшепрѣтворѣѣхомъ, прѣтворꙗѣхомъ, прѣтворꙗꙗхомъ, прѣтвораахомъ, прѣтворꙗхомъ, прѣтворѣхомъ, прѣтворахомъ, прѣтворѧахомъ, прѣтворѧхомъ, прѣтворꙗѣхомь, прѣтворꙗꙗхомь, прѣтворѣѣхомь, прѣтвораахомь, прѣтворꙗхомь, прѣтворѣхомь, прѣтворахомь, прѣтворѧахомь, прѣтворѧхомь, прѣтворꙗѣхом, прѣтворꙗꙗхом, прѣтворѣѣхом, прѣтвораахом, прѣтворꙗхом, прѣтворѣхом, прѣтворахом, прѣтворѧахом, прѣтворѧхомпрѣтворѣѣшете, прѣтворꙗѣшете, прѣтворꙗꙗшете, прѣтвораашете, прѣтворꙗшете, прѣтворѣшете, прѣтворашете, прѣтворꙗѣсте, прѣтворꙗꙗсте, прѣтворѣѣсте, прѣтвораасте, прѣтворꙗсте, прѣтворѣсте, прѣтворасте, прѣтворѧасте, прѣтворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтворѣѣхѫ, прѣтворꙗѣхѫ, прѣтворꙗꙗхѫ, прѣтвораахѫ, прѣтворꙗхѫ, прѣтворѣхѫ, прѣтворахѫ, прѣтворꙗѣхѹ, прѣтворꙗꙗхѹ, прѣтворѣѣхѹ, прѣтвораахѹ, прѣтворꙗхѹ, прѣтворѣхѹ, прѣтворахѹ, прѣтворѧахѹ, прѣтворѧхѹпрѣтворѣѣховѣ, прѣтворꙗѣховѣ, прѣтворꙗꙗховѣ, прѣтворааховѣ, прѣтворꙗховѣ, прѣтворѣховѣ, прѣтвораховѣ, прѣтворѧаховѣ, прѣтворѧховѣпрѣтворѣѣшета, прѣтворꙗѣшета, прѣтворꙗꙗшета, прѣтвораашета, прѣтворꙗшета, прѣтворѣшета, прѣтворашета, прѣтворꙗѣста, прѣтворꙗꙗста, прѣтворѣѣста, прѣтворааста, прѣтворꙗста, прѣтворѣста, прѣтвораста, прѣтворѧаста, прѣтворѧстапрѣтворѣѣшете, прѣтворꙗѣшете, прѣтворꙗꙗшете, прѣтвораашете, прѣтворꙗшете, прѣтворѣшете, прѣтворашете, прѣтворꙗѣсте, прѣтворꙗꙗсте, прѣтворѣѣсте, прѣтвораасте, прѣтворꙗсте, прѣтворѣсте, прѣтворасте, прѣтворѧасте, прѣтворѧсте
прѣтворт -прѣтворѭ -прѣтворш св Претворя, превърна, променя, дам друг вид [образно] ꙁеро же бѣ ... ꙗкоже се пол҄е сътворено бѣ. кон҄емъ тешт. то прѣтворьшѹ мраꙁꙋ го  съмръꙁъше сꙙ велм. пѣш  сънѹꙁн по н҄емѹ хождаахѫ С 90.6 тъ же въꙁалка. же ѹмꙑшл҄енмъ днѣмъ водѫ на вно прѣтвор т С 344.21 растворьше внам ꙗꙁвънꙑм врѣдъ цѣлꙙште. тако же  съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор С 430.18 Изч С Гр μεταποιέω μετατρέπω συγχράομαι Нвб Срв претворя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА