Исторически речник
пѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пѣтпоѭ, поѫ, поѧ, поюпош, поешпотъ, поетъ, поть, поеть, пот, поетпомъ, поемъ, помь, поемь, пом, поем, помо, поемопоте, поете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѭтъ, поѫтъ, поѧтъ, поютъ, поѭть, поѫть, поѧть, поють, поѭт, поѫт, поѧт, поютповѣ, поевѣпота, поетапоте, поетепопо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помъ, помь, помпотеповѣпотапѣхъ, пѣхь, пѣхпѣ, пѣтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пѣ, пѣтъпѣхомъ, пѣхомь, пѣхом, пѣхмꙑпѣстепѣшѧ, пѣшѫ, пѣша, пѣше, пѣхѫпѣховѣпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пѣстепоꙗахъ, поꙗхъ, поꙗахь, поꙗхь, поꙗах, поꙗх, поѧхъ, поѧхь, поѧх, поахъ, поахь, поахпоꙗаше, поꙗше, поѧше, поашепоꙗаше, поꙗше, поѧше, поашепоꙗахомъ, поꙗхомъ, поꙗахомь, поꙗхомь, поꙗахом, поꙗхом, поѧхомъ, поѧхомь, поѧхом, поахомъ, поахомь, поахомпоꙗашете, поꙗшете, поꙗасте, поꙗсте, поѧшете, поѧсте, поашете, поасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поꙗахѫ, поꙗхѫ, поꙗахѹ, поꙗхѹ, поѧхѹ, поахѫ, поахѹпоꙗаховѣ, поꙗховѣ, поѧховѣ, поаховѣпоꙗашета, поꙗшета, поꙗаста, поꙗста, поѧшета, поѧста, поашета, поастапоꙗашете, поꙗшете, поꙗасте, поꙗсте, поѧшете, поѧсте, поашете, поасте
пѣт -поѭ -пош несв 1. Пея; изпълнявам песен, псалм ѡ мьнѣ глѹмлѣхо сѩ сѣдѩштеі въ вратѣхъ. ї о мьнѣ поѣхѫ пьѭште вно СП 68.13 къ томѹ прпадѣмъ. слъꙁам себе остѧще. ꙇ поѭще емѹ пѣснь СЕ 86а 5 нꙑнѣ свѣтъло свьтѧтъ сѧ прⷣ҇пбънꙑхъ дс. нꙑнѣ поетъ пркъ ддъ вьпѩ  глѧ СЕ 87b 21  лобꙑꙁаѭтъ  братрѣ вꙿсѣ. п҇ⷿоще пѣⷭ҇ с҇ⷿ глⷭ҇а тѧжекъ СЕ 97а 25  помѫтъ  ръньц.  постргѫтъ  въ папрътѣ. поѭще. блажен непороьн СЕ 96b 13—14 егꙿдаже прведѫтъ постргъшааго сѧ на трапеꙁѫ. поѭтъ пѣне се глⷭ҇а г҃ СЕ 99b 24 сего раді  мꙑ поемъ. медотоънꙑѩ пѣсні глѫште. ѡсана снѹ давъ К 1b 13 тѹ бо сѧтъ въпросішѧ насъ. плѣньше і нꙑ. поіте намъ отъ словесъ пѣсньнꙑхъ. ꙇ рѣхомъ. како поемъ пѣснь гнѫ на ꙁемі тѹждеі К 7а 39, 40 сꙗ же отъвѣтъ прмъша вь етврътъ день марꙿта мѣсꙙца. ꙁдоста радѹѭшта сꙙ  поѭшта глаголааста С 14.9—10  коньавъше ѱалꙿмъ помолшꙙ сꙙ.  