Исторически речник
продат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
продатпродамь, продампродас, продадешпродастъ, продадетъ, продасть, продадеть, продаст, продадетпродамъ, продамь, продаме, продамꙑ, продамо, продадемъ, продадемь, продадем, продадемꙑ, продадемопродасте, продадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
продадѧтъ, продадѫтъ, продадѹтъ, продадѧть, продадѫть, продадѹть, продадѧт, продадѫт, продадѹтпродавѣ, продадевѣпродаста, продадетапродасте, продадетепродаждь, продаждпродаждь, продажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
продадмъ, продадѣмъ, продадмь, продадѣмь, продадм, продадѣмпродадте, продадѣтепродадвѣ, продадѣвѣпродадта, продадѣтапродахъ, продадохъ, продахь, продадохь, продадохпродастъ, продасть, прода, продаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
продастъ, продасть, прода, продадепродахомъ, продадохомъ, продахомь, продадохомь, продахом, продадохом, продадохмꙑпродасте, продадостепродашѧ, продашѫ, продаша, продаше, продадошѧ, продадошѫ, продадоша, продадоше, продадохѫпродаховѣ, продадоховѣпродасте, продадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
продасте, продадостепродадѣахъ, продадѣхъ, продадѧхъ, продадѣахь, продадѣхь, продадѧхь, продадѣах, продадѣх, продадѧхпродадѣаше, продадѣше, продадѧшепродадѣаше, продадѣше, продадѧшепродадѣахомъ, продадѣхомъ, продадѧхомъ, продадѣахомь, продадѣхомь, продадѧхомь, продадѣахом, продадѣхом, продадѧхомпродадѣашете, продадѣшете, продадѣасте, продадѣсте, продадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
продадѣахѫ, продадѣхѫ, продадѣахѹ, продадѣхѹ, продадѧхѹпродадѣаховѣ, продадѣховѣ, продадѧховѣпродадѣашета, продадѣшета, продадѣаста, продадѣста, продадѧстапродадѣашете, продадѣшете, продадѣасте, продадѣсте, продадѧсте
продат -продамь -продас св 1. Продам [предмет, стока и под.], дам нещо срещу заплащане рее же мъ нъ нꙑнѣ же матъ вълагалще да въꙁьметъ такожде  прѫ. ꙇ же не матъ да продастъ рꙁѫ своѭ  кѹптъ ножъ М Лк 22.36 З съ рее емѹ ... въсѣ елко маш продаждъ  раꙁда нщмъ М Лк 18.22 З, А.Срв. Мк 10.21 М З продадте мѣне ваше.  дадте млостꙑнѭ М Лк 12.33 З А рее емѹ с. аште хощеш съвръшенъ бꙑт. ꙇд продаждъ мѣне твое. ꙇ даждъ нштмъ М Мт 19.21 З А ѡ беꙁѹмье іюдово. ꙇ неꙇстовъство. овъ бо продастъ ѭ. въꙁъмъ ҃ћ съребрьнікъ. а хъ потомь не отърее сѧ К 7b 31  прде юда се глагол҄ѫштѹ хсѹ. с стъ крьвь ѡ юдо. ѭже прода на трехъ десꙙтехъ днар С 419.21 Образно. ѡсфа тъкна вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше ... тоже мльат мѹ нѹжда бѣаше.  ѹкрꙑт хотѣаше акꙑ продавъшѹѹмѹ дѣвъства съсѫдъ С 240.7 2. Прич. мин. деят. като същ. продавꙑ м ед продавъше м мн ὁ πεπρακώς, οἱ πολήσαντες Този, който продава [тези, които продават] въꙁъмъ ћ҃ съребрьнікъ. а хъ потомь не отърее сѧ. тѫжде кръвь прѣданѫѭ. въ отъпѹштенье грѣхомъ въдаті самомѹ продавъшю ѭ К 7b 34 клꙙ же сꙙ мѫжъ тъ продавъшмъ тѣлеса. ꙗко нктоже отъ кнꙙꙁъ вашхъ не матъ ѹвѣдѣт бꙑвъшааго С 270.30 3. Стесн. Продам в робство не мѫштю же емѹ въꙁдат. повелѣ гъ его да продадѧтъ і  женѫ  ѧда. ꙇ вьсе елко мѣаше. ꙇ отъдат  М Мт 18.25 З А далъ нꙑ есі ѣко овъцѩ бес цѣнꙑ. ї не бѣ множъства во вьскліцаніхъ нашіхъ СП 43.13 въ работѫ проданъ бꙑстъ їосіфъ. въмѣрішѩ въ оковехъ ноѕѣ его СП 104.17 се въ багърѣнцѫ облѣенъ сѣждѫ. въ ꙗмѫ мꙙ въвръгосте. се на колеснц ꙁлатомъ покованѣ сѣждѫ. акꙑ роба продасте. се црь смъ. въ тьмнц бѣхъ С 368.13—14 їѡсфа. въ тьмнъ егѹпꙿтъ пѹстшꙙ.  свободьнааго акꙑ роба продашꙙ С 389.21—22 нꙑн҄ꙗ тꙑ с г же ѹслꙑшавъ мѡусѭ  даѭшта ꙁнаменꙗ  ѹдеса въ егуптѣ ... ѹслꙑшавъ ꙗкѡва молꙙшта сꙙ. бѣжꙙшта вьспрѣштенꙗ ссавова же съ їѡсфомъ продавъ сꙙ  съпасъ го С 77.17 продат на мъноꙃѣ πιπράσκω πολλοῦ Продам скъпо можаше бо се мѵро продано бꙑт на мьноꙃѣ. ꙇ дано бꙑт нщмъ М Мт 26.9 З А СК продат сѧ Изч М З А СК СП К С Гр πωλέω πιπράσκω ἀποδίδωμι Нвб продам [се], продавам [се] ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Продан м ЛИ Продана ж ЛИ Проданов ФИ СтИл,РЛФИ Продановци МИ АП,ПСС