Исторически речник
покрꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покрꙑтпокрꙑѭ, покрꙑѫ, покрꙑѧ, покрꙑюпокрꙑш, покрꙑешпокрꙑтъ, покрꙑетъ, покрꙑть, покрꙑеть, покрꙑт, покрꙑетпокрꙑмъ, покрꙑемъ, покрꙑмь, покрꙑемь, покрꙑм, покрꙑем, покрꙑмо, покрꙑемопокрꙑте, покрꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покрꙑѭтъ, покрꙑѫтъ, покрꙑѧтъ, покрꙑютъ, покрꙑѭть, покрꙑѫть, покрꙑѧть, покрꙑють, покрꙑѭт, покрꙑѫт, покрꙑѧт, покрꙑютпокрꙑвѣ, покрꙑевѣпокрꙑта, покрꙑетапокрꙑте, покрꙑетапокрꙑ, покрꙑ, покръпокрꙑ, покрꙑ, покръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покрꙑмъ, покрꙑꙗмъ, покрꙑамъ, покрꙑѣмъ, покрꙑмь, покрꙑꙗмь, покрꙑѣмь, покрꙑм, покрꙑꙗм, покрꙑѣмпокрꙑте, покрꙑꙗте, покрꙑате, покрꙑѣтепокрꙑвѣ, покрꙑꙗвѣ, покрꙑавѣ, покрꙑѣвѣпокрꙑта, покрꙑꙗта, покрꙑѣта, покрꙑатепокрꙑхъ, покрꙑхь, покрꙑхпокрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покрꙑпокрꙑхомъ, покрꙑхомь, покрꙑхом, покрꙑхмꙑпокрꙑстепокрꙑшѧ, покрꙑшѫ, покрꙑша, покрꙑше, покрꙑхѫпокрꙑховѣпокрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покрꙑсте, покрꙑстапокрꙑꙗахъ, покрꙑꙗхъ, покрꙑаахъ, покрꙑахъ, покрꙑꙗахь, покрꙑꙗхь, покрꙑаахь, покрꙑахь, покрꙑꙗах, покрꙑꙗх, покрꙑаах, покрꙑах, покрꙑѧхъ, покрꙑѧхь, покрꙑѧхпокрꙑꙗаше, покрꙑꙗше, покрꙑааше, покрꙑаше, покрꙑѧшепокрꙑꙗаше, покрꙑꙗше, покрꙑааше, покрꙑаше, покрꙑѧшепокрꙑꙗахомъ, покрꙑꙗхомъ, покрꙑаахомъ, покрꙑахомъ, покрꙑꙗахомь, покрꙑꙗхомь, покрꙑаахомь, покрꙑахомь, покрꙑꙗахом, покрꙑꙗхом, покрꙑаахом, покрꙑахом, покрꙑѧхомъ, покрꙑѧхомь, покрꙑѧхомпокрꙑꙗашете, покрꙑꙗшете, покрꙑаашете, покрꙑашете, покрꙑꙗасте, покрꙑꙗсте, покрꙑаасте, покрꙑасте, покрꙑѧшете, покрꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покрꙑꙗахѫ, покрꙑꙗхѫ, покрꙑꙗахѹ, покрꙑꙗхѹ, покрꙑаахѫ, покрꙑахѫ, покрꙑаахѹ, покрꙑахѹ, покрꙑѧхѹпокрꙑꙗаховѣ, покрꙑꙗховѣ, покрꙑааховѣ, покрꙑаховѣ, покрꙑѧховѣпокрꙑꙗашета, покрꙑꙗшета, покрꙑаашета, покрꙑашета, покрꙑꙗаста, покрꙑꙗста, покрꙑааста, покрꙑаста, покрꙑѧшета, покрꙑѧстапокрꙑꙗашете, покрꙑꙗшете, покрꙑаашете, покрꙑашете, покрꙑꙗасте, покрꙑꙗсте, покрꙑаасте, покрꙑасте, покрꙑѧшете, покрꙑѧсте
