Исторически речник
подъстьлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъстьлатподъстелѭ, подъстелѧ, подъстелюподъстелешподъстелетъ, подъстелеть, подъстелетподъстелемъ, подъстелемь, подъстелем, подъстелемоподъстелете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъстелѭтъ, подъстелѧтъ, подъстелютъ, подъстелѭть, подъстелѧть, подъстелють, подъстелѭт, подъстелѧт, подъстелютподъстелевѣподъстелетаподъстелетеподъстелподъстел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъстелмъ, подъстелѣмъ, подъстелꙗмъ, подъстелмь, подъстелѣмь, подъстелꙗмь, подъстелм, подъстелѣм, подъстелꙗмподъстелте, подъстелѣте, подъстелꙗтеподъстелвѣ, подъстелѣвѣ, подъстелꙗвѣподъстелта, подъстелѣта, подъстелꙗтаподъстьлахъ, подъстьлахь, подъстьлахподъстьла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъстлаподъстьлахомъ, подъстьлахомь, подъстьлахом, подъстьлахмꙑподъстьластеподъстьлашѧ, подъстьлашѫ, подъстьлаша, подъстьлаше, подъстьлахѫподъстьлаховѣподъстьласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъстьластеподъстьлаахъ, подъстьлахъ, подъстьлаахь, подъстьлахь, подъстьлаах, подъстьлахподъстьлааше, подъстьлашеподъстьлааше, подъстьлашеподъстьлаахомъ, подъстьлахомъ, подъстьлаахомь, подъстьлахомь, подъстьлаахом, подъстьлахомподъстьлаашете, подъстьлашете, подъстьлаасте, подъстьласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъстьлаахѫ, подъстьлахѫ, подъстьлаахѹ, подъстьлахѹподъстьлааховѣ, подъстьлаховѣподъстьлаашета, подъстьлашета, подъстьлааста, подъстьластаподъстьлаашете, подъстьлашете, подъстьлаасте, подъстьласте
подъстьлат -подъстелѭ -подъстел҄еш св Подложа, сложа отдолу под нещо или някого пове(лѣ) же  тръꙁѫбьцꙙ желеꙁнꙑ подъстълат ма С 181.27—28 Постеля, разгъна,разстеля.  прнесошꙙ лкоже бѣаше ѹ н҄его кѹмрь ...  постав ѧ по нѹ. подъстълавъ подъ ногꙑ хъ багърѣнцѫ цѣсарьскѫ С 7.1 Изч С Гр ὑποστρώννυμι στρώννυμι подъстълат Нвб Срв постеля ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР