Исторически речник
послѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
послѹшатпослѹшаѭ, послѹшаѫ, послѹшаѧ, послѹшаюпослѹшаш, послѹшаеш, послѹшаашпослѹшатъ, послѹшаетъ, послѹшаатъ, послѹшать, послѹшаеть, послѹшаать, послѹшат, послѹшает, послѹшаатпослѹшамъ, послѹшаемъ, послѹшаамъ, послѹшамь, послѹшаемь, послѹшаамь, послѹшам, послѹшаем, послѹшаам, послѹшамо, послѹшаемо, послѹшаамопослѹшате, послѹшаете, послѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
послѹшаѭтъ, послѹшаѫтъ, послѹшаѧтъ, послѹшаютъ, послѹшаѭть, послѹшаѫть, послѹшаѧть, послѹшають, послѹшаѭт, послѹшаѫт, послѹшаѧт, послѹшаютпослѹшавѣ, послѹшаевѣ, послѹшаавѣпослѹшата, послѹшаета, послѹшаатапослѹшате, послѹшаете, послѹшаатепослѹшапослѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
послѹшамъ, послѹшамь, послѹшампослѹшатепослѹшавѣпослѹшатапослѹшахъ, послѹшахь, послѹшахпослѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
послѹшапослѹшахомъ, послѹшахомь, послѹшахом, послѹшахмꙑпослѹшастепослѹшашѧ, послѹшашѫ, послѹшаша, послѹшаше, послѹшахѫпослѹшаховѣпослѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
послѹшастепослѹшаахъ, послѹшахъ, послѹшаахь, послѹшахь, послѹшаах, послѹшахпослѹшааше, послѹшашепослѹшааше, послѹшашепослѹшаахомъ, послѹшахомъ, послѹшаахомь, послѹшахомь, послѹшаахом, послѹшахомпослѹшаашете, послѹшашете, послѹшаасте, послѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
послѹшаахѫ, послѹшахѫ, послѹшаахѹ, послѹшахѹпослѹшааховѣ, послѹшаховѣпослѹшаашета, послѹшашета, послѹшааста, послѹшастапослѹшаашете, послѹшашете, послѹшаасте, послѹшасте
послѹшат -послѹшаѭ -послѹшаш несв св 1. Възприемам със слух, слушам, чувам мъноѕ народ послѹшаахѫ его въ сласть М Мк 12.37 З бѣахѫ же къ немѹ прблжаѭште сѧ вьс мꙑтаре  грѣшънц. послѹшатъ его М Лк 15.1 З ꙇже естъ отъ ба глъ бжі послѹшаатъ М Йо 8.47 З А вьсѣкъ же естъ отъ стнꙑ послѹшаатъ гласа моего М Йо 18.37 З А СК ї не послѹшашѩ люді моі гласа моего СП 80.12 полемонъ  сѫшт сь н҄мъ  вьсь народъ. помлъашꙙ послѹшаѭште. ꙗкоже нкомѹже кръкнѫт С 129.19 пршъдъше же посълан къ двьремъ тьмнънꙑмъ послѹшатъ. ѹслꙑшашꙙ ꙗ поѭшта С 184.4 Внимавам да се чуе всичко, което се приказва. прꙁъвавъ вьсь народъ глааше мъ. послѹшате мене вьс  раꙁѹмѣвате М Мк 7.14 З послѹшаѭще м мн οἱ ἀκούοντες Тези, които слушат, чуват; слушащите, чуващите ѹжасаахѫ же сѧ вьс. послѹшаѭште его М Лк 2.47 З А СК Б 2. Прен. Вслушвам се, обръщам внимание; послушвам, възприемам съветите, желанията [молитвите] аꙁъ же вѣдѣхъ. ѣко вьсегда ме(не) послѹшаеш М Йо 11.42 З А СК послѹша ѹбо блаженаго павъла глѫшта К 3b 16 гі бже нашь тꙑ послѹшааше іхъ СП 98.8 гі бже ... послѹшавъ молтвꙑ нашеѩ. ꙇ посъл свое блгвене СЕ 12b 10 тꙑ ѹбо послѹша насъ ... молѧщхъ т сѧ СЕ 64b 12 послѹшате мене  отъстѫпте отъ бѣсованꙗ С 34.12 повелѣнꙗ цѣсарꙗ послѹшамъ.  