покрꙑт -покрꙑѭ -покрꙑш св 1. Покрия; сложа нещо върху друго така, че да го закрия нтоже бо естъ покръвено еже не отъкръвено бѫдетъ М Мт 10.26 З, А.Срв. Лк 12.2 М З А Б покрꙑѭ сѩ кровомъ крілѹ твоею СП 60.5 въ кровѣ крълѹ твоею покрꙑеші мѩ СП 16.8 вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего СП 26.5 блажѫ їѡсфа  нкодма ... не крльма нъ плаштанцеѭ бога покрꙑвъша С 458.7—8 2. Покрия, засипя, затрупам тогда наънѫтъ глат горамъ падѣте на нꙑ. ꙇ хлъмомъ покрꙑте нꙑ М Лк 23.30 З ѡтъвръꙁе сѩ ꙁемлѣ.  пожрѣтъ датана.  покрꙑ на сънъмщі авірона СП 105.17 покрꙑвъ сѧ въ гробѣ каменемь. покрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ СЕ 27а 20 васъ не ꙁемл҄ѣ покрꙑла. н небо прѧтъ С 97.2—3 3. Покрия, заема повърхността на нещо покрꙑ горꙑ сѣнь его СП 79.11 власꙑ же главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ СЕ 7b 10 За вода — залея. покрꙑ вода сътожаѭщѩѩ мъ. н едінъ отъ ніхъ не іꙁбꙑстъ СП 105.11 н обратѩтъ сѩ покрꙑтъ ꙁемлѩ СП 103.9 врагꙑ їхъ покрꙑ море СП 77.53 въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемл(е)ѭ сѧ боретъ. ꙇ коньцѧ вꙿсеѩ вселенꙑѩ покрꙑт тъщтъ сѧ СЕ 1а 20 Образно. ѣко тебе раді пріѩсъ поношеніе. покрꙑ срамота лце мое СП 68.8 4. Забуля, закрия, обвия, покрия  покрꙑ мѩ тъма СП 54.6 напрасно облакъ покрꙑ го свѣтьлъ С 570.7 5. Прич. мин. деят. като същ. покрꙑвꙑ м ед ὁ σκεπάσας a) Този, който е покрил, скрил; покрилият, скрилият даждъ м ѡ владꙑко. сего всꙙштааго на дрѣ нага. да покрꙑѭ покрꙑвьшааго мого състава наготѫ С 455.9 b) За Исус Христос — този, който е изкупил, оправдал; изкупителят даждъ м сего мрътвааго въкѹпѣ  ба. да покрꙑѭ покрꙑвъшааго моꙗ беꙁаконꙗ С 455.11 6. Прен. Оправдая, изкупя, опростя [грехове] т покрꙑ м жꙁн скврьнѫ С 392.9 нтоже бо го въꙁможе покрꙑт С 508.24 7. Укрия, премълча нещо грѣха моего не покроіхъ (!) СП 31.5 покръ (погр. вм. покрꙑ, Север., с. 113, бел под линия) вьсѩ грѣхъхъ СП 84.3 покрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ СЕ 27а 21 8. Прен. Защитя, запазя, закриля покрꙑ мѩ отъ сонъма ꙁълобвꙑхъ СП 63.3 покрꙑѭ і ѣко поꙁна імѩ мое СП 90.14 покрꙑ ѩ отъ сѣте. непрѣꙁннъ СЕ 18b 15—16 їс хс ... посъла мꙙ покрꙑт тꙙ С 3.5 хс ... посъла агꙿг҄ела свого  покрꙑ мꙙ ѹбогѫѭ ꙗко ѹпꙿвахъ на н҄ь С 5.4—5 Спася, закриля, облекча. люта стъ ꙁма нъ сладъка порода. болѣꙁньно съмрьꙁен. нь сластьнъ поко. мало дожꙿдѣмъ.  лоно авраама патрарха покрꙑтъ нꙑ С 91.6 покрꙑт сѧ М З А Б СП СЕ К С Гр ἀποκρύπτω ἀποσμήχω κατακρύπτω κρύπτω καλύπτω κατακλύζω ϑάλπω ὀροφόω σκεπάζω συγκαλύπτω Нвб покрия ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА