Исторически речник
проповѣдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проповѣдатпроповѣдаѭ, проповѣдаѫ, проповѣдаѧ, проповѣдаюпроповѣдаш, проповѣдаеш, проповѣдаашпроповѣдатъ, проповѣдаетъ, проповѣдаатъ, проповѣдать, проповѣдаеть, проповѣдаать, проповѣдат, проповѣдает, проповѣдаатпроповѣдамъ, проповѣдаемъ, проповѣдаамъ, проповѣдамь, проповѣдаемь, проповѣдаамь, проповѣдам, проповѣдаем, проповѣдаам, проповѣдамо, проповѣдаемо, проповѣдаамопроповѣдате, проповѣдаете, проповѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
проповѣдаѭтъ, проповѣдаѫтъ, проповѣдаѧтъ, проповѣдаютъ, проповѣдаѭть, проповѣдаѫть, проповѣдаѧть, проповѣдають, проповѣдаѭт, проповѣдаѫт, проповѣдаѧт, проповѣдаютпроповѣдавѣ, проповѣдаевѣ, проповѣдаавѣпроповѣдата, проповѣдаета, проповѣдаатапроповѣдате, проповѣдаете, проповѣдаатепроповѣдапроповѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
проповѣдамъ, проповѣдамь, проповѣдампроповѣдатепроповѣдавѣпроповѣдатапроповѣдахъ, проповѣдахь, проповѣдахпроповѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проповѣдапроповѣдахомъ, проповѣдахомь, проповѣдахом, проповѣдахмꙑпроповѣдастепроповѣдашѧ, проповѣдашѫ, проповѣдаша, проповѣдаше, проповѣдахѫпроповѣдаховѣпроповѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проповѣдастепроповѣдаахъ, проповѣдахъ, проповѣдаахь, проповѣдахь, проповѣдаах, проповѣдахпроповѣдааше, проповѣдашепроповѣдааше, проповѣдашепроповѣдаахомъ, проповѣдахомъ, проповѣдаахомь, проповѣдахомь, проповѣдаахом, проповѣдахомпроповѣдаашете, проповѣдашете, проповѣдаасте, проповѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
проповѣдаахѫ, проповѣдахѫ, проповѣдаахѹ, проповѣдахѹпроповѣдааховѣ, проповѣдаховѣпроповѣдаашета, проповѣдашета, проповѣдааста, проповѣдастапроповѣдаашете, проповѣдашете, проповѣдаасте, проповѣдасте
проповѣдат -проповѣдаѭ -проповѣдаш несв 1. Проповядвам, прогласявам [учение, религиозни догми, нравствени правила] ꙇ прохождаше съ градꙑ вьсѧ  вьс. ѹѧ на соньмштхъ хъ. ꙇ проповѣдаѩ евнћле цсрствѣ. ꙇ цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ ꙇ вьсѣкѫ ѩꙁѫ вь людхъ М Мт 9.35 З А СК ходѧще же проповѣдате глще. ѣко прблж сѧ цсрстве нбское М Мт 10.7 З А СК бꙑстъ оанъ кръстѧ въ пѹстꙑн. ꙇ проповѣдаѩ кръштене покааню. въ отъпѹштене грѣхомъ М Мк 1.4 З А СК Б нъ прде  спе нꙑ. ꙇсповѣдаемъ благодѣть. проповѣдаемъ мⷧсть. не тамъ благодѣанѣ СЕ 4b 7—8 въ обраꙁъ огньномь ѩꙁꙑкомь. на стꙑѩ твоѩ аплꙑ. ꙇꙁлѣлъ ес. проповѣдат отъпѹщене дръжѧщмъ. ꙇ дръжмꙑмъ. бжемь твомь ꙁаконоданемь СЕ 64b 9 ꙇ ов скотънѫѭ жрътвѫ. ові же бжію тѣлѹ жрътвѫ прношахѫ. нъ іюдѣісхожденье. еже отъ ећѵпта помнѣахѫ. а ꙇже отъ поганъ. ꙇꙁбавленье. ꙇже отъ лъсті проповѣдахѫ К 13b 23—24 ѹклон сꙙ отъ н҄хъ. нѹждѫ себѣ сътворвъ.  їнѣмъ прѣжде жьдѫштїмъ. проповѣдат слово бе съблаꙁна С 24.18 стꙑ же кононъ съ многомъ прѣштенмъ. въсꙿпрѣтівъ кѹмрѹ стоѧштѹѹмѹ рее. глагол҄ м тꙑ кꙿто стъ бъ. тꙑ л. л же мꙿноѭ проповѣдамъ С 34.25 како бо. можааше ште съмрьтьнъ плодъ сътворт. їсѹ пршъдъшѹ.  вьскръсен мров проповѣдаѭштѹ С 351.23— 24 въ наѧло бѣаше слово и слово бѣаше отъ бога и богъ бѣаше слово; сице бѣаше въ наѧло тае ꙗко сѫщааго проповѣда ЙЕ Шест. 10b  бѣше ст͠ы флпъ. проповѣдаѫ слово стннѣ  вѣрⷺ Сб. Герм. 16а 2. Предвещавам, възвестявам, предсказвам ꙇ проповѣдааше глѧ. грѧдетъ крѣпле мене въ слѣдъ мене. емѹже нѣсмъ достонъ поклонь сѧ раꙁдрѣшт. ремене рѣвемъ его М Мк 1.7 З А СК Б відѣхъ сѧтъ црквь бжѭ. ꙇ молті въжделѣхъ. поꙁнахъ отъ псаньѣ внѫ. відѣхъ осѫжденье етеро. цѣсарствіе проповѣдаѭште К 11а 34—35 аште нѣстъ огн҄ь подъ ꙁемл҄еѭ. тѣмъ проповѣдаѭ вамъ. о бѫдѫштмъ огн҄емъ бꙑт сѫдѹ отъ ба С 129.12 вдте л вьꙁлюбьн ... како бож свѧтꙑ дѹхъ. свꙙтꙑм свом. акꙑ ѹже сѫшта. хотꙙштаꙗ бꙑт проповѣдааше С 323.11 сего дѣлꙗ горьн҄. ꙁемьно съпасен проповѣдаѭште поꙗхѫ. стъ стъ стъ гь саваѡѳъ С 322.8 ѹмьръшхъ отъ вѣка стꙑхъ. вьскрьсѫ проповѣдаѭштꙙ. трдневно гне вьскрьсен С 471.4 сеѧ ѹбо рад внꙑ  ребра прободена бꙑваѭтъ хрстова. да  прѣжде реенаа станѫтъ.  танаа крьштеньꙗ проповѣдана бѫдѫтъ С 483.2 пророкы, проповѣдавша Христово пришествие Диоп. 3. Разказвам онъ же шедъ наѧтъ проповѣдат мъного. ꙇ прност слово М Мк 1.45 З ꙇ де  наѧтъ проповѣдат въ декапол елко сътвор емѹ съ. ꙇ вьс двлѣахѫ сѧ М Мк 5.20 4. Разгласявам, разпространявам ꙇ ꙁапрѣт мъ да нкомѹже не повѣдѧтъ. елкоже ꙇмъ тъ ꙁаповѣдааше. он пае ꙁлха проповѣдаахѫ М Мк 7.36 З А СК Б въꙁврат сѧ въ домъ тво.  повѣда елко т сътвор бъ. ꙇ де по вьсемѹ градѹ. проповѣдаѩ елко сътвор емѹ съ М Лк 8.39 З А СК тако небесьско жт прѣподобьнааго отьца нашего саак҄а. вьсѫдѹ же  вьсѣмо проповѣдамо. на агг҄ельско се жт многꙑ прведе С 206.27 гостньц хъ слꙑ проповѣдаахѫ. пѫт хъ цѣльбꙑ пѫтьнкомь проповѣдаахѫ. вьса юдеа спльн сꙙ благодѣан С 323.23, 25  сътворвъ тꙋ цѣл҄енъ. менемъ сꙑ серг҄ї. по цѣл҄ен многꙑ дꙿн тѹ благодарꙙ  хвалꙙ.  проповѣдаѧ хса ба нашего.  двꙙ сꙙ правьднааго же къ богѹ дръꙁновен С 555.28—29 ̑ по сꙿмꙿрꙿт двдвѣ (sic!) вьвр[ь]же соломоⷩ҇ мрѣжѹ . ̑ ꙁвлее ѡлово . ̑ ѡбрѣте пⷭ҇алтра ѱал[ѡⷨ]р н г того проповѣда [мро]в̑ ̑ напльн се свѣть псанї[ꙗ̑] пⷭ҇алтр҄ьнⷯ Сб. Тикв. 19r 5. ____ undefined selection ____ сег страд a) Като прил. проповѣдамꙑ a) Който е проповядван, възвестяван  аште ꙁлѣꙁеш ꙁꙿ огнꙗ беꙁъ врѣда. вѣрѹмъ отъ тебе проповѣдамѹѹмѹ бѹ С 540.21—22 проповѣдамꙑ м ед ὁ κηρυσσόμενος Този, който е провъзвестен; прогласеният не раꙁѹмѣшꙙ агг҄елꙑ славмааго.  пророкꙑ проповѣдамааго. С 334.9 прѣжде проповѣдат προανακηρύσσω Предсказвам, предвещавам н л ꙁахарꙗ свꙙтꙑмъ дѹхомъ прѣжде проповѣда радость сѡнѹ. радѹ сꙙ глагол҄ꙙ ꙁѣло дьшті сѡнꙗ С 337.2 сѫпротвь проповѣдат ἀνακηρύσσω Известявам, съобщавам противоположното кꙑ л обрꙙштѫ сходъ словѹ. акꙑ  жва проповѣда омѫ нъ гробь сѫпротвꙿ проповѣдает С 508.18—19 проповѣдат сѧ М ЗI А СК Б СЕ К С ЙЕ Шест. Сб. Герм. Сб. Тикв. Хр КМ Гр κηρύσσω προκηρύσσω εὐαγγελίζω καταγγέλλω ἀγγέλλω διαγγέλλω καταμηνύω μαρτύρομαι ἀείδω Нвб проповядвам ОА ВА АК ЕтМл БТР АР Срв проповядам остар ВА АК НГер ЕтМл 6. Съобщавам тържествено, провъзгласявам. въꙁбънѫвшоу Маркїаноу по малѣ ѿ съна, скиптро проповѣдаста томꙋ самодръжъства прѣѫти Хр КМ ст. 2775