Project logo Project logo Project logo Модерна палеославистика и медиевистика: Проект BG05М2OP001-2-009-0005 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
UKH logo FNI logo През 2016 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"
Project logo Информатика, граматика, лексикография Проект № BG051PO001-3.3.06-0024/04.10.2012
Project logo Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания Проект № BG051PO001-3.3-04-0011
ESF Logo BG Flag EU Logo
Този продукт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Настоящата система предоставя на своите ползватели механизми за създаване на текстов корпус, обединяващ славянски текстове от първите писмени паметници до наши дни, както и тяхната предварителна обработка – добавяне на коментари, разночетения, маркиране на червенопис и пр.

Цел на системата е и създаване на възможности за морфологично анотиране на добавените текстове от специалисти, с цел подобряване на последващи езиковедски анализи, базирани на текстовото богатство на корпуса.

Отделно от текстовия корпус на сайта е разположен и електронен старобългарски речник. Речникът представлява дигитална XML версия на Старобългарски речник. Т. І, 1999. София, Валентин Траянов, 1027 с. Т. ІІ, 2009. Валентин Траянов, 1325 с.

Отговорен редактор:
чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева

Редакционна колегия:
Проф. д-р Ангел Давидов
Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева
Живка Икономова

Научни секретари:
Елка Мирчева
Ваня Мичева

Рецензенти:
Чл.-кор. проф. д. ф. н. Иван Добрев
Чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка

Автори:
Роланда Иларионова Блажева
Васил Павлов Василев
Ангел Асенов Давидов
Ангелина Иванова Даскалова
Румяна Христова Златанова
Дора Иванова-Мирчева
Живка Владимирова Икономова
Иглика Георгиева Караниколова
Ивона Велчева Карачорова
Емилия Илиева Кочева
Августа Веселинова Манолева
Елка Петрова Мирчева
Ваня Ангелова Мичева
Татяна Василева Мострова
Георги Атанасов Попов
Мария Александрова Райкова
Солвейг Василева Сеизова
Стефан Веселнов Смядовски
Златка Костадинов Спасова
Лидия Димитрова Стефова
Божидар Василев Христов
Благой Костов Шаламанов
Цветанка Павлова Янакиева

Дигиталната XML версия на речника е изработена от "Синтезис софт" ЕООД с управител г-н Тодор Тодоров.