Исторически речник
подвжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подвжатподвжѫ, подвжѹподвжшподвжтъ, подвжть, подвжтподвжмъ, подвжмь, подвжм, подвжмоподвжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подвжѧтъ, подвжѧть, подвжѧтподвжвѣподвжтаподвжтеподвжподвж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подвжмъ, подвжмь, подвжмподвжтеподвжвѣподвжтаподвжахъ, подвжахь, подвжахподвжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подвжаподвжахомъ, подвжахомь, подвжахом, подвжахмꙑподвжастеподвжашѧ, подвжашѫ, подвжаша, подвжаше, подвжахѫподвжаховѣподвжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подвжастеподвжаахъ, подвжахъ, подвжаахь, подвжахь, подвжаах, подвжахподвжааше, подвжашеподвжааше, подвжашеподвжаахомъ, подвжахомъ, подвжаахомь, подвжахомь, подвжаахом, подвжахомподвжаашете, подвжашете, подвжаасте, подвжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подвжаахѫ, подвжахѫ, подвжаахѹ, подвжахѹподвжааховѣ, подвжаховѣподвжаашета, подвжашета, подвжааста, подвжастаподвжаашете, подвжашете, подвжаасте, подвжасте
подвжат -подвжѫ -подвжш св 1. Раздвижа, размърдам [образно] како іꙁ ѹстъ іспѹст гласъ. како ѩꙁꙑкъ подвіжа К 4а 21 2. Прен. Прогоня, пропъдя да не прідетъ мънѣ нога грьдꙑѩ.  рѫка грѣшъніа да не подвїжітъ мене СП 35.12 Изч СП К Гр κινέω σαλεύω подвіжат подвїжат Нвб подвижа ОА ВА БТР АР РБЕ