Исторически речник
подвꙃат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подвꙃат сѧподвжѫ, подвꙃаѭ, подвꙃаѫ, подвꙁаѭ, подвꙁаѫ, подвꙃаѧ, подвꙁаѧ, подвжѹ, подвꙃаю, подвꙁаюподвжеш, подвꙃаш, подвꙃаеш, подвꙁаш, подвꙁаешподвжетъ, подвꙃатъ, подвꙃаетъ, подвꙁатъ, подвꙁаетъ, подвжеть, подвꙃать, подвꙃаеть, подвꙁать, подвꙁаеть, подвжет, подвꙃат, подвꙃает, подвꙁат, подвꙁаетподвжемъ, подвꙃамъ, подвꙃаемъ, подвꙁамъ, подвꙁаемъ, подвжемь, подвꙃамь, подвꙃаемь, подвꙁамь, подвꙁаемь, подвжем, подвꙃам, подвꙃаем, подвꙁам, подвꙁаем, подвжемо, подвꙃамо, подвꙃаемо, подвꙁамо, подвꙁаемоподвжете, подвꙃате, подвꙃаете, подвꙁате, подвꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подвжѫтъ, подвꙃаѭтъ, подвꙁаѭтъ, подвꙃаѫтъ, подвꙁаѫтъ, подвꙃаѧтъ, подвꙁаѧтъ, подвжѹтъ, подвꙃаютъ, подвꙁаютъ, подвжѫть, подвꙃаѭть, подвꙁаѭть, подвꙃаѫть, подвꙁаѫть, подвꙃаѧть, подвꙁаѧть, подвжѹть, подвꙃають, подвꙁають, подвжѫт, подвꙃаѭт, подвꙁаѭт, подвꙃаѫт, подвꙁаѫт, подвꙃаѧт, подвꙁаѧт, подвжѹт, подвꙃают, подвꙁаютподвжевѣ, подвꙃавѣ, подвꙃаевѣ, подвꙁавѣ, подвꙁаевѣподвжета, подвꙃата, подвꙃаета, подвꙁата, подвꙁаетаподвжете, подвꙃате, подвꙃаете, подвꙁате, подвꙁаетеподвж, подвꙃаподвж, подвꙃа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подвжмъ, подвꙃамъ, подвжѣмъ, подвжамъ, подвжмь, подвꙃамь, подвжѣмь, подвжамь, подвжм, подвꙃам, подвжѣм, подвжамподвжте, подвꙃате, подвжѣте, подвжатеподвжвѣ, подвꙃавѣ, подвжѣвѣ, подвжавѣподвжта, подвꙃата, подвжѣта, подвжатаподвꙃахъ, подвꙁахъ, подвꙃахь, подвꙁахь, подвꙃах, подвꙁахподвꙃа, подвꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подвꙃа, подвꙁаподвꙃахомъ, подвꙁахомъ, подвꙃахомь, подвꙁахомь, подвꙃахом, подвꙁахом, подвꙃахмꙑ, подвꙁахмꙑподвꙃасте, подвꙁастеподвꙃашѧ, подвꙁашѧ, подвꙃашѫ, подвꙁашѫ, подвꙃаша, подвꙁаша, подвꙃаше, подвꙁаше, подвꙃахѫ, подвꙁахѫподвꙃаховѣ, подвꙁаховѣподвꙃаста, подвꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подвꙃасте, подвꙁастеподвꙃаахъ, подвꙁаахъ, подвꙁахъ, подвꙃаахь, подвꙁаахь, подвꙁахь, подвꙃаах, подвꙁаах, подвꙁахподвꙃааше, подвꙁааше, подвꙁашеподвꙃааше, подвꙁааше, подвꙁашеподвꙃаахомъ, подвꙁаахомъ, подвꙁахомъ, подвꙃаахомь, подвꙁаахомь, подвꙁахомь, подвꙃаахом, подвꙁаахом, подвꙁахомподвꙃаашете, подвꙁаашете, подвꙁашете, подвꙃаасте, подвꙁаасте, подвꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подвꙃаахѫ, подвꙁаахѫ, подвꙁахѫ, подвꙃаахѹ, подвꙁаахѹ, подвꙁахѹподвꙃааховѣ, подвꙁааховѣ, подвꙁаховѣподвꙃаашета, подвꙁаашета, подвꙁашета, подвꙃааста, подвꙁааста, подвꙁастаподвꙃаашете, подвꙁаашете, подвꙁашете, подвꙃаасте, подвꙁаасте, подвꙁасте
подвꙃат сѧ -подвꙃаѭ сѧ -подвꙃаш сѧ несв св подвжѫ сѧ -подвжеш сѧ 1. Действам, работя, подвизавам се дꙗволъ ... глаголааше къ ѹхѹ агрколаѹ. мо ес подвꙁа сꙙ С 76.7 2. Помръдвам, движа се кодратъ ... молꙗше сꙙ въ ѹмѣ млъꙙ.  ѹстьнѣ го подвіꙁаста сꙙ С 116.25—26 Прен.Вълнувам се. ꙿто пае на добротворꙙштааго подвжеш сꙙ С 389.16 3. Стремя се, полагам усилия, старая се подвѕате сѧ вънт сквоꙁѣ тѣсна(ѣ)а врата М Лк 13.24 З, А, СК. Срв. СЕ69b 16—17 нъ гда тъштмъ сꙙ.  сам о себѣ подвжемъ сꙙ на добро С 415.2 подвꙁаѭ сꙙ не ꙁмѣнт ꙗже прѣжде навꙑкохъ С 126.23—24 къ обѣштанꙑхъ благꙑхъ прѧтю подвꙁатъ сꙙ С 252.7—8 тъьѭ нъ і бꙑт вь н҄ь моштъно стъ аште подвжемъ сꙙ С 383.18 прдѣте къ мнѣ вс. то нѣ кꙿто ндъ (!). нѣ кꙿто сѧ подвжѧ Р II 4.31—32 Боря се, отстоявам. аште отъ сего мра б бꙑло цсⷬ҇тво мое. слѹгꙑ ѹбо моѩ подвѕалꙑ сѧ бꙑшѧ. да не прѣданъ бмь юдѣомъ М Йо 18.36 З А Домогвам се. тъгда л мѣнꙗ рад ... подвꙁаахъ сꙙ. а нꙑнꙗ ... небесьнааго рад цѣсара С 63.13 4. Отправям се, насочвам се камо сꙙ подвꙁата трофме.  еукарпѡне С 210.26 5. Подхлъзвам се, стъпвам неустойчиво вьнегꙿда подвꙁасте сѧ ноѕѣ мо на мѧ велерѣевашѧ СЕ 76b 17—18 6. Приемам мъченичество, пожертвам се, подвизавам се колко пае ꙁа бесъмрьтьнааго цѣсара подвꙁаѭште сꙙ. побѣдмъ твого ꙁълокъꙁньнааго нрава С 69.29 егда же ѹбо он подвꙁаахѫ сꙙ. онъ же блюдѣаше С 93.1 васъ же въсѣхъ хоштѫ вьслѣдь мене дѫштъ.  вдꙙште мꙙ тако подвꙁат сꙙ. да достон бѫдете С 154.13—14 подвꙃаѭще сѧ м мн οἱ ἀγωνιζόμενοι Тези, които се подвизават, които избират мъченически подвиг ослабѣаше. трьпѣн подвꙁаѭштїхъ сꙙ С 92.26 господь же помагааше вьсѣмъ подвꙁаѭштмъ сꙙ на мѫен С 210.6 М З А СК СЕ С Р ЗЛ Гр ἀγωνίζομαι ἐπείγομαι σπουδάζω διαναστῆναιδύναμαι κινέομαι ἀνακινέω σαλεύομαι подвꙁат сѧ подвіꙁат сѧ подвѕат сѧ подвіѕат сѧ Вж. при подвꙃат Нвб