ꙁаповѣд го сътвормъ С 260.2 послѹша добрѣ. нтоже беꙁдраꙁѹма глагол҄етъ свꙙто псан С 356.15 послѹша соломона въ мѫдростехъ глагол҄ѫшта С 356.24 аште бо не вѣ нкꙿтоже сце глаголат. то  сѫд го не послѹшатꙿ С 382.18 аште да не по того обраꙁѹ глагол҄еш. не послѹшатъ тебе н въньметъ С 382.23 Търпя, поддържам. вѣмъ же ѣко грѣ(шь)нкъ бъ не послѹшаатъ. нъ аште кто бготецъ естъ  волѭ его сътвортъ того послѹшаатъ М Йо 9.31 З А 3. Прен. Покорявам се, подчинявам се, послушен съм сь естъ снъ мо вьꙁлюбленꙑ о немьже благоꙁволхъ. того послѹшате М Мт 17.5А Срв.Мк 9.7 М, З;Лк 9.35 З;СЕ 3b 2 лвц же юдшѧ сѧ глще. къто сь естъ ѣко вѣтр  море послѹшаѭтъ его М Мт 8.27 З.Срв. Мк 4.41 М, З;Лк 8.25 М З А СК людье бо вьс дръжаахѫ сѧ его послѹшаѭште М Лк 19.48 З тебѣ молѧтъ сѧ ꙁвѣꙁдꙑ. тебѣ послѹшаетъ свѣтъ. тебе боѩтъ сѧ беꙁденѣ СЕ 4а 7 ов бѣгаахѫ. а дрѹꙁ послѹшаахѫ С 85.18 анупатъ рее ... послѹша ѹбо кодрате  пожьр богомъ С 104.10 не послѹша мене н прѣклон сꙙ С 195.6 повел сьмрьт послѹшат мене С 309.20 тъьѭ а бꙑ ѧ послѹшалъ. т ѹгод  сътворлъ С 365.27 4. Прен. Вярвам, повярвам, съгласявам се с някого аште мосѣа  пркъ не послѹшаѭтъ. н аште кто отъ мрътвꙑхъ въскрьснетъ. не мѫтъ вѣрꙑ М Лк 16.31 З А СК мѫтъ мосѣа  пркꙑ да послѹшаѭтъ хъ М Лк 16.29 З А СК глаахѫ же мьноѕ отъ нхъ. бѣсъ матъ. ꙇ нестовъ естъ. то его послѹшаате М Йо 10.20 З А прідѣте ѩда послѹшате мене СП 33.12 алеѯандръ глагола не льст сꙙ кнꙙꙁѹ. ꙗко послѹшаѭ твого ласканꙗ С 156.8 послѹшавъ же хъ цѣсарь. прѣобдѣвъ  поде С 192.19—20 Възприемам, вземам поука. же колжъдо не прметъ васъ. н послѹшаатъ словесъ вашхъ. ꙇсходѧще ꙁ домѹ ... отътрѧсѣте прахъ отъ ногъ вашхъ М Мт 10.14 З.Срв. Мк 6.11 М З 5. Изслушвам, слушам до края он же послѹшавъше црѣ дѫ А Мт 2.9 6. Само св. Засвидетелствам, потвърдя истинността натъ же глат къ нмъ. ꙗко дньсь събꙑстъ с псане се въ ѹшю вашею.  вс послꙋшаш его СК Лк 4.22 лъжѫ послѹшат ψευδομαρτυρέω Лъжесвидетелствам не крад н лъж послѹшаі СК Мт 19.18 М З А СК Б СП СЕ К С ЗЛ Гр ἀκούω παρακούω ὑπακούω πείϑομαι διακούω ἐπακούω προσέχω ὑποκύπτω ἀκολουϑέω ἀκροάομαι ἀνέχομαι εἴκω συγκατατίϑεμαι μαρτυρέω послꙋшат Нвб Срв послушам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА