Исторически речник
подъножь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подънож, подъножьподъножꙗ, подъножа, подъножьꙗподъножю, подъножѹ, подъножьюподъножмь, подъножьмь, подъножмъ, подъножьмъ, подъножмь, подъножмъподънож, подъножь, подъножподъножꙗ, подъножа, подъножьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подънож, подъножь, подъножеподъножмъ, подъножьмъ, подъножмь, подъножьмь, подъножмъ, подъножмь, подъножомъ, подъножамъподънож, подъножь, подънож, подъножмподъножхъ, подъножьхъ, подъножхь, подъножьхь, подъножхъ, подъножхьподънож, подъножьподъножю, подъножѹ, подъножью
NnDu
подъножма, подъножьма, подъножма, подъножма
подъножь -ꙗ ср Опора, подножие [за земята по отношение на Бог] не клѧт сѧ ... ꙁемлеѭ. ѣко подъноже. естъ ногама его М Мт 5.35 З кланѣіте сѩ подъножю ногѹ его СП 98.5 Срв. Е32б 5 ѩже твоемѹ подъножью. ьст съподобльше сѧ СЕ 1а 11 положт кого подъножь ногама мома τίϑημί τινα ὑποπόδιον [ὑποκάτω] τῶν ποδῶν τινος Подчиня, покоря някого дондеже положѫ врагꙑ твоѩ. подъноже ногама твома М Мт 22.44 ЗI, А, СК.Срв. Мк 12.36 М, З, А;Лк 20.43 М, З;СП 109.1 Изч М З А СК Е СП СЕ Гр ὑποπόδιον подьножіе подънож подъноже Нвб подножие ОА ВА АК ЕтМл БТР АР подноже диал поднож ж остар подножка ж остар поднож м остар НТ Дюв НГер ЕтМл ДА