Исторически речник
прѣнест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣнестпрѣнесѫ, прѣнесѹпрѣнесешпрѣнесетъ, прѣнесеть, прѣнесетпрѣнесемъ, прѣнесемь, прѣнесем, прѣнесемопрѣнесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣнесѫтъ, прѣнесѹтъ, прѣнесѫть, прѣнесѹть, прѣнесѫт, прѣнесѹтпрѣнесевѣпрѣнесетапрѣнесетепрѣнеспрѣнес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣнесѣмъ, прѣнесѣмь, прѣнесѣмпрѣнесѣтепрѣнесѣвѣпрѣнесѣтапрѣнѣсъ, прѣнесохъ, прѣнесохь, прѣнесохпрѣнесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣнесепрѣнѣсомъ, прѣнесохомъ, прѣнѣсомь, прѣнесохомь, прѣнесохом, прѣнесохмꙑпрѣнѣсте, прѣнесостепрѣнѣсѧ, прѣнесошѧ, прѣнесошѫ, прѣнесоша, прѣнесоше, прѣнесохѫпрѣнѣсовѣ, прѣнесоховѣпрѣнѣста, прѣнесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣнѣсте, прѣнесостепрѣнесѣхъ, прѣнесѣхпрѣнесѣшепрѣнесѣшепрѣнесѣхомъ, прѣнесѣхомь, прѣнесѣхомпрѣнесѣшете, прѣнесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣнесѣхѫ, прѣнесѣхѹпрѣнесѣховѣпрѣнесѣшета, прѣнесѣстапрѣнесѣшете, прѣнесѣсте
прѣнест -прѣнесѫ -прѣнесеш св 1. Пренеса от едно място на друго віноградъ іꙁ ег҄ѹпьта прѣнесе. вꙑгъна ѩꙁꙑкꙑ  насаді і СП 79.9 тꙑ своѩ аплꙑ лоꙁе нареклъ ес. тꙑ лѣ отъ ећюпꙿта прѣнесе СЕ 13b 25 Образно. лѣтѹ же ꙁходꙙштѹ. раꙁѹмѣвъшѹ пѹстꙑн҄ѫ тѫ.  мѣсто ѹвѣдѣвъшѹ оть н҄егоже на вѣтрѣ прѣнесенъ бꙑстъ С 289.26—27 2. Променя, преобразя, превърна да не ѹбо любьве моѧ на ненавсть прѣнесете С 71.14 Изч СП СЕ С Гр μεταίρω ἀποφέρω μεταφέρω Нвб пренеса ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА