Исторически речник
повѣдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повѣдатповѣдаѭ, повѣдаѫ, повѣдаѧ, повѣдаюповѣдаш, повѣдаеш, повѣдаашповѣдатъ, повѣдаетъ, повѣдаатъ, повѣдать, повѣдаеть, повѣдаать, повѣдат, повѣдает, повѣдаатповѣдамъ, повѣдаемъ, повѣдаамъ, повѣдамь, повѣдаемь, повѣдаамь, повѣдам, повѣдаем, повѣдаам, повѣдамо, повѣдаемо, повѣдаамоповѣдате, повѣдаете, повѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
повѣдаѭтъ, повѣдаѫтъ, повѣдаѧтъ, повѣдаютъ, повѣдаѭть, повѣдаѫть, повѣдаѧть, повѣдають, повѣдаѭт, повѣдаѫт, повѣдаѧт, повѣдаютповѣдавѣ, повѣдаевѣ, повѣдаавѣповѣдата, повѣдаета, повѣдаатаповѣдате, повѣдаете, повѣдаатеповѣдаповѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повѣдамъ, повѣдамь, повѣдамповѣдатеповѣдавѣповѣдатаповѣдахъ, повѣдахь, повѣдахповѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
повѣдаповѣдахомъ, повѣдахомь, повѣдахом, повѣдахмꙑповѣдастеповѣдашѧ, повѣдашѫ, повѣдаша, повѣдаше, повѣдахѫповѣдаховѣповѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повѣдастеповѣдаахъ, повѣдахъ, повѣдаахь, повѣдахь, повѣдаах, повѣдахповѣдааше, повѣдашеповѣдааше, повѣдашеповѣдаахомъ, повѣдахомъ, повѣдаахомь, повѣдахомь, повѣдаахом, повѣдахомповѣдаашете, повѣдашете, повѣдаасте, повѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
повѣдаахѫ, повѣдахѫ, повѣдаахѹ, повѣдахѹповѣдааховѣ, повѣдаховѣповѣдаашета, повѣдашета, повѣдааста, повѣдастаповѣдаашете, повѣдашете, повѣдаасте, повѣдасте
повѣдат -повѣдаѭ -повѣдаш несв 1. Известявам, съобщавам, казвам прклюшѧ же сѧ едн въ то врѣмѧ повѣдаѭште емѹ о галлехъ. ꙇхъже кръвъ платъ съмѣс съ жрътвам хъ М Лк 13.1 де же лкъ  повѣда юдеомъ. ѣко съ естъ ꙇже мѧ сътворі цѣла А Йо 5.15 да повѣдатъ къждо васъ сво мꙙ.  санъ  отъьство С 99.7 вьлѣꙁъша же въ тьмнцѫ раꙁдрѣшста аб сѫштꙙѧ тѹ. братѭ ѧ нарѫшта ...  ꙗко  вѣ хоштевѣ крьстꙗна бꙑт повѣдааста С 212.10—11 сце прнѹжденъ повѣда  родъ.  отььство С 294.27 текъ повѣда ѹтелю свомѹ. глꙙ. ꙗко ꙁвѣрь прѣвелкъ стотъ прѣдъ двьрьм С 558.24—25 Поверявам, доверявам. нѣто мол҄ѫ особь блаженꙑма вама повѣдат С 286.10—11 Разкривам, проявявам. съмотр не тъкꙿмо ѹмьршмъ пр н҄емъ  по н҄емъ. повѣдат сво ловѣколюб С 462.2—3 2. Разказвам, описвам с думи ꙇ въꙁвращьше сѧ апл повѣдашѧ емѹ елко сътворшѧ М Лк 9.10 З въ вьсе странѣ юдестцѣ повѣдаем бѣахѫ вьс гл с М Лк 1.65 З А въꙁврат сѧ въ домъ тво.  повѣда елко т сътвор бъ М Лк 8.39 З А СК грѣшънікѹ рее бъ. вьскѫѫ тꙑ повѣдаші оправьданъѣ моѣ СП 49.16 повѣдаетъ блаженꙑ сь еванћелістъ К 5b 40—6а 1 де плаѫшт сꙙ до стааго мѫжа. повѣдат мѹ своѭ бѣдѫ С 43.29 Разпространявам [заповед, нареждане]. гда же ѹже повѣдано бꙑстъ беꙁбожьно ... повѣдан. не нарцат ха С 85.5 3. Свидетелствам, потвърждавам на се прдъ въ мръ. да повѣдаѭ стнѫ СК Йо 18.37  повѣда ѡⷩ҇а гл. ꙗко вдѣхъ дхъ съходщъ. ꙗко голѫбь съ нбсе СК Йо 1.32 повѣдахъ. ꙗко сь естъ снъ бжі СК Йо 1.34 вꙑ же повѣдаіте. ꙗко скон. съ мъноѭ есте СК Йо 15.27 4. Прогласявам, обявявам съвъꙁдвгн тѣлеса наша. вь день вь ньже сто . неложъно повѣдалъ ес СЕ 65b 11—12 5. прич мин страд a) Като прил. повѣданъ, –ꙑ a) καταμηνυϑείς Съобщен, посочен прде на повѣдано мѹ мѣсто С 519.27 b) b) Като същ. повѣдано ср ед τὰ κηρυττόμενα Известие, свидетелство да вждѫ свома ома повѣдано вам С 500.26 6. Прич. сег. деят. като същ. повѣдаѭща ср мн τὰ διαγγέλλοντα Уверения, свидетелства нктоже слꙑшаньꙗ повѣдаатъ. нктоже отъ рѣ повѣд прностъ. нктоже мене прметъ твоꙗ повѣдаѭшта С 510.29—30 повѣдат прѣжде δηλόω πάλαι Предсказвам, предричам не повѣда л прѣжде богъ пророкомъ С 330.23 М З А СК О СП СЕ К С Гр λέγω ἀναγγέλλω ἀπαγγέλλω ἀνατίϑημι δηλόω διαλαλέω διηγέομαι δίδωμι ἐξηγέομαι ἐπιδίδωμι ϑαρσέω περιαγγέλλω σημαίνω κηρύσσω ἐπαγγέλλω μαρτυρέω καταμαρτυρέω μεταδίδωμι ἐπαγγελία Нвб Срв вям, вем диал НГер ДА