Исторически речник
птат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
птатптаѭ, птаѫ, птаѧ, птаюпташ, птаеш, птаашптатъ, птаетъ, птаатъ, птать, птаеть, птаать, птат, птает, птаатптамъ, птаемъ, птаамъ, птамь, птаемь, птаамь, птам, птаем, птаам, птамо, птаемо, птаамоптате, птаете, птаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
птаѭтъ, птаѫтъ, птаѧтъ, птаютъ, птаѭть, птаѫть, птаѧть, птають, птаѭт, птаѫт, птаѧт, птаютптавѣ, птаевѣ, птаавѣптата, птаета, птаатаптате, птаете, птаатептапта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
птамъ, птамь, птамптатептавѣптатаптахъ, птахь, птахпта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
птаптахомъ, птахомь, птахом, птахмꙑптастепташѧ, пташѫ, пташа, пташе, птахѫптаховѣптаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
птастептаахъ, птахъ, птаахь, птахь, птаах, птахптааше, пташептааше, пташептаахомъ, птахомъ, птаахомь, птахомь, птаахом, птахомптаашете, пташете, птаасте, птасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
птаахѫ, птахѫ, птаахѹ, птахѹптааховѣ, птаховѣптаашета, пташета, птааста, птастаптаашете, пташете, птаасте, птасте
птат -птаѭ -пташ несв 1. Храня, изхранвам някого вьꙁьрте на птц нбскꙑѧ. ꙗко не сѣѭтъ несоже н жънѫтъ. н събраѭтъ въ жтьнц.  оць вашъ нбскꙑ птаетъ ѧ СК Мт 6.26 блаженꙑ же рее спльн҄енъ смъ бесьмрьтънааго брашьна. васъ птатъ хлѣбъ. а мене слово бж С 19.13 како не богатъ їѡсфꙿ даръ прмъ. птаѭштааго вьсꙙ  вьсѣм обладаѭштааго С 453.19 Образно. наптан бꙑшꙙ пꙙть тꙑсѫштъ. н днѣмъ крьстьнꙑмъ съложенмъ. кде ѹбо кръмьѧ тоѧ ꙁбꙑтьц ... распꙙ сꙙ хрстосъ  прсно птам смъ.  насꙑштаѭште сꙙ пакꙑ просмъ С 429.2 2. Отглеждам, възпитавам сь бо їѡсфъ ... птаѧ дѣт своѧ въ накаꙁан  ѹен господьн҄ С 246.17 3. Прич. сег. страд. като прил. птамъ ἥμερος Опитомен, питомен въпрашааше раба божꙗ арꙿтемона. како ꙁвѣр сꙗ ѹлов. мьнѣаше бо комсꙿ ꙗко птам сѫтъ  кротьц С 223.15 Изч СК С Гр τρέφω ἐκτρέφω Нвб питая остар ВА БТР АР РБЕ Срв питовия ’трева която храни угоява’ ж НГер