въставъше пакꙑ поꙗхѫ до полѹношт С 70.26 вьведеномъ же бꙑвъшемъ мъ вь темꙿнцѫ. наꙙ стꙑ куріѡнъ пѣт съ вьсѣм м глагол҄ꙙ С 75.15  нѣкотор отъ вьслѣдъ дѫштꙙѧ братѧ. поꙗахѫ сь н҄мъ  дож  до мѣста деже хотѣаше съконьат сꙙ С 119.6 да вꙿсѣка дша поѭщ с  насладвꙿш сѧ ꙁведетꙿ сѧ вь жꙁнь вѣьнѫѭ Р II 2.12 Пея с музикален съпровод. їсповѣдате сѩ гю въ гослехъ во псалътꙑрі десѩтьстрѹньнѣ поіте емѹ СП 32.2 на врьбі по срѣдѣ еѩ обѣсіхомъ органꙑ нашѧ. сірѣъ псалтꙑръ. ꙇ гѫслі. сімі бо псалъм поѣхѫ. въ ветъсѣмь ꙁаконѣ К 7а 34 Срв. С418.25 ꙇ с орꙿганꙑ вьꙁѧшѧ. егда ѩ плѣнішѧ да імѫтъ памѧть домашънѣго жітьѣ. не хотѧште. тѹ пѣт К 7а 37 Срв. С418.28 2. Възпявам, възхвалявам, прославям ꙇ бѣахѫ въꙇнѫ. въ цркъве. поѭште ꙇ благословѧште ба амнь З Лк 24.53 прѣст()хъ прркъ праꙁднкъ. нбо цръкв ѣвїло естъ.  нбса лїковат съ англ сътворлъ естъ мⷧ҇твам їхъ хе бе жꙁнъ нашѫ ѹмр. да поемъ тѧ  славмъ Е 7б 2 млостъ  сѫдъ поѫ тебѣ г Е 34б 17 сповѣмъ сѩ гві по правъдѣ его. і поѭ мені (!) гю вꙑшьнѹмѹ СП 7.18 Срв. СП91.2 готово срдце мое. поѭ  вьспоѭ славѣ моеі СП 56.8 Срв. СП107.2 ССIb 20 ѡ дшевьнѣ ꙇ тѣлесънѣ. прсно покланѣт сѧ. ꙇ пѣт стꙑѩ троцѧ. едноестествьнꙑѩ. гю СЕ 61а 5 еднѫ тѧ по естьстьвѹ поѫ. троцѫ же ѹпостасьнѫѫ ьтѫ. ѡе  сне. дше ѹтѣшьньн ТФ А 23  не отъмештѫ сꙙ свꙙтааго дѹха. нъ трепештѫ го крѣпост.  несповѣдмѫѭ слѫ. поѭ  славьѭ вънѫ С 115.19 о н҄хъже пѣт  благодѣть въꙁдаꙗт. кѹдꙙтъ  богосварнц бꙑваѭтъ С 339.11 ꙗко свого господа  цѣсара.  даръ прносꙙштꙙ.  поѭштꙙ хса. не пособѧ въ бран творꙙштꙙ С 463.21 Образно. тебе тре(пе)щѭтъ мꙑслънꙑѩ вꙿсѧ слꙑ. тѧ поетъ слънꙿце. тѧ славтъ лѹна. тебѣ молѧтъ сѧ ꙁвѣꙁдꙑ СЕ 4а 5 гоже бѣс ѹжасаѭтъ сꙙ.  дꙗволъ трепештетъ. го агг҄ел хвалꙙтꙿ.  небеса благословꙙтъ. апостол проповѣдаѭтъ.  црькв поѭтъ С 354.11 3. Служа литургия, извършвам богослужение спс г люд своѧ.  ꙁа тръстое поет сѧ. крстѹ твоемѹ покланѣемъ сѧ вл Е 32б 15 црк въпетъ т.  поѫтъ ѧ по тр крат.  въсходтъ патрархъ на амбонъ Е 30б 17  поѭште трет асъ ꙗкоже бѣаше мꙿ обꙑа. вьнеꙁаапъ ѹꙁьрѣшꙙ слѫ кѫѭ сь небесе пѹштенѫ къ н҄мъ С 64.18—19 пѣт сѧ З Е СП СС СЕ ТФ К С Р Гр ᾳ῎δω ψάλλω κελαδέω ἀνυμνέω μελῳδέω αἰνέω ὑμνέω εὐφημέω σεμνύνω συμμουσουργέω συμψάλλω ὑπαγορεύω χράομαι ἀναμέλπω ψαλτός εἰμι [вар. ἐμμελῳδέω τιμάω ποιέω] Нвб пея ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Пейна МИ Пейчиново МИ СНМБ Пейна чука МИ Пеино МИ ЙЗах,Кюст.кр