Исторически речник
подобьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подобьств, подобеств, подобъств, подобств, подобьствь, подобествь, подобъствь, подобствьподобьствꙗ, подобествꙗ, подобъствꙗ, подобствꙗ, подобьства, подобества, подобъства, подобства, подобьствьꙗ, подобествьꙗ, подобъствьꙗ, подобствьꙗподобьствю, подобествю, подобъствю, подобствю, подобьствѹ, подобествѹ, подобъствѹ, подобствѹ, подобьствью, подобествью, подобъствью, подобствьюподобьствмь, подобъствмь, подобствмь, подобьствьмь, подобъствьмь, подобствьмь, подобьствмъ, подобъствмъ, подобствмъ, подобьствьмъ, подобъствьмъ, подобствьмъ, подобьствмь, подобъствмь, подобствмь, подобьствмъ, подобъствмъ, подобствмъподобьств, подобъств, подобств, подобьствь, подобъствь, подобствь, подобьств, подобъств, подобствподобьствꙗ, подобествꙗ, подобъствꙗ, подобствꙗ, подобьства, подобества, подобъства, подобства, подобьствьꙗ, подобествьꙗ, подобъствьꙗ, подобствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подобьств, подобъств, подобств, подобьствь, подобъствь, подобствь, подобьстве, подобъстве, подобстве, подобствподобьствмъ, подобъствмъ, подобствмъ, подобьствьмъ, подобъствьмъ, подобствьмъ, подобьствмь, подобъствмь, подобствмь, подобьствьмь, подобъствьмь, подобствьмь, подобьствмъ, подобъствмъ, подобствмъ, подобьствмь, подобъствмь, подобствмьподобьств, подобъств, подобств, подобьствь, подобъствь, подобствь, подобьств, подобъств, подобствподобьствхъ, подобъствхъ, подобствхъ, подобьствьхъ, подобъствьхъ, подобствьхъ, подобьствхь, подобъствхь, подобствхь, подобьствьхь, подобъствьхь, подобствьхь, подобьствхъ, подобъствхъ, подобствхъ, подобьствхь, подобъствхь, подобствхьподобьств, подобъств, подобств, подобьствь, подобъствь, подобствь, подобьств, подобъств, подобствподобьствю, подобествю, подобъствю, подобствю, подобьствѹ, подобествѹ, подобъствѹ, подобствѹ, подобьствью, подобествью, подобъствью, подобствью
NnDu
подобьствма, подобъствма, подобствма, подобьствма, подобъствма, подобствма, подобьствма, подобъствма, подобствма
подобьствь -ꙗ ср Подобие, сходство. г і ... сътворе ка. по обраꙁѹ твоемѹ ꙇ по подобествью СЕ 10b 4 Изч СЕ Гр ὁμοίωσις подобествь Вж. при подобл҄ень Нвб